personel sağlık

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerinde giderleri özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

I-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz

3-Hcrhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek I inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yemden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu olmamak.

5-5917 sayılı Kanunun 47. maddesi'nin 5. fıkrası (A) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar

6- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

7- Adayların ilgili 2022 KPSS (B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ortaöğretim Mezunlan için 2022 KPSS-P94, ön Lisans Mezunlan için 2022 KPSS-P93, Lisans Mezunlan için 2022 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.

8-Hali hazırda İstanbul Üniversıtesi-Cerrahpaşa personeli olmamak.

9-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek ve engel durumu bulunmamak.

10- Tüm pozisyonlar için görevini tam zamanlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzen engelleri bulunmamak. (Destek Personeli ve Büro Personeli kadrolarına başvuran adayların başvuru tarihi itibariyle herhangi bir önlisans veya lisans örgün eğitim programlarında kaydı bulunmamak.)

10* Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak.

11- Tüm pozisyonlar için Rektörlük tarafından gerekli görüldüğü hallerde görev yerlerinde değişiklik yapılabilecektir.

* Veteriner Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hayvan Hastanesine alınacak kadro pozisyonlan için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu, her türlü hayvan, her türlü böcek vb. fobisi-aleıjisi ve benzeri engelleri bulunmadığına dair beyanda bulunan adaylar atanmaya hak kazandığında bu konuda hekim raporu getirecek olup getirmediği takdirde atanma hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezine alınacak kadro pozisyonları için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu, her türlü hayvan, her türlü böcek vb. fobisi-alerjisi / kan-yara fobisi ve benzeri engelleri bulunmadığına dair beyanda bulunan adaylar atanmaya hak kazandığında bu konuda hekim raporu getirecek olup getirmediği takdirde atanma hakkından feragat etmiş sayılacaktır

12 (oniki) adet sözleşmeli sağlık  personel alımı 12 (oniki) adet sözleşmeli sağlık personel alımı

... D.P-R 3 başvuru nolu Destek Personeli (Şoför) kadrosuna başvuru yapacaklar için ilan tarihi itibarıyla İstanbul (Anadolu) yakasında ikamet ediyor olmak.

.... D.P-R 3 ve D.P-R 4 başvuru nolu Destek Personeli (Şoför) kadrosuna başvuru yapacaklar için Askerliğini yapmış olmak şartı aranacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde https://personelbasvuni.iuc.edu.tr internet adresi üzerinden kayıt oluşturularak Online olarak yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan başvuru nosu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren, online başvurusunu tamamlamayan, yüklenmesi istenen belgelerin eksik olması veya okunaklı olmaması halinde veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.

BAŞVURU İÇİN YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:

1) Fotoğraf (son 6 ay içersinde çekilmiş vesikahk-jpg forınatında)

2) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezuniyet şartı istenen kadrolar için diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (barkodlu e- devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

3) Erkek adaylar için Askerlik Belgesi (barkodlu e-devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

4) Deneyim şartı islenen kadrolar için deneyimli olduğunu gösterir çalıştığı kurumdan onaylı belge veya SGK Dökümü

5) Sertifika, Belge istenen kadrolar için ilgili sertifika, belge

6) Özgeçmiş/CV istenen kadrolar için ilgili alandaki çalışmalarını gösteren Özgeçmiş/CV

7) D.P-R 3 başvuru nolu Destek Personeli (Şoför) kadrosuna başvuru yapacaklar için Tarihçeli Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi (barkodlu e- devlet çıktısı)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesindeki kadro unvanları ile deneyım-tecrübe vb. şartı islenen kadro ünvanlan için başvurusunu tamamlayan adaylarla ön görüşme yapılacaktır.

J Başvurular komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 15 iş günü içinde https://personel iuc edu.lr/ adresinde yayınlanacaktır

J İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

J İşe alınacak adaylarla atama işleminden sonra Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Hizmet Sözleşmesi yapılacaktır.

J Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

.J Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykın beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

J Atanmaya hak kazananlar tam teşekküllü kamu hastanesinden görevlerini yapmaya engel teşkil etmediğini gösteren heyet raporu almak zorundadır.

J Atanmaya hak kazandığı halde istenilen evrakları süresinde teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılır ve yerine en yüksek puanlıdan başlanmak üzere yedek adaylardan atama yapılır.

J Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" ve "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince ilgisine göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.

J Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

J İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Editör: Sercan Yılmaz