İlk derece mahkemesi: Kazansa bile atanamaz

Davacının 375 sayılı KHK'nın geçici 35/B maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarıldığı, anılan Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kamu görevinden çıkarılanların bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekleri, doğrudan ya da dolaylı olarak görevlendirilemeyecekleri dikkate alındığında, davacının başvurusuna göre, davalı idarece yerleştirilse dahi anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin amir hükmü gereği ataması yapılamayacağından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır

Davacı: Özel üniversiteleri tercih ettim

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının kendi görev ve yetki alanına girmeyen bir konuda işlem tesis ettiği, dava konusu işlemin yasal dayanağının bulunmadığı, ceza yargılaması sonucu beraat ettiği, sadece özel üniversitelere ait kadroları tercih ettiği, eğitim ve çalışma hakkının engellendiği ileri sürmüş ancak bu iddialar kabul görmemiştir.


T.C.
DANIŞTAY
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No: 2023/2067
Karar No: 2023/1678

İSTEMİN KONUSU:

. İdare Mahkemesinin .tarih ve E:., K:.sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:
Tokat İli, Turhal İlçesi, .Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi olarak görev yapmakta iken, 375 sayılı KHK'nın geçici 35/B maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılan davacının, 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem yerleştirme ve ek yerleştirme başvurularının değerlendirmeye alınmamasına ilişkin işlemlerin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

.İdare Mahkemesinin .tarih ve E:., K:.sayılı kararının; davacının 375 sayılı KHK'nın geçici 35/B maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarıldığı, anılan Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kamu görevinden çıkarılanların bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekleri, doğrudan ya da dolaylı olarak görevlendirilemeyecekleri dikkate alındığında, davacının başvurusuna göre, davalı idarece yerleştirilse dahi anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin amir hükmü gereği ataması yapılamayacağından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, ayrıca davacının kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın da reddedildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Arınç’tan hastane yerine şifahane önerisi Arınç’tan hastane yerine şifahane önerisi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının kendi görev ve yetki alanına girmeyen bir konuda işlem tesis ettiği, dava konusu işlemin yasal dayanağının bulunmadığı, ceza yargılaması sonucu beraat ettiği, sadece özel üniversitelere ait kadroları tercih ettiği, eğitim ve çalışma hakkının engellendiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .'IN DÜŞÜNCESİ: Hukuka aykırı olduğu anlaşılan İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. .İdare Mahkemesinin .tarih ve E:., K:.sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,
3. Posta giderleri avansından artan tutarın istemi halinde davacıya iadesine,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun'un 20/B maddesi uyarınca kesin olarak 06/04/2023 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

memurlar.net

Editör: Sercan Yılmaz