14 MART 2024

2024 yılı için 23.01.2023 tarih ve E-23642684-407.03-207584347 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yürürlükten kaldırılarak 25.01.2024 tarih ve E-23642684-407.03-234054962 sayılı Makam Oluru ile güncel tarife yürürlüğe konulmuştur.

Personel Sağlık NET 

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞLIK TURİZMİ, TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFELERİ USUL VE ESASLARI

1- AMAÇ VE KAPSAM

a) Bu tarifenin amacı; Bakanlığımız bünyesindeki sağlık hizmeti sunucuları ile devlet üniversiteleri bünyesinde yer alan sağlık hizmet sunucularını (devlet üniversite hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, diş hekimliği fakülteleri), (Değişiklik 30.03.2023 tarih ve 212283953 sayılı Makam Olur’u) belediye hastaneleri tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin (ön tanı, tanı, tedavi, tıbbi rehabilitasyon, acil sağlık hizmetleri ile sağlık turizmi) fiyat tarifeleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

b) Bu tarife; Bakanlığımız bünyesindeki sağlık hizmeti sunucuları ile devlet üniversiteleri bünyesinde yer alan sağlık hizmet sunucularını (devlet üniversite hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, diş hekimliği fakülteleri), (Değişiklik 30.03.2023 tarih ve 212283953 sayılı Makam Olur’u) belediye hastaneleri tarafından sunulan sağlık hizmetlerini (ön tanı, tanı, tedavi, tıbbi rehabilitasyon, acil sağlık hizmetleri ile sağlık turizmi) kapsamaktadır.

c) Bu fiyat tarifesi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finansmanı karşılanıp karşılanmadığına bakılmaksızın, insan sağlığına yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından sunulması uygun görülen (birinci basamak sağlık hizmetleri ile aile hekimliği hizmetleri hariç) sağlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Ödeneklerinin 2024 Yılı I. Dönemde (Ocak - Şubat - Mart) Harcama Veri Girişi Ödeneklerinin 2024 Yılı I. Dönemde (Ocak - Şubat - Mart) Harcama Veri Girişi

ç) Bu fiyat tarifesi eki Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesi (Ek-2A) listesinde yer alan fiyatlar kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucuları tarafından sunulan sağlık hizmetlerini kapsamaktadır.  

d) (Değişiklik:03.05.2021 tarih ve 954 sayılı Makam Olur’u) Türkiye Kök Hücre Merkezince talep edilen kemik iliği/kök hücre vericisi adaylarına sunulan sağlık hizmetleri kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucularını kapsamaktadır

EK-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

Editör: Sercan Yılmaz