Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

26 yaşındaki gencin cansız bedenini hemşire eşi buldu 26 yaşındaki gencin cansız bedenini hemşire eşi buldu

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ

NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2022" ibaresi "2023" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı "Müfettiş ve mali hizmetler uzmanı" şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan "mali hizmet uzmanı" ibareleri "mali hizmetler uzmanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(2) 26/6/2006 tarihli ve 2006/10654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin eki Kamu İdareleri İtibarıyla İç Denetçi Sayıları Listesinin "(IV) Mahalli İdareler" kısmında yer alan mahalli idareler için belirlenen sayıyı aşmamak kaydıyla iç denetçi kadroları meclis tarafından (I) sayılı Kütüğe uygun olarak ihdas edilir ve ihdas edilen bu kadrolar Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerine eklenmiş sayılır.

(3) İç denetçi kadrolarının derece değişiklikleri (I) sayılı Kütüğe uygun olarak meclis tarafından yapılır."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, nüfusu 50.000'den yukarı olan belediyeler ile belediye bağlı kuruluşları ve F1 grubundaki mahalli idare birliklerinde birer adet 1-4 dereceli sivil savunma uzmanı kadrosu ihdas edilir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

 

Kaynak: rss