İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar birim sorumlusu olarak görev yapmakta olduğunu, internet hizmet alımı işi muayene komisyonunda görevlendirildiğini, görevlendirmenin kendisine tebliğ edilmediğini, göreve devam etmesi konusunda idarenin zorlayıcı yazıları olduğu için ilk hak edişi şerhle imzaladığını, görevlendirmenin mevzuata uygun olmadığını, ihale edilen işin istemeden de olsa eksik hatalı yürütülmesi sonucu hesap vermek zorunda kalmaktan endişelendiği dolayısıyla ihale kayıt numaralı 36 Ay Süre İle 400 Mbps TT İnternet Hizmeti Alımı ihalesi muayene komisyonu başkanlığı görevinin iptal edilerek tarafından alınması ve bundan sonraki görevlendirmelerde yürüttüğü hizmete uygun komisyonlarda görevlendirilmesini talep etmiş olup; bu başvuru idari başvuru yolları tüketilmeden yapıldığı gerekçesiyle ilgili idare olan Sağlık Bakanlığına 11/10/2022 tarihinde Gönderme Kararı verilmiş, konu ile ilgili olarak idarece iletilen 02/11/2022 tarihli cevap yazısı ile başvuranın talebinin reddedilmesi dolayısıyla başvuran tekrar ihale kayıt numaralı ihalenin muayene kabul komisyonu başkalığı görevinin iptal edilmesini ve bundan sonraki görevlendirmelerde yürüttüğü hizmete uygun komisyonlarda görevlendirilmesini başvurusunda

Kmu Deneticiliği Kurumu:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirileceği hükmünü haiz olduğu, mevzuata göre ihale komisyonunda en az iki görevlinin işin uzmanı olması şartı olduğu, ihale komisyonu başkanının “işin uzmanı” olması şartının yer almadığı, ihale kayıt numaralı “36 Ay Süre İle 400 Mbps TT İnternet Hizmeti Alımı” ihalesi muayene komisyonu başkanlığı ile görevlendirilen ve halihazırda İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar birim sorumlusu olarak görev yapmakta olan başvuranın işin uzmanı olmaması ihale komisyonu başkanı olarak görevlendirilmesine engel teşkil etmediği, başvuranın ilgili idare tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale sürecindeki görevleri yürütmek üzere ihale komisyon başkanı olarak görevlendirilmesi konusunda kullanmış olduğu takdir yetkisinin yukarıda yer verilen tespitler çerçevesinde kamu yararıve hizmet gereklerine aykırılık teşkil edecek nitelikte kullanıldığına ilişkin bir tespit yapılamadığından başvuru konusu olayda hukuka ve hakkaniyet ilkelerine aykırılık bulunmadığı yönünde değerlendirmede bulundu.

Karar İçin Tıklayınız

Editör: TE Bilisim