3 Üniversite Hastanesi Sağlık Personeli Alıyor

3 Üniversite Hastanesi Sağlık Personeli Alıyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06 06« 1978 tarihli ve 7 15754 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı'na ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

    

* Eczacı unvanlı kadro. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" I sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan Kl'SS şartı aranmamakta olup, başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde kadro sayısının 6 kalma kadar adaylar lisans diploması puan üstünlüğüne (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4'lük sistemdeki notların 100'liik sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir. Mezuniyet tarihinin de eşit olması halinde yaşı büyük olana, onun da eşit olması durumunda kura ile belirlenecektir.) göre mülakat sınavına girmeye hak kazanacak olup, bu adaylar arasından mülakat sonucuna göre 1 asıl 5 yedek belirlenecektir.

* Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet belgelerinde taslı gibidir onaylı sureti veya karekodlu E-Devlet çıktısı veya tıanskript) DİPLOMA PUAN! bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı kanunu'un 48'ınci maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır

ARANAN NİTELİKLER KISMINDA BELİRTİLEN TÜM HUSUSLARIN BELGELENDİRİLMESİ ZORUNLUDUR.

LGENELVE ÖZEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nuu 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- Bu Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak.

4- 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

5- Çeşitli KIIK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

6- Erkek adaylar için askerlik şartı aranmamakladır.

7- 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesine sahip olmak.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile det İçlin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli itlas. ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçlan kaynaklanan malvarlığı değerlerim aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

10- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun'nun 4 B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kumullarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kumlu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kumulların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince halen kamu kuruntunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanun Unun 4 B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz. Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip I (bu ı yıllık süre şanına tabı tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu dununu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı dununu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı islenecektir)

11- Deneyim belgesi mezuniyet tarihinden itibaren geçerli olup, adaylar deneyimlerini belgelendirmek zorundadırlar.

II. ONLINE BAŞVURADA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, (aslı gibidir onaylı sureli veya karekodlu E-Devlet çıktısı) (Eczacı kadrosuna başvurular için diploma notunun bulunması zorunludur.)

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2- Deneyim Belgesi (Deneyim istenilen kadrolar için istenilen alanda çalıştığım gösterir belge)

3- SGK Hizmet Dökümü (Deneyim istenilen kadrolar için)

4- Sertifika (istenmişse)

5- KPSS Sonuç Belgesi

6- Eğitim Belgesi

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde Üniversitemizin hllp:(/basvunı.ksu.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurarak başvuruyu tamamlayacaklardır. Adaylar başvurularını başvuru suresince güncelleme yapabilecek ohıp tüm sorumluluk adaylara ait olacaktır, t Yanlış eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma yanlış ilana başvurma ve benzeri).

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgelen ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2018 KPSS (B) grnbıı puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. > göre hak kazanan adayın İsım, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde vvvvvv.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadmium 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şanları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Aday la hizmet sözleşmesi yapılacak olup. sözleşmede belinden şartları yerme getirmeyen adayın sözleşmesi I (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra islenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz wwvv.ksu.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Başvuru yapılırken tereddütte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire Başkanlığına ait (0344) 300 IISS veya (0344) 300 1205 numaradan bilgi alınabilir.

---------------------------------------------------------------------------

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

> Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

> 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puanları esas alınacaktır.

> Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

> Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

> Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler , hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması .

> Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

> Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

> Müracaatlar ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Üniversitemiz Hastanesince onaylanmış) Üniversitemiz Hastanesine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

> Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

> Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

> Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

> İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İstenilen Belgeler :

1) Başvuru formu

2) Öğrenim belgesi

3) 2018 KPSS sonuç belgesi

4) Çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli (Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran adaylar için.)

Göreve başlayıp çalıştığı birimde mesleki yeterlilik anlamında uyum sağlayamayanların görev yeri değiştirilmeyip sözleşmesi fesih edilecektir.

SGK Hizmet Dökümü belgesinde ilgili meslek kodu ile istenilen primli gün sayısının karşılanmış olması gerekir.

----------------------------------------------------------------------------------------

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 149 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

* Bu kadro Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın eki 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan, eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü esas alınarak asil ve yedek aday belirlenecektir (4'lük ve 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınarak sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir).

A GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

4- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir).

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu olan 23:59'a kadar Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar/başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinde yer alan çevrimiçi (online) başvuru sistemine kayıt olduktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip ve istenen belgeleri (öğrenim belgesi, transkript ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip "Başvuru Yap" butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir ilan numarası ile başvuru yapabilecektir.

2- Adaylar tarafından çevrimiçi (online) başvuru sisteminde istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurulduğunda "Başvuru Yap" butonuna tıklandıktan sonra sistem tarafından başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).

3- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- Başvuru sonrasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2018 KPSS (B) grubu sınavlarından (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada atanmaya hak kazanacaktır.) göre atanmaya hak kazanan adaylar ile ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri ve diğer şartlar) başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü sonunda https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinden e- posta adresi ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilebilecektir.

2- İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

3- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Sercan Yılmaz

YORUM EKLE
YORUMLAR
tıbbi sekreter02
tıbbi sekreter02 - 1 ay Önce

üniversitenin alım şartları tam tiyatro..resmen kişilere özel şartlar..üniversite krallığı

SIRADAKİ HABER