Başvuran özetle, çalıştığı Manisa Demirci Devlet Hastanesi tarafından hakkında yürütülen tüm soruşturma evraklarının taraflarına verilmesi talebiyle 18/09/2022 tarihinde KDK'na  başvurduğunu, KDK'unca Manisa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan temaslarda 4982 sayılı Kanun kapsamında soruşturma dosyasının ilgili kısımlarının başvuranlarla paylaşılması gerektiğinin bildirilmesi üzerine anılan Müdürlükçe sadece kendi beyanlarının kendileriyle paylaşıldığını, ancak Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun 27.04.2005 tarihli ve / sayılı, 18.05.2005 tarihli ve / sayılı kararları ile daha birçok kararında “soruşturmanın sadece başvuru sahibi hakkında olması ve lehine sonuçlanması halinde soruşturma dosyasındaki şikâyetçi ve/veya tanıklara ilişkin olanlar da dâhil bütün bilgi ve belgelerin başvuru sahibinin erişimine açılması gerektiğinin” belirtildiğini, hakkında yürütülen tüm soruşturmaların gerek süreç itibarı ile gerekse kesin mahkeme kararları ile lehine sonuçlanması sebebiyle dosyada şikâyetçi ve/veya tanıklara ilişkin kısımların gizlenmesinin kabul edilebilir olmadığını, bunun Bilgi Edinme Hakkı Kanununa açıkça aykırı olduğunu ifadeyle, hakkında yürütülen soruşturma raporlarının şikâyetçi ve/veya tanıklara ilişkin kısımları gizlenmeden, tamamının tarafına verilmesini talep etti.

Kamu alacaklarında gecikme zammı yükseldi. Kamu alacaklarında gecikme zammı yükseldi.

Başvurana gönderilmediği ifade edilen (12.4) sayılı paragrafta kayıtlı 08.08.2019 tarihli ve E. sayılı görev emriyle yapılan Disiplin Soruşturmasına ait raporun, özel hayatın korunmasına riayet edilerek üçüncü kişilere ait kimlik bilgileri ile kimliklerinin tespitine imkân veren her türlü bilgi ve ifadenin 4982 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi çerçevesinde çıkarıldıktan veya kapatıldıktan sonra başvuru sahibi ile paylaşılması amacıyla Manisa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne TAVSİYEDE BULUNULMASINA, 6328 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, bu karar üzerine tesis edilecek işlemin veya eylemin 30 (otuz) gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna; Kararın, başvurana ve Manisa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne tebliğine, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi

Karar

Editör: Ceren Yıldız