KPSS–2024/5 GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU KPSS-2024/5

Tekirdağ'da ambulanslar mahsur kaldı: Sebebi konser yoğunluğu Tekirdağ'da ambulanslar mahsur kaldı: Sebebi konser yoğunluğu

sonucuna göre Bakanlığımız sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşenlerin atama işlemlerinin, arşiv araştırması işlemleri tamamlandıktan sonra yapılacağı daha önce duyurulmuştu.

Bu kapsamda Bakanlığımız taşra teşkilatına ait sözleşmeli pozisyonlara yerleşen ve arşiv araştırması işlemleri tamamlanan kişilere ait bilgiler Bakanlığımızca EKİP sistemine aktarılmış olup başvuru ve göreve başlama işlemleri için aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

1-KPSS-2024/5 göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular Ek-3’de belirtilen ilgili komisyonlar tarafından alınacaktır.

2-Atama şartlarını taşımaları kaydıyla adaylardan; halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir. Ayrıca KPSS-2024/5 göreve başlama işlemleri için gerekli belgelerde talep edilen sigorta hizmet dökümünde kamu çalışanı olduğu anlaşılanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalıştığı veya 28.02.2023 tarihinden sonra herhangi bir sebeple hizmet sözleşmesinin sona erdiği tespit edilenlerin; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen istisnalardan yararlanabilecek durumda olanlar hariç, göreve başlatılmaması gerekmektedir.

3-Adayların göreve başlama işlemleri için, Ek-1’de belirtilen belgeleri hazırlayarak 17.04.2024 – 02.05.2024 tarihleri arasında (02.05.2024 Perşembe günü saat:17.00’ a kadar) ilgili komisyonlara teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen durumlar hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4-Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

5-Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile ilgili komisyonlara teslim edebilecektir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yerleştikleri hizmet biriminin bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüklerine başvurmaları ve diğer atama şartlarını da taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet biriminde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan bir birimde göreve başlatılacak bu kapsamda Bakanlığımıza evrak gönderilmeyecektir.

6-Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili komisyonlar tarafından, www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzundaki nitelik, şart ve kurallar, adaylardan istenen belgeler ve Ek–1’ de yer alan “Açıklama ve Uyarılar” dikkate alınarak tespit edilecektir.

7-Atanma şartlarını taşıdığı tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli bildirimler yapılmak suretiyle göreve başlatılacak, atanma şartlarını taşımayan adaylara gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle ilgili komisyonlarca yazılı olarak bilgi verilecektir.

8-Atanma şartlarını taşıyanlar için, son göreve başlama tarihi 03.05.2024 Cuma günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.

9-Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 02.05.2024 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve 03.07.2024 tarihi aşılmamak kaydıyla, raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

10-Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 02.05.2024 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

11-Halen kamu görevlisi olarak veya 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi kapsamındaki bildirim şartına tabi olarak çalışanlardan, istifa/sözleşme feshi taleplerini kurumlarına/işyerlerine iletmiş olmakla birlikte, bu işlemlerin devam etmesi nedeniyle 8 inci maddede belirtilen sürede görevine başlayamayacak durumda olanlar; bu durumu belgelendirmeleri, birinci maddede belirtilen şekilde başvurularını yapmaları ve 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartları da taşımaları kaydıyla en geç 03.07.2024 tarihinde göreve başlatılabilecektir.

12- Yukarıda belirtilen süre içinde başvuru yapmayan veya başvuru yaptığı halde göreve başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecektir.

13-Arşiv araştırması işlemleri henüz tamamlanmayan adayların başvuru ve göreve başlama işlemleri hakkında, söz konusu işlemler tamamlandıktan sonra gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Ek: ,

1- Göreve Başlamak İçin Gerekli Belgeler

2- Göreve Başlama İşlemlerine Ait Form

3- Başvuru Komisyonları

4- Hizmet Dökümü Yardım Kılavuzu

Göreve Başlamak İçin Gerekli Belgeler
Göreve Başlama İşlemlerine Ait Form
Başvuru Komisyonları
Hizmet Dökümü Yardım Kılavuzu

Editör: Ceren Yıldız