Avukatların İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Hakkında Duyuru

Avukatların İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Hakkında Duyuru
Bilindiği üzere; Bakanlığımız taşra teşkilatında, Avukat kadrosunda görev yapan personelimizin isteğe bağlı atamaları, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge çerçevesinde yapılmaktadır.

Mezkur Yönergenin; Yer Değişikliği Taleplerinde Uyulması Gereken Hususlar başlığı altında düzenlenen 17'nci maddesinin 4'üncü fıkrasında; ''Avukatların atama, görevlendirme ve yer değişikliklerinde; ildeki avukat sayısı ve iş yükü dikkate alınarak Bakanlık merkez teşkilatınca sonuçlandırılır.'' hükmü uyarınca atamaya yönelik iş ve işlemler Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi'nin İlke ve Usuller başlığı altında düzenlenen 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının ç bendinde; ''Bakanlık merkez teşkilatı birimlerine yapılan (Daire Başkanı ve Üstü Kadrolar Hariç) atama, nakil ve görevlendirmelere ilişkin onay yazılarında ilgili birimin teklifi veya uygun görüşü bulunacaktır.'' hükmü yer almaktadır.

Yukarıda zikredilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 3 Mart 2021 tarihli ve E.8803 sayılı yazıları ile İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde görev yapan avukatların dağılımındaki dengenin zaman içinde mazeret atamaları, emeklilik, hakimliğe geçiş gibi sebeplerden bozulduğu, taraflarınca iş yükü dağılımını ölçmek üzere yapılan analiz çalışması sonucu, avukat ihtiyacı olan ve ihtiyaç fazlası olan illerin sayılarına ait tablo düzenlendiği ve düzenlenen listede ihtiyaç fazlası olarak gösterilen illerden ihtiyacı olduğu belirtilen illere olacak şekilde isteğe bağlı atama yapılması cihetine gidilmesi talebi bildirilmiştir.

Bu kapsamda her ne kadar Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesinde isteğe bağlı atama dönemi Haziran-Temmuz olarak belirtilmiş ise de yukarıda zikredilen mevzuata ve açıklamalara istinaden kamu hizmetinin etkin, verimli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen ülke genelinde Avukatların adil ve dengeli dağılımını sağlamak ve artan ihtiyaçları en aza indirebilmek amacıyla EK-1 SAYILI LİSTEDE YER ALAN İHTİYAÇ FAZLASI OLAN İLLERDEN, BELİRTİLEN İHTİYAÇ FAZLASI AVUKAT KADAR EK-2 SAYILI LİSTEDE İHTİYAÇ OLAN İLLERE İSTEĞE BAĞLI NAKLEN ATAMA PLANLANMIŞTIR.

Bu minvalde belirlenen başvuru esasları şunlardır:

1- Bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğü emrinde en az 1 yıl görev yapmış olanlar müracaat edebilecektir.

2- Avukat Kadrosu Unvan Değişikliği sınavı sonucunda atananlar, atandıkları yerlerde en az iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça tayin talebinde bulunmayacaklarından mezkur şartı yerine getirmeyenler müracaat edemeyeceklerdir

3- Başvuruya ait talepler 8-12 Mart 2021 tarihleri arasında bulundukları İl Sağlık Müdürlüğüne yapılacaktır.

4- Sadece Ek-1 sayılı ihtiyaç fazlası iller ve Ek-2 sayılı ihtiyaç hasıl olan illerin saptandığı listelerde belirtilen sayı kadar standart/kadro dahilinde atama işlemi gerçekleştirilecektir.

5- Belirtilen sayıdan fazla müracaat olması halinde ise sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Yine eşitlik halinde ise yaş itibarıyla büyük olanlara öncelik tanınacaktır.

6- Bu suretle ataması gerçekleştirilenler atandıkları yerde fiilen 1 yıl süre ile görev yapmadıkça isteğe bağlı nakil talebinde bulunamayacaklardır.

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER