DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığında ücret karşılığı ders vermek üzere görevlendirilen Bakanlık personeli ve diğer kişilere verilecek ek ders ücretlerini düzenleyen 6004 sayılı Kanunun 8. maddesi iptal edilmiştir. İptal gerekçesi "hak ve ödevlerle ilgili bir kuralın KHK ile düzenlenmesi mümkün değildir." yönündendir. Karar 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

EÜAŞ

Ç. KHK'nın 9. Maddesinin;

(e) Bendiyle 6446 Sayılı Kanun'un 26. Maddesinin (6) Numaralı Fıkrasından Sonra Gelmek Üzere Eklenen (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) ve (14) Numaralı Fıkraların İncelenmesi

Yeniden yapılanma çerçevesinde, elektrik üretimi hususundaki yetki EÜAŞ'a verilmiş; elektriğin satışına ilişkin yetki de genel olarak TETAŞ'a tanınmıştır. TETAŞ'ın yetkileri EÜAŞ'a devredilmiştir. Anayasa Mahkemesi TETAŞ'm faaliyetine son verilmesi üzerine TETAŞ'a ait görev ve yetkilerin EÜAŞ'a devredilmesine yönelik düzenlemeler içeren kuralın 6771 sayılı Kanun ile Anayasa'da yapılan değişikliklerle ilgisinin kurulamadığını belirtmiş ve düzenlemeleri iptal etmiştir. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

(g) Bendiyle 6446 Sayılı Kanun'un 31. Maddesinden Sonra Gelmek Üzere Eklenen Ek. 1. Maddesinin (Anılan Maddeye 4/4/2023 Tarihli ve 7451 Sayılı Kanun'un 19. Maddesiyle Eklenen (2) Numaralı Fıkra Nedeniyle) (1) Numaralı Fıkrasının İncelenmesi

Kuralda elektrik üretim, iletim, dağıtım ve tüketim tesislerinin milli menfaatlere ve modem teknolojiye uygun şekilde kurulması ve işletilmesi için gerekli yükümlülükleri ile ilgili olarak inceleme, tespit, raporlama, proje onay ve kabul işlemleri yapmak üzere; ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarını, bu Kanun kapsamında dağıtım lisansı sahibi tüzel kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerini görevlendirme, yetkilendirme veya bu tüzel kişilerden hizmet satın alma ve bu tüzel kişilerin nitelikleri, yetkilendirilmesi, hak ve yükümlülükleri ile bu tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlar ve diğer hususların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. Anayasa Mahkemesi bu kuralın 6771 sayılı Kanun ile Anayasa'da yapılan değişikliklerle ilgisinin kurulamadığını belirtmiş ve düzenlemeleri iptal etmiştir. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

KHK'nm 11. Maddesinin (c) Bendiyle 351 Sayılı Kanun'un Başlığıyla Birlikte Değiştirilen 11. Maddesinin İncelenmesi

Gençlik ve Spor Bakanlığının yurt dışında yürüteceği program, proje ve faaliyetlerin gerektirdiği koordinasyonun sağlanması amacıyla Koordinasyon Ofisleri kurulabileceği belirtilmiş, Koordinasyon Ofislerinin kurulacağı yerler ve süresi ile Ofislerin çalışma usul ve esaslarının; bu Ofislerde, Bakanlık ve bağlı kuruluşları personelinden görevlendirilenler ile bunlara yardımcı olmak üzere mahallinden temin edilen ve Ofis hizmetlerinde çalışan personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi, personele yapılacak ödemeler dışında kalan diğer harcamaların neler olacağı ve harcamaya ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanınca belirleneceği hüküm altına alınmıştır. İptal gerekçesi "hak ve ödevlerle ilgili bir kuralın KHK ile düzenlenmesi mümkün değildir." yönündendir. Karar 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

KHK'nın 12. Maddesinin;. (o) Bendiyle 3289 Sayılı Kanun'un Başlığıyla Birlikte Değiştirilen 34. Maddesinin İncelenmesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kurulan

