TTB'den yapılan açıklama;

Murat Emir'den Bakan Koca'ya: "bayramda acil ameliyat yapacak ekip yok" Murat Emir'den Bakan Koca'ya: "bayramda acil ameliyat yapacak ekip yok"

personel sağlık

Sağlık emekçilerine döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemelere dair düzenleme içeren 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 5. maddesinde 7411 sayılı kanunla yapılan değişiklik Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

7411 sayılı kanunla 209 sayılı kanunun 5. maddesinin 3. cümlesi “Sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı, usul ve esasları ile inceleme heyetlerinin yapısı, çalışma usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir” olarak yeniden düzenlenmişti.

Anayasa Mahkemesi maddede yer alan “disiplin durumu” ve “yönetmelikle” ibarelerinin iptaline karar verdi. Kararın gerekçesinde, kamu emekçilerinin gelirlerine dair düzenlemenin esasen mülkiyet hakkıyla ilişkili olduğu, kanunla yapılması gereken düzenlemenin yönetmeliğe bırakılmasının Anayasa’ya aykırı olduğu, ayrıca bu hakka müdahalenin ölçütlerinin belirlenmediği gibi mevcut disiplin yaptırımlarına ek bir yaptırım niteliğindeki düzenlemenin gerekli koruyucu unsurlar da içermediği belirtildi. Anayasa Mahkemesi iptal kararıyla birlikte düzenlemenin diğer bölümlerinin de uygulama olanağı kalmadığını belirleyerek üçüncü cümlenin tümünün iptaline karar verdi.

Hatırlanacağı gibi, Türk Tabipleri Birliği TBMM’de yasa görüşmeleri sürerken görüşlerini kamuoyu ve TBMM komisyonlarıyla paylaşmış ve ek ödeme sisteminin tümüyle değiştirilmesi gerektiğini hekimlerin/sağlık emekçilerinin insanca, adaletli ve emekliliğe yansıyan tek ödeme isteğini bir kere daha vurgulamıştı.

7411 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin kimi hükümlerinin iptali talebiyle dava açılmış ve “disiplin durumu” ibarelerinin de bu kapsamda iptali talep edilmişti.

Her ne kadar Anayasa Mahkemesi iptal kararının yürürlük tarihini yayımlanmadan dokuz ay sonra olarak belirlemişse de, bir yasa hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğunun tespit edildiğini öğrenen tüm kurumların ve yargı merciinin bu esasa göre karar vermesi gerektiği açıktır. Dolayısıyla Anayasaya aykırı hükümler yönünden Danıştay’ın bir an önce Anayasa Mahkemesi kararını göz önüne alarak hukuka aykırı hükümlerin yürütmesinin durdurulmasına karar vermesi beklenmektedir.

Editör: Sercan Yılmaz