İstanbul Tabip Odası yan dal uzmanı hekimlerin yaşadığı sıkıntılarla ilgili düzenlediği basın açıklamasında Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, yandal uzmanı hekimlerin mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, tıp eğitiminden uzmanlık eğitimine ve yan dallara kadar çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduklarını belirterek,

Liyakatsizlikle, planlama eksiklikleriyle ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Birçok alanda olduğu gibi belirli bir alanda kendini geliştirmek isteyen, tekrar uzmanlaşmak isteyen meslektaşlarımız ne yazık ki bir anlamda cezalandırılmaktadır

Türk Pediyatri Kurumu ve Çocuk Romatoloji Derneği adına konuşan Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ise bilimsel araştırma ve verilerin yan dal uzmanlıklarıyla mümkün olduğuna dikkat çekerek,

Birçok bilimsel veri, yan dallarda yapılan çalışmalardan ilerleyerek gelmektedir. Bu nedenle yan dallara girmek teşvik edilmelidir. Özellikle iç hastalıkları, çocuk sağlığı, genel cerrahi ve kadın doğum gibi birçok alanda yan dal uzmanı ihtiyacı bulunmaktadır. Bu alanlar teşvik edilmeli, yan dal eğitimine engel olan sorunlar giderilmelidir. Bazı branşlarda yan dal uzmanı eksikliği yaşanmaktadır. Bu durum devam ederse yakın bir gelecekte çocuk hematoloji ve onkoloji uzmanı bulunmayabilir

uyarısında bulundu.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ceğerğun Polat ise, %70'i yan dal uzmanlarından oluşan 1712 hekimle gerçekleştirdikleri ankete ilişkin sonuçları paylaştı. Polat, bazı devlet hastaneleri ve şehir hastanelerinde çocuk yan dal uzmanlarının çocuk ana dal nöbeti tutturulduğunu belirterek, özel sağlık kuruluşlarında ana dal meselesinde getirilen kısıtlamaları eleştirdi.

Yan dal uzmanlığı almayan bir kadın doğum hekimi onkolojik vakalarla ilgilenebilirken, yan dal yapmış bir jinekologun ana dalda çalışmaması çelişkilidir. Yan dal uzmanlarının ana dalda çalışmaları kendi tercihlerine bırakılmalıdır. Bir kişi kendini belirli bir alanda geliştirmiş olması, ana dalından soyutlanmasını gerektirmez. Mantıksız, haksız ve tamamen uygunsuz bir uygulama. Ana dalda uzmanlık kazanmak bir haktır. Yapılan uzmanlığın geri alınmasını doğru bulmuyorum

şeklinde konuştu.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esin Tuncay, mesleki yeterlilik tartışmaları bağlamında hekimlik mesleğinin toplumun sağlık ihtiyaçlarından uzaklaştırılmak istendiğini belirterek,

Sağlık talepleri kışkırtılıyor ve 'sağlık piyasası' adı altında kamu-özel ortaklığı olan şehir hastaneleri ve büyük özel sağlık sermayesinin danışıklı dönüşümünde hekimler yok sayılıyor. Serbest çalışma hakkı bir kez daha gasp ediliyor.

dedi.

Tarih verildi: Threads uygulaması Türkiye’de geçici olarak kapatılıyor Tarih verildi: Threads uygulaması Türkiye’de geçici olarak kapatılıyor

Yan dal uzmanlarının kendi ana dallarında çalışma haklarının göz ardı edildiğine dikkat çeken Tuncay, "Yan dal uzmanları özel sağlık kuruluşlarında sadece yan dal kadrosu varsa çalışabilecek duruma getirildi; ana dallarında çalışma hakları ortadan kaldırıldı. Bu düzenleme yasayla tanınan uzmanlık dalında çalışma özgürlüğünü ortadan kaldırması nedeniyle hukuka aykırı bulunmaktadır" şeklinde konuştu. Tuncay, Sağlık Bakanlığının yargı kararlarına rağmen her iki yönetmelikte de değişiklikler yaptığını belirtti.

Yan dal uzmanı hekimler için ölçüsüz ve eşitsiz bir hak kısıtlaması olduğunu dile getiren Tuncay,

Bu konuda yapılan düzenlemeler, alanın bileşenleri olan TTB ve uzmanlık dernekleriyle görüşülmeden yapıldığı için sorun kalıcı bir çözüme ulaşamamakta, yan dal uzmanı hekimlerin mağduriyeti giderilememektedir.

dedi.

Tuncay, hekimlerin taleplerini şu şekilde sıraladı:

Tıp fakültesi eğitimi gibi yan dal uzmanlık eğitimi de popülist politikaların etkisinden kurtarılmalıdır. Yan dal uzmanlarının çalışma koşulları için getirilen "keyfiyet", "serbest çalışma hakkı kısıtlaması" kaldırılmalıdır. Hekimlerin mesleki yılgınlığa sürüklenmemesi için "zorunlu hizmetin zorunlu hizmeti" bir an önce kaldırılmalı, hekimler yaşam koşullarını görmezden gelen zorunluluklara maruz bırakılmamalıdır.

Editör: Ceren Yıldız