Hastanede başhekim yardımcısının hasta takibine  tepki! Hastanede başhekim yardımcısının hasta takibine tepki!

Resmi Gazete’de 27/10/2023 tarihinde yayınlanan Anayasa Mahkemesi 2022/102 E. 2023/154 K. Sayılı kararı ile 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ Disiplin Durumu” ve “Ek ödemelerin dağıtılmasındaki usul ve esasların “yönetmelikle” düzenlenmesi hükmündeki “ Yönetmelikle “ ibaresi İPTAL edilmiştir. Kanun hükmünün iptal edilmesinden önce bu hükümlere dayanılarak Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu Yönetmeliğin 6. ve 14. Maddelerinde “Bu ödeme disiplin cezası alanlardan; uyarma ve kınama cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, aylıktan kesme cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, kademe ilerlemesi cezası alanlara üç ek ödeme dönemi süresince yapılmaz.” hükmüne yer verilerek disiplin cezasına ek cezalar öngörülmüştür. Anayasa Mahkemesince verilen yönetmeliğin dayanağı kanun maddesindeki “ Disiplin Durumu” ibaresinin iptali ile böyle bir kesintinin yapılamayacağı tespit edilmiştir.Ayrıca yine aynı kararda ek ödemelerin dağıtılmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenemeyeceği belirtilerek bu konuda Bakanlığın yönetmelik çıkaramayacağına yönelik karar verilmiştir. Bu karar 9 ay sonra yani 27 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bununla birlikte halen Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği caridir ve uygulanmaya devam etmektedir.

Karar için Tıklayınız

Editör: Ceren Yıldız