Yayınlanan Basın Açıklaması:

Kaliteli sağlık hizmet sunumu insan yaşamı için olmazsa olmazdır. Çok yakın tarihte yaşadığımız ve etkileri devam eden pandemi, sağlık çalışanlarının arz ettiği önemi daha da belirginleştirmiştir. Yüksek riskli ortamlarda çalışan sağlık çalışanlarının fiziksel ve mental sağlığının korunması HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR. Temel hak ve özgürlüklerden olan yaşama hakkının güvence altına alınabilmesi, ancak sağlık çalışanlarının kendi işlerini yeterli istihdam ve güvenli çalışma ortamlarda yapabilmesiyle mümkün olacaktır. Dolayısıyla sağlık sektöründe alınan kararlar, kişisel çıkarlar göz önünde bulunularak değil, halk sağlığı göz önünde bulundurularak alınmalıdır. Bu husus, kamu-özel sektör ayrımı yapılmaksızın geçerlidir.

Hastanede göz ameliyatında hata ve ihmal iddiası! Hastanede göz ameliyatında hata ve ihmal iddiası!

Bizler, sağlık çalışanlarının sağlıklı, güvenli ve insan onuruna yakışır bir ortamda çalışabilmeleri için mücadele verirken, Sağlık Bakanı Koca’nın 10 Mart ve 21 Mart tarihlerinde anestezi ve ameliyathane teknikerleri ile ATT ve paramediklerin farklı sağlık alanlarında çalışabilmesine yönelik girişimlere işaret ettiği açıklamaları kabul edilebilir değildir.

HİÇBİR SAĞLIK ÇALIŞANI BİR DİĞERİNİN MUADİLİ DEĞİLDİR!

Fahrettin Koca, yukarıda anılan konuşmalarında özetle; kamu sağlık sektöründe çalışan hemşire ve teknikerler arasında bir astlık üstlük ilişkisi bulunmayacağına, ancak özel sektörde teknikerlerin hemşirelerin sorumluluğunda olduğunu ve aralarında bir hiyerarşik düzen oluşabileceğine yönelik açıklamalarda bulunmuştur. Sağlık çalışanlarının, özel ve kamu çalışanı şeklinde keskin ayrımlarla ayrılmaması gerekmektedir. Zira ikisinin de hizmet ettiği husus insan hayatıdır. Ayrıca daha önceki deneyimlerimiz, bu düzenlemenin özel sektörle sınırlı kalmayacağını da düşündürmektedir. Bu durum, sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirmekten, çalışma ortamında huzursuzluğa sebebiyet vermekten ve rol karışıklığına yol açmaktan öteye gitmeyecektir. Halihazırda rol karışıklığını gidermek için yapılan ve yıllardır devam eden iş kalemleri çalışmaları varken bu girişimin neye hizmet ettiği son derece kaygı vericidir. Yapılan bu değişikliğin, kimin menfaatine olabileceği açıktır. Amaç, özel hastane sahiplerinin ucuz iş gücüyle sağlık çalışanlarından faydalanmasını sağlamaktır.

Sağlık hizmetlerinde ucuz işgücü isteyen zihniyet ve daha iyi bir sağlık hizmet sunumunu baltalayan, iş barışını bozan işbu ast-üst yaratma çabası sonlanmalıdır. Sağlık çalışanlarının mesleki eğitimine ve özerkliğine saygı duyulmalıdır. Özel sektörde hizmet veren sağlık çalışanlarının özlük hakları geliştirilmeli, alınan kararlar özel ve kamu ayrımı yapılmaksızın sağlık sektörünü iyileştirmek adına alınmalıdır. Sağlık çalışanları kamu kurum ve kuruluşlarında zor ve kötü çalışma koşullarında, yetersiz sayıda sağlık hizmetlerini aksatmadan yerine getirmeye çalışmaktadır. Bizler, yetersiz personel sayısının giderilmesini, yüzbinlerce sağlık meslek mensubunun atanamamasını, atamaların acilen gerçekleştirilip bu sorunun giderilmesini talep ederken, Sağlık Bakanlığı gerçek çözümler yerine yine pansuman formüller, düzeltmek yerine sorunları derinleştirecek kararlarla karşımıza çıkmaktadır.

Emeğin ve tüm sağlık çalışanlarının mesleki onurlarına sahip çıkan bizler, politika yapıcıların kendi çıkarları için başkalarını manipüle etmelerine, yanıltıcı telkinlerle doğru bir faaliyet yapıyor gibi gözükmelerine, kişiyi kendi aklından şüphe eder hale getirmelerine izin vermeyeceğiz. İnsanı insan olduğu için destekleyerek ve koruyarak bütün haksızlıkların karşısında duracağız. Sağlık Bakanı Koca’yı özel hastane patronlarına ucuz iş gücü sağlama amacı taşıdığını düşündüğümüz bu akla sığmaz düzenlemeden derhal vazgeçmeye ve ivedilikle ulusal, kamucu ve halkçı sağlık politikalarına uygun düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz.

Kaynak: rss