SENDİKA ÜYE SAYILARI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

SENDİKA ÜYE SAYILARI   BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE  ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığından:

SENDİKA ÜYE SAYILARI VE HER HİZMET KOLUNDA YETKİLİ KAMU

GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE BUNLARIN BAĞLI BULUNDUKLARI

KONFEDERASYONLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/11/2001 tarihli ve 24578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa” ibaresi “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa” olarak; 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yer alan “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun” ibareleri “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun” olarak, aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNUN” ibaresi “KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNUNUN” olarak değiştirilmiş; 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Kamu Görevlileri Sendikaları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Toplu Sözleşme” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin dördüncü ve yedinci fıkralarında yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına” ibareleri “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına” olarak, 3 üncü maddesinin on ikinci fıkrasında yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak, 4 üncü maddesinde yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına” olarak ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ınca” ibaresi ise “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne” olarak, aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde” ibaresi, “Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünde İçişleri Bakanlığı temsilcisi ve” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı müştereken yürütür.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı müştereken yürütür.


YORUM EKLE
YORUMLAR
mehmet02
mehmet02 - 2 gün Önce

MİLADI DOLMUŞ OLAN YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILMALI
Kamu kurumlarında teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, mübaşir, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı gibi çeşitli ünvanlarda görev yapan ve sayıları 111 bin olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin, bulundukları sınıftan kaynaklı olarak birçok maddi ve manevi mağduriyet yaşadıklarına dikkat çekerek, Yardımcı Hizmetler Sınıfında " bulunan personelin kurumlardaki ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde çalıştırılabileceği gibi çok geniş bir tanımı olması ve bu sınıfın içinde bulunan yirmi iki unvanın ayrı ayrı görev tanımının da olmaması sebebiyle amirleri tarafından ünvanları göz ardı edilerek Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda bulundukları gerekçe gösterilerek ünvanı ile uyumsuz işlerde çalıştırılmaktadırlar. Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelin kadro unvanlarına ilişkin görevlerin sınırının belirtilmemiş olması bu personele kurumlarında pek çok işin gördürülebileceği personel olarak bakılmasına neden olmaktadır. Ayrıca hukuki yönü olmamasına rağmen bazı görev ve işlerin yardımcı hizmetler sınıfı personeline gördürülmesi, zaman içinde söz konusu görevlerin ilgililerin unvanı ile özdeşleşmesi ve haklı olarak bu görevi yapmak istememelerinde ise sorunlu personel olarak düşünülmesine sebep olmaktadır" . YHS personelinin yükselebileceği teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur gibi kadrolara kurumlar tarafından genellikle ilk defa atama yoluyla personel alımına gittiklerinden ve kurumların periyodik olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açmamalarından dolayı üniversite mezunu olsalar dahi sınıf değiştirme imkanı bulamamadıklarını 657 sayılı DMK' da bahsedilen hizmet sınıfları arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirlenirken bir hizmet sınıfına dahil personelin tamamının dışarıda tutulmasının rahatsızlık oluşturmasının yanı sıra, ek göstergeden yararlanamadıkları için Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin aylık ücretleri ve emeklilik hakları (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) memurlar arasında oldukça düşük seviyede bulunmaktadır. Bilindiği gibi 2005 yılında memur sendikaları ile hükumet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; "Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararı yer almıştır." Taşeron firmalara bağlı olarak kamu kurumlarında çalışan taşeron personelin devlet kadrolarına işçi olarak geçirilmeleri ile birlikte ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerin bu personel eliyle gördürülmesi sonucunda YHS personeline ihtiyaç da kalmayacağını kaydeden "Gelişen ülkemizde kamu personel yönetimi anlayışı kuralcı, hiyerarşik, mekanik ve geleneksel yönetim anlayışı iken bu yönetim anlayışı değişerek yerini etkinlik, verimlilik, tutumluluk dinamiklerini esas alan, ücret dengesizliğini gidermeyi hedefleyen, performansa göre değerlendirme üzerinde duran, esnek yapılanma ve katılımcı yönetime uygun bir kamu personel yönetimine bırakmaktadır. Bu sebeplerle günümüzde miadı dolmuş olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılarak bu hizmet sınıfındaki mevcut personelin, eğitim durumlarına ve ihraz ettikleri unvanlara uygun hizmet sınıflarına geçirilmeleri gerekmektedir" …………… On dört yıl oldu bir gelişme yok. Sağlık bakanlığına ve yetkili sendikaya duyurulur.

SIRADAKİ HABER