Hastanelerden, 112 istasyonlarından, TSM'lerden il-ilçe sağlık müdürlüğü ve 112 Başhekimliklerine mevzuatlara aykırı olarak   yapılan geçici görevlendirmeler personelin motivasyonunu bozup iş yükünü artırırken, hastane ve 112 istasyonlarında  ödenen nöbet ücretlerinin artmasına ve kamu zararına neden olmaktadır. Sağlık  Bakanlığı kendi yayımladığı Genelgelere uyulmasını neden kontrol etmiyor.

Tasarruf tedbirlerinin gündenümde olduğu bu günlerde usulsüz işlemleri gerçekleştirenlerle ilgili yasal mevzuat işletilmelidir. Tasarruf kurallarına uymayan kamu yöneticilerin disiplin soruşturması veya görevi ihmal suçuna benzer bir yaptırım olmalıdır.

Sendikaların bu konuda sesizliğini anlamak mümkün değil.

2002 de yapılmıştı.Şimdi de yapılabilir.

SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü' nün 28.11.2001 tarih ve :B100PER00000000/151220 sayılı Yetki Devi konulu 2001/87 sayılı Genelge de  Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının yetki ve sorumlulukları bakımından yeniden yapılandırılması amacıyla başlatılan çalışmalara paralel olarak ataması ve diğer özlük işlemleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan personelden uzman tabipler ile idari personelin il onaylarının tescili hariç tüm personelin  işlem ve onaylarından, onay yetkilerinin Valiliklere işlem yetkilerinin Sağlık Müdürlüklerine devredilmesi hususu Bakanlık Makamının 02.10.2001 tarih ve 20560 sayılı onayı ile uygun görülmüştür.

Genelgenin 1. maddesinde "Standart kadrosu dolu olan sağlık kurum ve kuruluşlarına geçici görevle de olsa personel görevlendirilmeyecektir" ibaresi net olarak yer almaktadır.


SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü nün 12.06.2002 tarih ve  B.100.PER.01.0000/96844 sayılı  Görevlendirmeler konulu 2002/1 sayılı Genelgesinde, sağlık hizmetlerinin etkin, verimli ve sürekli bir şekilde sunulabilmesi için gerekli olan yeterli sayı ve nitelikteki insan gücünün ülkemizin her yöresinde ve kurum ve kuruluşunda eşit ve dengeli bir şekilde istihdamı, mevcut personel araç gereç ve her türlü kaynağın tahsis edildiği amaçlar doğrultusunda yerinde ve doğru bir şekilde kullanılması ve personel özlük işlemlerine ilişkin bazı yetkilerin illere devri  yapıldığı belirtilmiştir.

Ancak aradan geçen zaman içerisinde sözkonusu genelge hükümlerine gerektiği gibi uyulmadığı ve bu nedenle zaman zaman hizmetlerde aksamalar olduğu gözlendiği ve  İldeki sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi, kamu otoritesinin zaafa uğratılmaması, kamu kaynaklarının israfa neden olamayacak şekilde ve rantabl olarak kullanılması amacıyla;

1. İlgi (a) genelgede belirtildiği üzere; iliniz sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık personelinin acil ve zorunlu durumlar dışında başka kurum ve kuruluşlara görevlendirilmemesi, yapılmış olan görevlendirmelerin iptali ile personelin asli görev yerlerine iadesi,

2.Bürokratik işlemlerin ve kırtasiyeciliğin azaltılarak hizmetin daha kısa sürede ve yerinden sunulması, amacıyla yapılan "Yetki Devrine" ilişkin açıklamaları içeren ilgi (b) genelgemizde de vurgulandığı üzere, il içi nakillerde standart kadro kriterlerine uyulması ve ilinizde Bakanlığımıza bağlı olup, standart kadro kriterlerinin üstünde sağlık personeli istihdam eden sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık personelinin, personel eksiği bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtılması, ve neticeden 31 Temmuz 2002 tarihine kadar Bakanlığa bilgi verilmesi istenmişti.

Sürekli işçiler 3 sene boyunca 24 saat çalıştırdılar iddiası Sürekli işçiler 3 sene boyunca 24 saat çalıştırdılar iddiası

2001/87 sayılı Genelge ye ulaşmak için Tıklayınız

 2002/1 sayılı Genelge ye ulaşmak için Tıklayınız

Editör: Ceren Yıldız