ATM'lerde yeni dönem iddiası: Bayram sonrası başlıyor ATM'lerde yeni dönem iddiası: Bayram sonrası başlıyor

Sağlıkla ilgili yasa mecliste görüşülürken ebelere yeni yetki verilecek olması tartışma yarattı. 

personel sağlık net

İyi Partili Doktor Milletvekili Eşref FAKIBABA, Komisyonda ;

Öğrenmek istiyorum sadece

Bir: Ebenin normal göre v ve ye tkisi zaten tanımlanmıştır. Ebe ye, ayrıca verilecek olan bu yetki belgesi neyi kapsamakt adır?

İki: Bu yetki belgesi tam ola rak ne yi kapsıyor?

Üç: Yetki belgesi almış ebenin uzman ebeden ne farkı o acaktır, bunu öğrenmek istiyorum'' dedi 

FAKIBABA'nın sorusu üzerine Ak Partili doktor milletvekili Leyla Şahin Usta şu cevabı verdi;

1219 sayılı Kanun ’un 47'nci maddesind e, uzman olsun veya o lmas ın tüm ebelerin meslek le riyle ilgili olan ve ö z ellik a rz eden b irim ve alan lard a belirlenece k e sasla r çerçe vesinde yet ki belge si a lmaları ön görü lmüş olmas ına ra ğmen , yetk i belge si almala rına dair tekn ik ayrınt ıların yöne t melik le belirlen mesini öngören ik inc i cü mlede seh ven “eb eler” ke limes i unu tulmuş, ye r ve rilmemiş. Onun iç in, bu dü zeltme yle a lakalı o larak “ebe ler” ke limesi ek lenere k e beler ale yhine sonuç d oğu rmaması için, bir ha k yoksun lu ğuna sebep ve rm emesi için bu keli me yi ekliyoru z sade ce; yo ksa yeni bir ye t ki vermek, yen i bir yet ki alan ı oluştu rmak değil, zaten me vc ut olan, yönetmelikte belirlenen şa rtla rla beraber o rada sehven unutulan “e beler” ke limes inin eklenmes i tale bi va r; onun dış ında, b aşka yeni b ir d üzen leme yo k, önceki Komis yon da da tart ış ılm ış ve geç miş bir madde

(pdf^den kopyalandığı için bazı metin bozukları vardır)

Editör: Sercan Yılmaz