ASLİ GÖREVİNİN YANINDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLARAK GÖREVLENDİRİLEN BAŞVURANA ÇALIŞMA YAPTIĞI SÜRELER KARŞILIĞINDA İLAVE ÖDEMELERİN YAPILMASI TALEBİ HAKKINDA KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN (OMBUDSMANLIK) BİRİNCİ KARARI

Bakan Güler'den Yunan Bakan'a yanıt: Turistik gezi için bekliyoruz Bakan Güler'den Yunan Bakan'a yanıt: Turistik gezi için bekliyoruz

Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 04/04/2024 tarih ve 2024/3843-S.24.6063 sayılı kararında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

"1. Başvuran, Sağlık Bakanlığında sağlık teknikeri olarak görev yapmakta olduğunu, C sınıfı (İGU- İş Sağlığı Güvenliği Sertifikasının bulunduğunu, 08.05.2023 tarihli İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Onay yazısı ve 09.05.2023 tarihli görevlendirme yazısı ile 10.05.2023 tarihinden itibaren İstinye Devlet Hastanesinde haftada 1 (bir) gün olmak üzere İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı olarak çalışmaya başladığını, çalışmaya başladığı günden itibaren İstinye Devlet Hastanesinde gerek iş sağlığı güvenliği gerekse risk analizlerini bitirerek çalışmalarına devam etmekte olduğunu, çalışmaları devam ederken 16.08.2023 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununun 8. maddesinin yedinci fıkrasına istinaden çalışmalarının karşılığı olarak ücret ödenmesi talebinde bulunduğunu ancak talebinin reddedildiğini belirterek hak kazandığı ücretin tarafına ödenmesini talep etmektedir.

14. Ayrıca, yukarıda açıklandığı üzere, Kanunun 8 inci maddesinin kanun koyucu tarafından yürürlüğünün ertelenmesi yoluna gidilmediğinde, kamu kurum ve kuruluşlarının Kanunun özellikle 8 inci maddesi çerçevesinde görevlendirme yoluna giderek bu kişilere ödeme yapılmasının önünde hukuken herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bunun yanında, işverenin personelinin iş sağlığı ve güvenliğine verdiği önemden dolayı, bu işlerin alanında sertifika sahibi personel vasıtasıyla gördürülmesi amacıyla görevlendirme yapması sonucunda bu hizmetleri fiilen yapmış olan personelin ücretinin ödenmemesi, Anayasamızın angarya yasağını düzenleyen 18 inci maddesi ile ücretin emeğin karşılığı olduğunu hükmüne yer veren 55 inci maddesine aykırılık teşkil edeceği değerlendirilmektedir.

15. Zira başvuran tarafından dosya kapsamında sunulan İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 16/06/2023 tarihli ve E:/ K:/ sayılı kararında da, "6331 sayılı Kanunun 8'inci maddesi uyarınca 01.07.2016 tarihinden itibaren çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendiren kurum veya kuruluşların iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünün başlayacağı tarihin, 23.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7252 sayılı Kanunla 31.12.2023 tarihine ertelendiği ve bu suretle 07.09.2016 tarihi itibarıyla yasal zorunluluğun kalktığı açık olmakla birlikte, 07.09.2016 tarihinden sonra da iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmaya devam eden kamu kurum ve kuruluşlarında işyeri güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olarak görev yapan personele çalışmaları karşılığında ilave ödeme yapılması, hizmet alan kurum açısından Yasanın 8. maddesinden kaynaklanan bir zorunluluk olduğundan, davacının iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak gerçekleştirdiği çalışmaların karşılığı olarak 6331 sayılı Kanunun 8. maddesinde belirtilen ilave ödemelerin yapılması gerektiğinden, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır." değerlendirmesinde bulunmuştur.

16. Başvuruya konu olayda, başvuran, 8/5/2023 tarihli ve Esayılı İl sağlık Müdürü onayı ile 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, İstinye Devlet Hastanesinde İş Sağlığı ve Güvenliği işlemlerini yürütebilecek C sınıfı personel bulunmadığından Sarıyer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan İş Sağlığı ve Güvenliği C sınıfı Uzmanı başvuranın İSG işlemlerini yürütmek üzere haftada bir (1) gün olmak üzere kurum işleyişini aksatmayacak şekilde İstinye Devlet Hastanesinde görevlendirildiği anlaşılmakta olup, ilgili idare tarafından iş sağlığı ve güvenliği işlemlerini yürütmek üzere görevlendirilen başvurana 6331 sayılı Kanunun 8 inci maddesi kapsamında ilave ödemenin ödenmemesi yönünde tesis edilen işlemin gerek ilgili mevzuata gerek Anayasanın angarya yasağını düzenleyen 18 inci maddesi ile ücretin emeğin karşılığı olduğu hükmünün yer aldığı 55 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği kanaatine varılmıştır.

17. Yukarı anlatılan hususlar, başvuranın iddiaları, idarenin konu ile ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; asli görevinin yanında iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen başvurana görevlendirildiği süreler karşılığında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği öngörülen ilave ödemelerin yapılması yönünde ilgili idareye tavsiyede bulunmak gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Yukarıda açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre BAŞVURUNUN KABULÜ ile,

Asli görevinin yanında iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen başvurana görevlendirildiği süreler karşılığında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği öngörülen ilave ödemelerin yapılması yönünde SAĞLIK BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idare tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde başvurana ve Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Kararın BAŞVURAN ile SAĞLIK BAKANLIĞINA tebliğine,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

Editör: Sercan Yılmaz