KDK' ya yapılan başvuruda,  iş bırakma eylemi nedeniyle disiplin soruşturması yapıldığını, disiplin soruşturmasının uyarma cezası ile neticelendirildiğini fakat 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili hükümleri gereği bir alt cezanın uygun görüldüğü, en alt ceza uyarma olduğu için ilgiliye ikaz yazısı mahiyetinde bir yazı tebliğ edildiğini, bu yazının özlük dosyasında bulundurulacağı bununda telafisi güç zararlar oluşturabileceği ve ilgili cezayı gerektiren eylemin sübut bulduğu anlamını taşıyacağını belirterek verilen ikaz yazısının iptali talep edildi.

KDK kararında, KDK'ya aynı konuda (başvurana yazılan ikaz yazılarının iptali talebi ile) yapılmış olan 2017/1645, 2021/13154, 2023/679, 2023/5641 ve 2023/5899 numaralı başvurular için verilen Tavsiye Kararlarında yazılan ikaz yazılarının hukuka uygun olmadığı değerlendirilerek, geri alınması hususunda ilgili idarelere tavsiyede bulunulduğu,

Sağlık Tesislerinde Mesai Dışı Hizmet Sunumuna Yönelik Usul Esaslar ve Yönerge Değişikliği Sağlık Tesislerinde Mesai Dışı Hizmet Sunumuna Yönelik Usul Esaslar ve Yönerge Değişikliği

İdare hukukunda idari işlemlerin geri alınması idare mahkemesi tarafından verilen idari işlemin iptali kararı ile aynı sonucu doğurmakta olup idari işlem hiç tesis edilmemiş gibi geçmişe dönük olarak bütün hüküm ve sonuçları ortadan kaldırır. Hukuka aykırı olarak tesis edilen idari işlemler de geri alma yaptırımına tabi olduğu,

 Yukarıdan beri anlatılan hususlar, başvuranın iddiaları, idarenin konu ile ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat, yargı kararları ve Kurumumuzun emsal tavsiye kararı birlikte değerlendirildiğinde; her ne kadar ilgili idarece belirtilen uyarma yazısının; sözlü ikaz olduğu belirtilse de bu işlem yazı ile yazılmış ve başvurana tebliğ edilerek hukuk âleminde sonuç doğuran yazılı bir işlemdir ve bu bir sözlü ikaz değildir. Yukarıda da belirtildiği üzere yazılı ikaz kararları her ne kadar disiplin cezası gibi hüküm doğurmasa da ilgili mevzuat ile koruma altına alınan hukuki hakları zedeleyecek ayrıca yine disipline ilişkin mevzuatta bir kademe alt ceza uygulanması hükmü ile hedeflenen amacın matuf olmamasına sebep olacaktır. Belirtilen nedenlerle ikaz yazısı verilmesi işleminin kanuni dayanağı olmaması nedeni ile hukuka aykırı olduğu anlaşılmış olup, idari işlemin geçmişe dönük olarak hüküm ve sonuçlarını kaldıracak şekilde geri alınması gerektiği sonucunu bildirdi.

Karar İçin Tıklayınız

Editör: Ceren Yıldız