13 Şubat 2024 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32459

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADLÎ TIP KURUMU DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/8/1982 tarihli ve 17772 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adlî Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan "Adli Tıp Kurumu ve birimlerinde" ibaresi "Adlî Tıp Kurumunda" şeklinde değiştirilmiştir.

“b) Adlî Tıp Kurumunda raportör olarak görev yapanların puanlaması, Ek-1 ve Ek-2'de belirtilen her bir iş ve işlem için belirlenen puanlar dikkate alınarak yapılır. Her bir adlî tıp ihtisas kurulu ve ihtisas dairesi için ayrı ayrı olmak üzere dosyaların türü, sayısı ve niteliği gibi kriterler dikkate alınmak suretiyle ilgili adlî tıp ihtisas kurulu başkanı ve ihtisas dairesi başkanının önerisi ve Başkanlar Kurulu kararı ile her bir ihtisas kurulu ve ihtisas dairesinde çalışan raportörlerin bir ay içerisinde üretmeleri gereken asgari puan belirlenir ve bu puan yüz (100) olarak kabul edilir. O ay ihtisas kurulları ve ihtisas dairelerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere raportörler tarafından üretilen puanlar toplanır. Bulunan toplam puan, ilgili ihtisas kurulu ve ihtisas dairesindeki raportör sayısına bölünür ve hesaplanan bu puan ilgili ihtisas kurulu ve ihtisas dairesi için ortalama puanı ifade eder. Bulunan ortalama puanın, asgari puanın üzerinde olması durumunda ortalama puan yüz (100) olarak kabul edilir. Bulunan ortalama puanın, asgari puanın altında olması durumunda ise Başkanlar Kurulunca belirlenen asgari puan, yüz (100) olarak kabul edilir. Ortalama veya asgari puanın altında kalan her bir raportörün puanı, buna göre değerlendirilerek performans puanları hesaplanır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2'si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 3600 Ek Gösterge: 1.10.2008 tarihine dikkat! ‘Emekli aylıklarına 1 gram yararı yok…’ 3600 Ek Gösterge: 1.10.2008 tarihine dikkat! ‘Emekli aylıklarına 1 gram yararı yok…’

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Adli Tıp Kurumu Başkanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Editör: Ceren Yıldız