Genel Sağlık İş Tarfından Burdur Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşire ve ebelerin  “eczanelerden ilaç ve tıbbi malzeme teslimi için görevlendirilmesi üzerine,   Burdur Devlet Hastanesi Başhekimliğine başvurularak "Hastanede görevli “hemşire ve ebelerin”, ilaç ve tıbbi malzeme taşınmasında ve tesliminde görevlendirilmesine ilişkin uygulamaya son verilmesi” talep edilmiştir.

YKS tercih dönemi yarın başlayacak YKS tercih dönemi yarın başlayacak

Söz konusu talebin reddedilmesi üzerine  Isparta 2. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Isparta 2. İdare Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda verilen kararda, “Bu durumda, ilaç ve tıbbi malzeme taşınmasına ve teslimine ilişkin görevlerin eczane hizmetleri kapsamında eczacı ve eczacı teknisyenlerine ait olduğu, ancak bu personelin bulunmaması durumunda bu görevlerin hemşire ve ebeler tarafından yürütülebileceği, davalı idare bünyesinde ise başeczacı, yeterli sayıda eczacı, eczacı teknisyeni ve eczacı teknikerinin bulunduğu görülmekle, "Hastanede görevli “hemşire ve ebelerin” ilaç ve tıbbi malzeme taşınmasında ve tesliminde görevlendirilmesine ilişkin uygulamaya son verilmesi, yönetmelik hükümlerine göre hastalara verilecek ilaçların usulüne uygun olarak hazırlanıp ilgililere teslimi ve buna bağlı olarak ilaç ve tıbbi malzemelerin taşınması işlerini içerir bir görevlendirme şeması oluşturulması, belirtilen şemanın oluşturulması aşamasında belirtilen işlerin “eczacı ve eczacı teknisyenlerine” ait olduğuna ilişkin mevzuat hükümlerinin dikkate alınması" yönünde yapılan … tarih ve … sayılı başvurunun reddine dair Burdur Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Burdur Devlet Hastanesi Başhekimliğinin … tarih ve … sayılı işleminin reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” denilerek, hukuka aykırı uygulamanın İPTALİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

Editör: Ceren Yıldız