; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi Sağlık Teknisyeni olarak görev yaptığını, ikametinin Sakarya/Adapazarı olup, görev mahallinin Kocaeli/Kartepe Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olduğunu, 08/12/2022 tarihinde ikameti olan Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren Tıp Merkezinden tarafına 3 gün istirahat raporu düzenlendiğini, istirahat raporu aldığı gün nöbeti ve mesaisinin olmadığını ve nöbet sonrası iznini kullandığını, nöbetinin bir sonraki gün olan 09/12/2022 tarihinde olduğunu, raporumu 112 Başhekimliğine ilettiğini ve aynı gün mesai saati sonunda başhekimlikten arandığını, istirahat raporunun Acil Poliklinik Hizmeti veren bir kuruluştan alınmadığı için raporunun izne çevrilemeyeceğinin tarafına belirtildiğini, işlem gerekçesinin ise Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olmadığı bilgisinin verildiğini ve hakkında soruşturma açılacağının söylendiğini, ikamet ilinin Sakarya/Adapazarı olmasından dolayı ikamet ilinde sağlık hizmeti veren bir kuruluştan aldığı istirahat raporunun kabul edilmediğini ve tarafından savunma istendiğini, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünün "İkamet ili ve Memuriyet Mahalli" ile ilgili kavramları doğru değerlendirmediğini düşündüğünü, devlet memurlarının memuriyet mahallinde ikamet mecburiyeti olmadığından ikameti farklı bir şehir olan memurun mesai saati dışında nöbet sonrası izin kullandığı bir zaman diliminde ikametinin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık hizmeti sunucularından aldığı istirahat raporunun izne çevrilmesinin önünde bir engel olmaması gerektiğini, hastalık durumunda uzman doktora muayene olma dışında bir seçeneği olmadığında, aksi uygulamada doktorun rapor verme ihtimalini göz önünde bulundurarak sürekli olarak memuriyet mahallimdeki hastanelerde muayene olmak zorunda kalacağını, memuriyet mahalli dışında hastanelerin acil polikliniklerinden alınan istirahat raporlarının geçerli sayılırken normal poliklinik muayenesinde alınan istirahat raporların geçerli olmamasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını belirterek memuriyet mahalli ve ikamet adresine ilişkin yaşadığı sorunun çözülmesi talebine Kamı Deneticiliği Kurumu Emsal Bir Karar verdi.

 Kamı Denetçiliği Kurumu Kararda;

; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 105 inci maddesinde hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususların yönetmelikle belirleneceğinin belirtildiği, bu maddeye istinaden çıkarılan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinde hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınmasının zorunlu olduğu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nda memuriyet mahalli tanımının yapıldığı ve görev yeri büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde olan yerlerde memuriyet mahallinin o il sınırları olarak belirlendiği, somut olayda da başvuranın memuriyet mahallinin Kocaeli il sınırları olduğu noktasında tereddüt bulunmadığı, somut uyuşmazlık konusu ile ilgili mülga Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen görüşlerde de ikamet adresi ile görev yeri farklı olan kamu personelinin mesai saatleri içerisinde ikamet adreslerinden aldığı hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmemesi  kararının verdi.

Editör: TE Bilisim