Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28,06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fikrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Mütercim-Terciiman pozisyonu için, Sözleşmeli Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katma kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak.

I - GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

3-Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunlan için 2022 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.'' hükmüne uygun olması.

6-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

7-Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.

8-Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.

9-Nöbet, vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

10-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

11-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.) 12-Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.

13-Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.

14-Üniversitemiz yayımlanan ilanı iptal edilmesi ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.

15-llan tarihinden önce alman sertifikalar kabul edilecek olup, ilan tarihi itibariyle ve sonrası alınacak sertifikalar kabul edilmeyecektir.

16-Deslek Personeli pozisyonlarına başvuran (DES-, DES-1I, DES-II1 ve DES-V) adaylardan sadece ortaöğretim mezunlarının başvuruları kabul edilecektir. Ortaöğretim mezunu olup, halen bir yükseköğretim kurumanda (üniversitelerde örgün eğitim) öğrenci olanların başvurulan kabul edilmeyecektir.

11-ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

2024-YKS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı 2024-YKS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

1-Başvuru formu (Sistemden Online olarak doldurulacaktır,)

2-Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün sisteme eklenmesi.

3-İstenilen alanda diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme eklenmesi (barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4-Belirtİlen pozisyonlarda isteniliyor ise deneyim belgesi, belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise e-devletten alacakları barkotlu SGK hizmet dökümünü (meslek kodunu gösterir) ve kurumandan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir.

5-Başvurulan unvanda nitelikler bölümünde isteniliyorsa sertifikaların eklenmesi.

6-Şofor adaylar için ehliyetin eklenmesi.

7-Koruma ve Güvenlik Görevlisi için özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sağlık kuruluşundan alınmış boy ve kilo ölçümü belgesinin eklenmesi.

8- Destek Personeli pozisyonlarına başvuran (DES-I, DES-1I, DES-II1 ve DES-V) adaylardan Yükseköğretim Kurumunda (Üniversitelerde) öğrenci kaydı olmadığına dair belgenin eklenmesi, (e-devlet ekran görüntüsü kabul edilecektin)

9-Mütcrcim-Tercuman kadrosu için geçerlilik süresi dolmamış olan en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil belgisinin eklenmesi.

Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/web adresindeki online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde Üniversitemizin http://pbs.dicle.cdu.tr/ adresinden online olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59*a kadardır.)

Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru süresince adaylar mevcut başvurularında güncelleme yapılabilecek olup, tüm sorumluluk kişiye aittir, (yanlış / eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma vb.)

III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise için 2022 KPSS (P94) puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme sonuçları 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekti evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek olarak belirlenenler web sayfamızda yayımlanacaktır.

ADRES :

Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR

İrtibat Tel: 0 412 241 10 15 / Destek Tel: 2308-2320 - 5136

İlk başvuru Tarihi: 02.02.2024

Son Başvuru Tarihi: 16.02.2024 (saat 23:59'kadar)

Editör: Sercan Yılmaz