DMO Mal Alımları Denetim, Muayene ve Tesellüm Yönetmeliğinde Değişiklik DMO Mal Alımları Denetim, Muayene ve Tesellüm Yönetmeliğinde Değişiklik

Devlet Hastanesine Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak görevlendirilme talebinde bulunan, lisans eğitiminin yanında Sağlık Yönetimi ve Hemşirelikte Yönetim olmak üzere 2 ayrı yüksek lisans programından mezun olması ve süpervizör (gözetmen) hemşirelik geçmişi bulunmasına rağmen söz konusu göreve Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu Hemşire atandığını, söz konusu personelin sağlık ile ilgili bir bölümden lisans mezuniyetinin bulunmadığını, Hemşirelik Kanunu’nun 9 uncu maddesinde yer alan “Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve lisansüstü eğitime sahip hemşirelerin rüçhan hakları vardır” hükmü gereğince başvuranın öncelik hakkı bulunduğunu belirterek, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü kadrosuna atanma talebinde;

Kamu Deneticiliği Kurumu;

663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kanun Hükmünde Kararnamenin “Atama, personelin niteliği ve mali haklar” başlıklı 42 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince müdür pozisyonunda sözleşmeli personel kadrosuna atama yapılabilmesi için en az lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartların arandığı, 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 9 uncu maddesinde ise hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve lisansüstü eğitime sahip hemşirelerin öncelik hakkı bulunduğunu.

Ancak, Hemşirelik Kanunu’nun 9 uncu maddesinde “Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve lisansüstü eğitime sahip hemşirelerin rüçhan hakları vardır.” denilmekle birlikte lisans ve lisansüstü eğitim alan hemşireler arasında bir öncelik sırlamasına gidilmediği, bu minvalde sağlık bakım hizmetleri müdürü olarak görevlendirilmek için en az lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartını sağlamanın yeterli olduğu, sağlık alanlarında 4 yıllık fakülteden mezun olan hemşirelerin söz konusu kadroya başvuru yapabileceği, bu bakımdan başvuruya konu Hastanede Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak görevlendirilmesi yapılan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.08.2020 tarih ve sayılı Mezun Belgesi ile İstanbul Üniversitesi/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi/Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Sağlık Lisans Tamamlama) bölümünden 10.07.2020 tarihinde mezun olması hasebiyle mezkûr hükümler doğrultusunda asgari düzey olan lisans mezuniyeti şartını taşıdığı, Danıştay kararlarında da belirtildiği üzere, boş bulunan bir kadroya kamu yararı ve hizmet gereklerini gözeterek en uygun kişiyi atama konusunda, gerekli nitelikleri taşıyanlar arasından tercihte bulunma hak ve yetkisine sahip olan idarenin, bu yetkisini belirli bir kişi lehine kullanmaya yargı kararı ile zorlanamayacağı gibi; bu husustaki yargısal denetimde, işlemin diğer unsurları yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı sürece, anılan kadroya atanma koşullarını taşıyan iki kişi arasından birinin niteliklerinin daha iyi olduğu gerekçesiyle idarenin takdir yetkisini kaldırarak bu kişinin atanması sonucunu doğuracak şekilde iptal kararı verilemediği (Danıştay 5. Dairesinin 10/02/2009 tarihli ve E.2007/2093 ve K.2009/502 sayılı kararı), özetle herhangi bir hukuka aykırılık tespit edinmediği müddetçe idareyi belirli bir kişiyi ataması yönünde hukuken zorlamanın mümkün olmadığı anlaşıldığından, başvuranın sağlık bakım hizmetleri müdürü olarak görevlendirilme talebinin reddedilmesi işleminde hukuka ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaati bildirdi.

Karar İçin Tıklayınız

Editör: Ceren Yıldız