Aydın ADSM’de görev yapan diş hekiminin  Söke ADSM’ye geçici görevlendirilmesi üzerine sendika tarafından dava açılmıştı. Kararda, memurların il içi görev yerlerinin değiştirilmesinin valiler tarafından yapılacağının emredici düzenleme olduğu ve  Valiye tanınan bu yetkinin devredilemeyeceğine dikkat çekilen mahkeme kararında vali adına vali yardımcısı tarafından süre belirtilmeksizin tesis edilen dava konusu geçici görevlendirmede, yetki unsuru yönünden hukuka uyarlılık bulunmadığına hükmedilmişti. 

Mahkemenin dava konusu işleminin iptaline hükmetmesinin ardından Aydın Valiliği karara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurmuştu.

İtirazı karara bağlayan İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi verdiği kararda istinaf dilekçesinde ileri sürülen iddia, hukuki ve kanuni gerekçelerin Aydın 1. İdare Mahkemesinin kararının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediğine karar vererek istinaf talebini reddetti. 

“Nöbet Ücretlerinin Artırılması TBMM’de Görüşülen Kanun Teklifine Girmeli” “Nöbet Ücretlerinin Artırılması TBMM’de Görüşülen Kanun Teklifine Girmeli”

Dava ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık Sen ve Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci “ Kamuda geçici görevlendirmeler kamu hizmeti için değil başka amaçlarla, çalışanlara bir mobbing aracı olarak yapılıyor. Geçici görevlendirmelerde süre belirtilmediği, kanuna uygun olmayan, yetki yönünden sıkıntılı uygulamalara şahit oluyoruz.  Mahkemelerde bu görevlendirmeler haksız ve hukuksuz olduğu için iptal ediliyor. Geçici görevlendirmelerle ilgili yeni bir düzenleme getirilmeli, kamu hizmeti için olan bu durum çalışanlara baskı aracı olmaktan çıkarılmalı ve sınırları net çizilmeli aksi işlem yapan idarecilere yönelik yaptırımlar gelmelidir” dedi.

Editör: Ceren Yıldız