İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ VE BİRİMLERİ KURUM HİZMET VE TEŞVİK EK ÖDEME YÖNERGE DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMASI

personel sağlık net / özel haber

MADDENİN ESKİ HALİ

Tanımlar

MADDE 4 – (1) h) İl Sağlık Müdürlüğü Birimleri: İlçe sağlık müdürlükleri, il ambulans servisi başhekimlikleri ve komuta kontrol merkezleri, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları, EII-EIII rolündeki entegre ilçe devlet hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri ve halk sağlığı laboratuvarlarını,

MADDENİN YENİ HALİ

Tanımlar

MADDE 4 – (1)

h) İl Sağlık Müdürlüğü Birimleri: İlçe sağlık müdürlükleri, il ambulans servisi başhekimlikleri ve komuta kontrol merkezleri, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları, EII-EIII rolündeki entegre ilçe devlet hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri ve halk sağlığı laboratuvarlarını,

MADDE AÇIKLAMASI:

26.01.2023 tarihli ve E-95796091-433.03-208026342 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet vermekte olan E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastaneleri 01.02.2023 tarihi itibariyle Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Bu kapsamda il sağlık müdürlükleri ve birimleri kurum hizmet ve teşvik ek ödemesinde hükmü kalmamıştır.

MADDENİN ESKİ HALİ

Temel Esaslar

MADDE 5- (4)

ç) İnsanî ve teknik yardım amacıyla Bakanlıkça yurt dışına görevlendirilen personel (“c” bendinde belirtilenler hariç) ile Bakanlık tarafından veya amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen personele bu sürenin yılda toplam 3 ayı geçmesi halinde kadrolarının bulunduğu il sağlık müdürlüğü üzerinden İl Sağlık Müdürlüğü il kurum hizmet puan ortalaması üzerinden taban ödeme ve Ek-3 sayılı tabloda İl Sağlık Müdürlüğü için belirlenen oranın 0,70’i üzerinden il birim teşvik puan ortalaması esas alınarak teşvik ek ödeme yapılır.

MADDENİN YENİ HALİ

Temel Esaslar

MADDE 5- (4)

ç) (Değişik-Makam Onayı 20.03.2024-239812961) Bakanlıkça, yukarıda ki bent de belirtilenler hariç, İnsanî ve teknik yardım amacıyla yurt dışına görevlendirilen personel ile Bakanlık tarafından veya amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen personele ve eğiticilere bu sürenin yılda toplam 3 ayı geçmesi halinde kadrolarının bulunduğu il sağlık müdürlüğü üzerinden İl Sağlık Müdürlüğü il kurum hizmet puan ortalaması üzerinden taban ödeme ve Ek-3 sayılı tabloda İl Sağlık Müdürlüğü için belirlenen oranın 0,70’i üzerinden il birim teşvik puan ortalaması esas alınarak teşvik ek ödeme yapılır.

MADDE AÇIKLAMASI: İlgili madde kapsamında İnsanî ve teknik yardım amacıyla yurt dışına görevlendirilen personel ile Bakanlık tarafından veya amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen personele bu sürenin yılda toplam 3 ayı geçmesi halinde kadrolarının bulunduğu il sağlık müdürlüğü üzerinden İl Sağlık Müdürlüğü il kurum hizmet puan ortalaması üzerinden taban ödeme ve Ek-3 sayılı tabloda İl Sağlık Müdürlüğü için belirlenen oranın 0,70’i üzerinden il birim teşvik puan ortalaması esas alınarak teşvik ek ödemesinden eğitimcilerde yararlandırılmıştır.

MADDENİN ESKİ HALİ

Temel Esaslar

MADDE 5- (4)

MADDENİN YENİ HALİ

Temel Esaslar MADDE 5- (4) d) (Değişik-Makam Onayı 20.03.2024-239812961) Profesör ve doçent unvanlı personel ile toplum sağlığı merkezi başkanı ve halk sağlığı laboratuvarı sorumlusu olarak görev yapan personelin teşvik ek ödeme tutarı %20 artırımlı uygulanır.

Temel Esaslar

MADDE 5- (4)

(ı) (Ek Bent- Makam Onayı 20.03.2024-239812961) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb. olağanüstü hâllere hizmet sunumunu aksatacak düzeyde maruz kalan İl Sağlık Müdürlüğü ve birimlerinde saglikpersoneli.com.tr olağanüstü halin meydana geldiği tarihten itibaren Bakanlığın kararıyla 6 (altı) aya kadar lüzumu halinde ise bu süre Bakan Onayı ile uzatılmak üzere Kurum Hizmet Katsayısı ile Birim Teşvik Hedef Gerçekleşme Katsayısı “1,00” olarak esas alınır.

