Kamu Deneticiliği Kurumu (KDK) Evde Sağlık Biriminde sağlık teknikeri olarak çalışmakta iken acil hasta nakil ambulansına görevlendirildiğini; Evde Sağlık Biriminde, 3 evde bakım teknikeri ve 1 hemşire personel bulunduğunu, sahaya teknikerlerin çıktığını ve hemşire personelin birimin tüm evrak işlerini yaptığını, birim sorumlusunun, idareye sürekli kendisi ile ilgili gerçeği yansıtmayan söylemleri yanında, sağlık bakım hizmetleri müdürünün de hemşire personelin asıl görev yerine dönmesine engel olmak için taraflı tutumu neticesinde, acil hasta nakil ambulansında görevlendirildiğini, Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi ile 7 nci maddesi birlikte değerlendirildiğinde kendisinin acil hasta nakil ambulansında görevlendirilmesi işleminin açıkça hukuka aykırı olduğunu, Acil Ambulans servisinde hastaya gerekli durumda müdahale edebilecek personel bulunması gerektiğini, fakat, hasta ile ilgili komplikasyon gerçekleşmesi halinde, kendisinin, müdahale etme yetkisinin dahi bulunmadığını, kendisinin sadece, evde sağlık birimi evde nakil ambulansı olması durumunda bu görevi yerine getirebileceğini, ancak evde sağlık biriminin kendi bünyesinde hasta nakil aracı bulunmadığını iddia ederek, eski görev yerine dönmeyi ve eğitimini aldığı görevini ifa etme talebinde Kamu Deneticiliği Kurumu

Temmuz Ayında Memurlar Daha Düşük Zam Alacak Temmuz Ayında Memurlar Daha Düşük Zam Alacak

 ilgili idare tarafından, her ne kadar hasta nakil ambulansında ortaya çıkan personel ihtiyacı sonucu Evde Sağlık Hizmeti Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca zorunluluk sebebiyle başvuranın hasta nakil ambulansında görevlendirildiği ifade edilmekte ise de, Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde, hasta nakil ambulansını soför veya bir ambulans ve acil bakım teknikeri (AABT) veya acil tıp teknisyeninin (ATT) kullanabileceği, ambulansta bulunması gereken en az bir sağlık personelinin ise hasta kabininde bulunacağının emredici olarak düzenlendiği, hasta kabininde bulunması gereken sağlık personelinin, anılan Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan unvana sahip personelden birisi olması gerektiği, evde bakım teknikeri unvanlı personelin ise, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sağlık personeli olarak düzenlenmediği, ayrıca, Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte, evde hasta bakım teknikerinin, sadece yaşlı bireyler ile evde bakım gerektiren hastaların; sağlık hizmetlerine ulaşmasına yardımcı olmasının ve gerektiğinde refakat etmesinin, yaşlı bakım teknikeri / evde hasta bakım teknikerinin iş ve görev tanımı arasında düzenlendiği, ancak, Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci ve 7 nci maddelerinde hasta nakil ambulansı ile nakli gerçekleştirilecek hastalar bakımından bir ayrıma gidilmediği gibi, bu ambulansalar ile sadece yaşlı bireyler ile evde bakım gerektiren hastaların eve naklinin gerçekleştirileceğine ilişkin bir hükme de yer verilmediği hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda, ilgili idarece sahip olunan takdir yetkisinin, kamu yararı ve hizmet gerekleri kriterlerinin dikkate alınması suretiyle kullanıldığını kabule imkan bulunmadığı değerlendirdi

Editör: Ceren Yıldız