3 Temmuz 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32247

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AÇIKTAN KURA İLE ATANACAK

SAĞLIK PERSONELİNİN ATAMA USÛL VE ESASLARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/7/2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Sağlık Personelinin Atama Usûl ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uzman diş tabibi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “uzman eczacı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci maddesine ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “uzman diş tabibi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “uzman eczacı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına da yerleştirme yapılacak olması halinde komisyonda; Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı birer üye ile temsil edilebilir. Söz konusu kurumlar, bu komisyona gönderecekleri temsilcileri ve yedeklerini her yıl ocak ayı içerisinde Bakanlığa bildirirler. Bu Komisyonda kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapılacak diğer kamu kurum ve kuruluşları da gözlemci bulundurabilir.”

“(5) Kura duyurularının hazırlanması, yayımlanması, başvuruların alınması, değerlendirilmesi, kura çekilişinin yapılması, kura sonuçlarının yayımlanması, kura sonuçlarına yapılacak itirazların değerlendirilmesi, kura neticesinde Bakanlık dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşenlerin atanmalarına esas bilgi ve belgelerin ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi ve Bakanlık bünyesine yerleşenlerin atama işlemleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kura komisyonunun toplanma zamanı ve görevleri

2023 Yılı Temel Mali Tabloları Yayımlandı 2023 Yılı Temel Mali Tabloları Yayımlandı

MADDE 6- (1) Kura komisyonu her yıl Bakanlığın daveti üzerine ocak ayında toplanır.

(2) Komisyon; kura ile ilgili görüş ve tekliflerini bildirir, kuraya katılacak sağlık personelinin ülke sathında dengeli dağılımı ve yaygınlaştırılması konusunda planlama çalışmalarını yapar.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “uzman diş tabibi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “uzman eczacı,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (f), (g) ve (ğ) bentleri ile aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Adaylar, ilanda belirtilen sayıyı geçmemek üzere yer tercihinde bulunabilirler.

1) Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip ve tabip kadro ve pozisyonlarına kura ile yapılacak olan yerleştirmelerde tercih sıralaması dikkate alınır.

2) Uzman diş tabibi, uzman eczacı, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak olan yerleştirmelerde, her bir adaya evvelce başvurusunun kabul edildiği fakat yerleşemediği her bir kura dönemi için bir (1) puan verilmek suretiyle hesaplanan toplam kura puanına göre yerleştirmenin yapıldığı puanlı kura sistemi uygulanır. Bu yerleştirmede adayların isimleri, hesaplanan toplam kura puanları sayısınca tekrarlanarak kuraya dahil edilir. Adaylar münhal yerlere tercih sıralarına bakılmak suretiyle kura ile yerleştirilir. Kurada yerleşen aday, kura listesinden çıkarılır ve kuraya kalan adaylar ile devam edilir. Tercihlerine yerleştirilemeyen adayların istekleri halinde boş kalan münhal yerlere yerleştirilmelerinde puanları dikkate alınarak genel kura ile yerleştirmeleri yapılır. Kura sonucunda yerleşen adayların yeniden başvuru yapması halinde puanı son yerleştiği kuradan itibaren hesaplanmaya başlanır, son yerleştiği kurada ve öncesinde almış olduğu puanlar dikkate alınmaz.

g) Tercihte bulunmayan ve tercihlerine yerleştirilemeyen Devlet hizmeti yükümlüleri resen, diğer adaylar istekleri halinde münhal kalan yerlere genel kura ile yerleştirilir.

ğ) Kura işlemleri, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi ve uzman eczacı kadro ve pozisyonlarında her branş için, diğerlerinde ise her unvan için ayrı ayrı yapılır.”

“(2) Kura çekimi bilgisayar ortamında yapılır. Bunun mümkün olmaması halinde torba kurası da yapılabilir. Kura işlemleri her iki durumda noter huzurunda yapılarak sonuçlarına ilişkin belgeler Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bağlı kuruluşlara ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilir.

(3) Kura sonucu herhangi bir kadro ve pozisyonlarına yerleşenlerden ataması yapılmayanlar, atanmak istemeyenler ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramazlar.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yerleştirilenlerin kura sonuçları Bakanlık tarafından sonuçların ilanından itibaren en geç on gün içinde ilgili kurum ve kuruluşa gönderilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan kuralar puan hesaplamasına dâhil edilmez.”

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Editör: TE Bilisim