İdareler Talep Halinde Soruşturma Raporunu Memura Vermek Zorunda

İdareler Talep Halinde Soruşturma Raporunu Memura Vermek Zorunda

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca çeşitli nedenlerle disiplin soruşturması veya 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturmalar yürütülmektedir.Bu raporlar sonucunda memurlara çeşitli cezalar önerilmekte ve verilmektedir.İlgili memur bu cezalara mahkemelerde itiraz etmek istediğinde elinde sadece İdare tarafından kendisine gönderilen cezaya ilişkin tebliğ belgesi bulunmakta, kendisine verilen cezanın hangi gerekçe ile verildiğini tam olarak bilememektedir.İdarelerin hakkında yapılan soruşturma raporunu isteyen memurlara idarelerince genellikle gizlilik sebebiyle soruşturma raporları verilmemektedir.Soruşturma raporunun örneğini hakkında soruşturma yapılan kişiye vermeyen idarelerin yapmış olduğu bu işlemler davalara konu olmakta ve idareler bu davaları kaybetmektedirler.

Konuya ilişkin olarak Yargıtay 1. Dairesinin 2008/721 E., 2008/800 K kararında hakkında soruşturma yapılan memura düzenlenen raporun verilmemesi fiili Savunma Hakkının Hukuka Aykırı Olarak Kısıtlanması olarak değerlendirilmiş ve Düzenlenen Soruşturma Raporu ve eklerinin ilgililerine verilmesine karar verilmiştir.İlgili mahkeme kararı aşağıda yayınlanmıştır.
 

Soruşturma Raporunun Alınabileceğine İlişkin Mahkeme Kararı


İŞTE O KARAR:


  1. Daire 2008/721 E., 2008/800 K.
  2.  


  • DİSİPLİN CEZASI

  • SAVUNMA HAKKININ HUKUKA AYKIRI OLARAK KISITLANMASI

  • 2709 S. 1982 ANAYASASI [ Madde 139 ]

  • 657 S. DEVLET MEMURLARI KANUNU [ Madde 125 ]
  •  


"İçtihat Metni"

KARAR Hakkında Soruşturma İzni İstenenler :

1-...- Maliye Bakanlığı Müsteşarı

2-...-"Teftiş Kurulu Başkanı

3-...-"Personel Genel Müdürü

İtiraz Edilen Karar : Hakkında soruşturma izni istenenlerin tümü için soruşturma izni verilmemesine ilişkin Maliye Bakanının 28.4.2008 günlü, 2170 sayılı kararı

Karara İtiraz Edenler: Şikayetçi... vekili Av....

Soruşturulacak Eylem: Maliye Müfettişi olarak görev yapan ... hakkında yapılan disiplin soruşturması üzerine düzenlenen soruşturma raporuyla Devlet memurluğundan çıkarılma cezasıyla cezalandırılması istemiyle sevk edildiği Yüksek Disiplin Kurulunca istenen savunmasına esas olmak üzere talep edilen disiplin soruşturması ve eklerinden bir örneğini, sayunma hakkını kısıtlayacak şekilde adı geçen vekili Av. ...'ya vermemek suretiyle görevlerini kötüye kullanmak,

Eylem Tarihi: 2007 Yılı

Maliye Bakanlığının 4.6.2008 günlü, 015625 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, Maliye Bakanının 28.4.2008 günlü, 2170 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Serkan Kızılyel'in açıklamaları dinlendikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Anayasanın 139 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında, memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemeyeceği hükmüne yer verilmek suretiyle savunma hakkı güvenceye bağlanmıştır.

Öte yandan, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında; yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıfların avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorunda oldukları, kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumların avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlü oldukları, bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlı olduğu ve derdest davalarda müzekkerelerin duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabileceği hükme bağlanmak suretiyle de avukatlık görevinin yerine getirilmesi bakımından gereken bilgi ve belgelerin avukatlara verilmesinin bir zorunluluk olduğu kuralına ver verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, amirleri hakkında yersiz iddialarda bulunmak ve iftira etmek iddiasıyla Hamza Kaçar hakkında yapılan disiplin soruşturması sonrasında düzenlenen 2J3.8.2007 günlü raporda, adı geçen hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (E-g) bendi uyarınca ve memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunduğundan bahisle Devlet memurluğundan çıkarılma cezası ile cezalandırılmasının önerildiği, bu öneri hakkında karar verilmek üzere dosyanın Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiği, Kurulun 17.9.2007 günlü, 025374 sayılı yazısıyla adı geçenden savunmasını yedi gün içinde Kurula gönderilmesinin istendiği, bunun üzerine ... vekili Av. ...'nın 25.9.2007 günlü, 28699 sayılı dilekçesiyle savunma yapılabilmesi için yazılı belge ve diğer delillerin incelenmesi, inceleme sonrasında belgeye ihtiyaç duyulması halinde belge örneklerinin kendilerine verilmesinin Kuruldan talep edildiği, Kurulun 26.9.2007 günlü, 026018 sayılı yazısıyla belirlenen tarih ve saatte ibarelerinde olmaları halinde soruşturma evrakının incelenebileceğini şikayetçi vekiline Bildirildiği, belirlenen günde soruşturma raporu ve eklerinin inceleyen şikayetçi vekilinin 28.9.2007 günlü dilekçesiyle soruşturma raporu ve 3500-4000 sayfaya yakın rapor eki belgenin taranmış örneklerinin yüklü olduğu CD'nin incelendiği, ancak belgelerin sayısal çokluğu ve konuların farklılığı nedeniyle anılan soruşturma raporu ve CD'nin örneği olmadan savunma yapılmasının mümkün olmadığından bahisle, 28.8.2007 günlü, 6 sayılı soruşturma raporu ve ekli belgeleri içeren CD ve raporun işleme konulmasına ilişkin 28.8.2007 günlü, 115 sayılı onayın bir örneğinin kendilerine verilmesinin Kuruldan istendiği, bu istem üzerine Personel Genel Müdürlüğünün Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünden görüş istendiği, her iki birim tarafından Personel Genel Müdürlüğüne verilen görüş yazılarında, inceleme dışında belge örneklerinin verilmesinin zorunlu olmadığı hukuki görüşüne yer verildiği, bunun üzerine Yüksek Disiplin Kurulunun 31.10.2007 günlü, 028448 sayılı yazısıyla belgelerin verilmesinin mümkün olmadığının şikayetçi vekiline bildirildiği görülmekte olup, soruşturma raporuyla hakkında Devlet memurluğundan çıkarılma cezası önerisi getirilen ve bu öneri uyarınca savunması istenen kamu görevlisine ve vekiline yapılacak savunmaya esas olmak üzere soruşturma raporu ve eklerinden istenen belgelerin bir örneğinin verilmemesinin savunma hakkının hukuka aykırı olarak kısıtlanması sonucunu doğurduğu, bu nedenle ilgililere isnat edilen eylemin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, itirazın kabulüyle, Maliye Bakanının 28.4.2008 günlü, 2170 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının kaldırılmasına, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer Örneğinin Maliye Bakanlığı ile itiraz eden vekiline gönderilmesine 27.6.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak:Mevzuatinyeri

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
YORUMLAR
angaralı
angaralı - 9 ay Önce

Bakanlık bu yargıtay kararı hakkında il sağlık müdürlüklerini bilgilendirmelidir.

SIRADAKİ HABER