MADDE AÇIKLAMASI:

Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavı ile ilgili çarpıcı iddia! ÖSYM'den açıklama geldi Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavı ile ilgili çarpıcı iddia! ÖSYM'den açıklama geldi

İl sağlık müdürlükleri ve birimleri kurum hizmet ve teşvik ek ödeme yönergesinde doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb. olağanüstü hâller kapsamında eksik olan madde eklenerek bakanlık onayı verilmek üzere Kurum Hizmet Katsayısı ile Birim Teşvik Hedef Gerçekleşme Katsayısı “1,00” olarak (tavan oranından) hesaplanması sağlanmıştır.

MADDENİN ESKİ HALİ

Temel Esaslar

MADDE 5

(5)Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022-2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin, Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme Bölümünün “Performans puanı” başlıklı 2 inci maddesi hükmünde geçen 0,15 puan “0,15”, “Çevre sağlığı denetimi ve tütün denetimi yapan personele ek puan” başlıklı 19 uncu maddesinde yer alan %7 ek puan “0,07” ve “Kadro unvan katsayısı” başlıklı 28 inci maddesinde yer alan 0,10 puan “0,10” katsayı olarak aktif çalışılan gün katsayısı oranında ilgili personelin net teşvik katsayısına eklenmek suretiyle teşvik ek ödeme yapılır.

MADDENİN YENİ HALİ

Temel Esaslar

MADDE 5

(5) (Değişik-Makam Onayı 20.03.2024-239812961) Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024-2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmenin, Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin personel sağlık net Bölümünün “Net Teşvik Katsayısı” başlıklı 2 inci maddesi hükmünde geçen 0,15 puan “0,15” katsayı, “Çevre sağlığı denetimi ve tütün denetimi yapan personele ek puan” başlıklı 16 ncı maddesinde yer alan 0,07 puan “0,07” katsayı ve “Kadro unvan ve net teşvik katsayısı başlıklı” 24 üncü maddesinde yer alan 0,10 puan “0,10” katsayı olarak aktif çalışılan gün katsayısı oranında ilgili personelin net teşvik katsayısına eklenmek suretiyle teşvik ek ödeme yapılır.

MADDE AÇIKLAMASI:

Madde 5-(5) yer alan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin, Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Bölümü 7.dönem olarak; “Performans puanı” ibaresi yeni yönetmelik kapsamında yer alan “Net Teşvik Katsayısı” ibaresi olarak ; 6. Dönem Toplu Sözleşmenin, Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Bölümü 28. Maddesi yine 6. Dönem Toplu Sözleşmenin, Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Bölümü 24. Maddesi olarak güncellenmiştir

TABLO DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAMASI:

MADDE 6:

26.01.2023 tarihli ve E-95796091-433.03-208026342 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet vermekte olan E-II ve E-III grubu ilçe devlet hastaneleri 01.02.2023 tarihi itibariyle Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Bu kapsamda il sağlık müdürlükleri ve birimleri kurum hizmet ve teşvik ek ödemesinde hükmü kalmamıştır.

MADDE 7: acil sağlık hizmetleri istasyon sorumlusu olarak görevlendirilen sağlık hizmetleri sınıfı personele 10 puan ilave edilmiştir.

MADDE 10: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce Tüberküloz İl Koordinatörü olarak görevlendirilen personele 10 puan ilave edilmiştir.

MADDE 15: İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere yetki alan birimlerde işyeri hekimliği/iş güvenliği uzmanlığı yapmak üzere görevlendirilen ve işyerlerine fiilen hizmet veren personelden; işyerleri ile ayda en az olan 20-40 saat aralığı 1(bir) saat artırılarak 21- 40 saat arası hizmet verenlere olarak değişmiştir.

MADDE 16: İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere yetki alan birimlerde işyeri hekimliği/iş güvenliği uzmanlığı yapmak üzere görevlendirilen ve işyerlerine fiilen hizmet veren personelden; işyerleri ile ayda en az 40 saat oranı 1 (bir) saat artırılarak 41 saat ve üzeri hizmet verenlere olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20: Madde yeni eklenmiş olup; ilgili mevzuatlar kapsamında İl Sağlık Müdürlükleri Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde yer alan İl İzleme, Değerlendirme ve Denetim Biriminde çalışan personelden sağlık tesislerinin denetiminde fiilen görev yapan personelden; ayda en az 3 ve en fazla 10 denetim için görevlendirilenlere 0,10 katsayı, ayda en az 11 ve en fazla 15 denetim için görevlendirilenlere 0,15 katsayı, ayda en az 16 ve üzerinde denetim için görevlendirilenlere 0,20 katsayı puanı ilave edilmiştir.

Hazırlayan

Banu ÜNSAL

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Uzman-Mevzuat Danışman

Editör: Sercan Yılmaz