Türk Sağlık Sen başvurusunda  7. Dönem toplu sözleşme Dönem Toplu Sözleşmenin Genel Hükümlere ilişkin kısmın “ Müdürler ve diğer bazı idarecilerin tazminatları “ başlıklı 55. Maddesinin 1. Fıkrasının ( b) bendinde “ (a) bendi kapsamında bulunanlar hariç ; müdür yardımcısı, başkan yardımcısı, sayman yardımcısı, hazine sayman yardımcısı kadro unvanında bulunanlar ile diğer müdür yardımcısı ve başkan yardımcısı kadrolarında bulunanlara dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları söz konusu tazminat oranlarına 15 puan ilave edilir. “ hükmünün yer aldığı hatırlattı. 

375 sayılı KHK’ya eklenen geçici hükümle 657 sayılı Kanuna tabi "Araştırmacı" unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanların, bu kadroda bulundukları sürece, anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli "müdür yardımcısı" kadro unvanı için öngörülmüş olan zam ve tazminatlar ile ek ödeme oranları esas alınacağının açıkça hükme bağlandığı belirtildi. 

“Nöbet Ücretlerinin Artırılması TBMM’de Görüşülen Kanun Teklifine Girmeli” “Nöbet Ücretlerinin Artırılması TBMM’de Görüşülen Kanun Teklifine Girmeli”

Toplu sözleşme hükmünde araştırmacılara açıkça yer verilmemesi nedeniyle yaşanacak bazı farklı uygulamaların önüne geçilmesi, tereddütlerin sonlandırılması için gerekli bilgilendirmenin  kamu kurumlarına yapılması ve sendikamızın bilgilendirilmesi  talep edildi.

Yapılan başvuru ile ilgili bir değerlendirme yapan Genel Başkanımız Önder Kahveci “ Araştırmacıların bu konuda bir mağduriyet yaşamasının önüne geçmek adına tereddütlerin ortadan kaldırılması için başvurumuzu yaptık. Sürecin takipçisiyiz.” dedi.

Editör: Ceren Yıldız