4857 İş kanuna göre Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan İŞKUR üzerinden kura ile temizlik personeli alımına istinaden 20/11/2020 tarihinde Antalya Demre Devlet Hastanesinde iş başı yaptığını, Demre Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından kurumun ihtiyacı doğrultusunda, almış olduğu mesleki eğitim, mesleki tecrübe kapsamında şahsının ve kamunun yararından dolayı iş başı yaptığı tarihten itibaren Hastane Başhekimliği tarafından 31/12/2022 tarihine kadar teknik servis personeli elektrik teknikeri olarak çalıştırıldığını, anılan süre zarfında hastane yönetimine gerek yazılı gerekse sözlü olarak Sağlık Bakanlığı ile üyesi olduğum işçi sendikası (Öz-sağlık İş Sendikası) arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin 2020- 2021,2021-2022 dönemlerinde yürürlükte olan 29 uncu maddesinde yer alan: “Vasıfsız işçi kadrosunda bulunmakla beraber, bir yıl süreyle (365gün) vasıflı işçiler tarafından yapılması gereken bir işte çalışmış olanlar bu sürenin sonunda vasıfsız bir işte çalıştırılamazlar.” maddelerine istinaden 31/08/2021 de başlayıp 19/10/2021 tarihine kadar (50 gün), 15/02/2022 de başlayıp 31/12/2022 tarihine kadar (320 gün) toplamda 370 gün resmi görevlendirme ile Demre Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından teknik serviste elektrik teknikeri olarak vasıflı işte çalıştırıldığını, 31/12/2022 tarihinden sonra hastane yönetimi tarafından görevlendirmesinin iptal edilerek temizlik personeli olarak çalıştırılmaya başladığını, anılan toplu sözleşme hükmü kapsamında Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından unvanının teknik servis personeli Elektrik teknikeri olarak değiştirilerek öncelikli olarak görevine iadesini ve Elektrik teknikeri görevi kapsamında maddi manevi tüm haklarının tarafına verilmesi için gereğinin yapılmasın talebi ile Kamu Deneticiliği Kurumuna başvuruda bulundu.

Kamu Deneticiliği Kurumu Başvuruyu;

Başvuranın 15/02/2022-31/12/2022 tarihleri arasında teknik servis biriminde bu defa teknik personel olarak görevlendirilmesinin yapıldığı, anılan görevlendirmenin de 10 ay 16 gün olduğundan başvuranın teknik servis biriminde teknik personel olarak kesintisiz olarak bir yıldan fazla çalıştırılmadığı bu bağlamda teknik servis biriminde parça parça geçen çalışmaların toplanarak 1 yıl vasıflı bir işte çalışılmasının sektörel olarak uzmanlık ve tecrübenin kazanılabilmesi adına işçinin vasıf kazandığı yönünde değerlendirilemeyeceği  ve

Yemek zehirlenmesi: Personele rapor verilmedi Yemek zehirlenmesi: Personele rapor verilmedi

.Ayrıca Ankara Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesinin 7/2/2020 tarihli ve E: 2019/1316, K:2020/192 sayılı kararında da belirtildiği üzere: “ davacının kamu hizmetinin yürütülmesi gayesiyle geçici olan çalışmaları ileri sürerek kazanılmış hak iddiasında bulanamayacağı” değerlendirmesi kapsamında asıl olanın başvuranın İŞKUR kurası ile alındığı pozisyonda çalıştırılması  olduğundan geçici sürelerle farklı birim ve pozisyonlardaki çalışmaların, o pozisyonda çalıştırılması konusunda hak kazandırmayacağı görüşü ile  başvuranın talebini reddi. 

Editör: Ceren Yıldız