31/05/2020 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk’ün meclis adalet komisyonuna sunduğu disiplin affı teklifinin ardından 04/05/2020 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi  Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in de sunduğu disiplin affı kanun teklifi halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda beklemektedir.

En son 2023 Toplu Sözleşme görüşmelerinde sıkça dile getirlse de henüz bir adım atılmadı

Şimdiye kadar 1986, 1992, 1999 ve 2006 yıllarında disiplin cezalarına yönelik af kanunları çıkarılmıştır.

Daha önce çıkartılan disiplin Kanunlarından iki örnek

5525 sayılı Kanun

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.

3249 sayılı Kanunu

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş fiiller sebebiyle kuramla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin ceza lan ile yer değiştirme cezalan hariç olmak üzere kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri l e bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla affedilmişidir.

Devlet Hastanesinde Türkçe Bilmeyen Hekim ! Devlet Hastanesinde Türkçe Bilmeyen Hekim !

Ancak, bu laf ilgililere geçmiş süreler için parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez.

gazetememur

Editör: Sercan Yılmaz