657 sayılı kanunun 64 maddesinin 4. Fıkrası; "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." Bu hükmün uygulanması isteğinin “Aile Hekimleri sözleşmeli personel” olduğu için reddedilmesi üzerine Hekim Birliği olarak açtılan davada Manisa 2. İdare Mahkemesi idarenin  başvurusunun reddi işlemini iptal etmiştir.

Mahkeme kararı Aile Hekimlerinin de diğer kamu hekimleri gibi bu haktan yararlanmasının önünü açmıştır.

Yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulunmuştu... Hakimin sözleri damga vurdu Yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulunmuştu... Hakimin sözleri damga vurdu

Manisa’da Aile Hekimliği yapan Hekim Birliği üyesi üzerinden yapılan başvuruda 657 sayılı kanunun 64 maddesinin 4. Fıkrası gereği “Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.” hükmü gereği kendisine kademe ilerlemesi uygulanması isteğimiz il sağlık müdürlüğünce “Aile Hekimlerinin 657’li olmadığı” gerekçesi ile reddi üzerine Sendikamızca idare mahkemesine dava açılmıştır. Manisa 2. İdare Mahkemesi “Sözleşmeli Aile Hekimi olarak görev yapmakta olan davacının, sözleşmeli görev yaptığı sürece kadrosu ile ilişkisinin devam ettiği, sözleşmeli olarak geçirdiği sürelerin kazanılmış hak derece ve kademelerinde değerlendirilerek her yıl işlem yapıldığı, diğer yandan, her ne kadar ihtar puanı uygulaması 657 sayılı Kanun’da düzenlenen disiplin cezası hükümlerinden farklı ise de, sözleşmeli aile hekimlerine yönelik öngörülen ihtar puanı uygulaması ile 657 sayılı Kanun’da düzenlenen disiplin cezası hükümlerinin benzer nitelik taşıdığı, kaldı ki 15/07/2023 tarihinden sonra sözleşmeli aile hekimleri hakkında uygulanacak disiplin cezalarında 5258 sayılı Kanun ile ilgili düzenlemeler dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılacağı düzenlemesinin getirildiği göz önünde bulundurulduğunda, davacının son sekiz yıl içinde herhangi bir ihtar cezası alıp almadığının değerlendirilmesi suretiyle hakkında işlem tesis edilmesi gerekirken, talebinin reddi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle idarenin üyemizin talebine ilişkin red işlemini iptal etmiştir.

Editör: Ceren Yıldız