Türkiye Ulusal Gençlik Konseyinin

faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için Bakanlık bütçesine yeterli ödenek konulacağı hüküm altına alınmıştır. Kural 7142 sayılı Kanun'un 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ila (d) bentlerinde belirtilen konulara yönelik bir düzenleme içermediğinden Yetki Kanunu kapsamında değildir. AYM düzenlemeyi iptal etmiştir. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

(v) Bendiyle 3289 Saydı Kanun'un Ek 11. Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan "...ve liglere katılan..." İbaresinin "...gençlik ve..." Şeklinde Değiştirilmesinin İncelenmesi

Spor Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya kullanımında bulunan spor tesisleri veya taşınmazların kullanım veya intifa hakkının, en az üçü olimpik olmak üzere toplam altı spor dalında faaliyet gösteren ve liglere katılan spor kulüplerine

protokol ile bedelsiz

devredilebileceği hüküm altına alınmıştır. AYM düzenlemenin yetki kanunu kapsamında olmadığını belirtmiş ve iptal kararı vermiştir. Karar 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

(z) Bendiyle 3289 Saydı Kanun'a Eklenen Ek 13. Maddenin İncelenmesiGençlik ve Spor Bakanlığı denetçilerinin 657 sayılı Kanun'un 138. maddesindeki yetkiyi haiz olduğu hüküm altına alınmıştır. 94. Kuralın atıfta bulunduğu 657 sayılı Kanun'un 138. maddesinde devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulama yetkisi bulunan kişiler sayılmıştır. Anılan maddeye göre; atamaya yetkili amirler, bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar görevden uzaklaştırmaya yetkili kılınmıştır. Dolayısıyla dava konusu kuralla Gençlik ve Spor Bakanlığı denetçilerine de devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulama yetkisi verildiği anlaşılmaktadır. AYM düzenlemenin yetki kanunu kapsamında olmadığını belirtmiş ve iptal kararı vermiştir. Karar 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

(aa) Bendiyle 3289 Saydı Kanun'a Eklenen Geçici 16. Maddenin (2) Numarab Fıkrasının Birinci Cümlesinin İncelenmesi

Kuralda, Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde müşavir ve spor kontrolörü kadrolarında görev yapanların araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacağı hüküm altına alınmaktadır. AYM düzenlemenin yetki kanunu kapsamında olmadığını belirtmiş ve iptal kararı vermiştir. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI- VERGİ MÜFETTİŞLERİ

F. KHK'nm 14. Maddesiyle 2531 Sayılı Kanun'un 2. Maddesine Eklenen Üçüncü Fıkranın İncelenmesiVergi incelemesine yetkili olanların, görevlerinden ayrıldıktan sonra üç yıl süreyle görevden ayrılış tarihi itibarıyla son üç yıl içinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kuramlarda herhangi

Rüyada Eski Sevgiliye Bağırarak Ağlamak: Anlamı ve Yorumu Rüyada Eski Sevgiliye Bağırarak Ağlamak: Anlamı ve Yorumu

bir görev veya iş alamayacakları

ve 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşme düzenleyemeyecekleri hüküm altına alınmıştır. Anayasa Mahkemesi, kuralın 6771 sayılı Kanun ile Anayasa'da yapılan değişikliklerle ilgisinin olmadığını belirtmiş ve iptal kararı almıştır. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME)

(ç) Bendiyle 4059 Saydı Kanun'un Geçici 12. Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasının İncelenmesi

İGEME'de sözleşmeli personel statüsüne geçmek istemeyen sigortalı işçilerin mali ve sosyal haklarının statülerine uygun şekilde devam etmesine imkan tanıyan düzenlemenin dava konusu kuralla yürürlükten kaldırılmasının bu kişilerin sigortalılıktan kaynaklanan kazanılmış haklarını ihlal edeceği belirtilerek kuralın Anayasa'nın 2. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Anayasa Mahkemesi, kapatılan İGEME'de iş sözleşmesine göre çalışan personelin mali ve sosyal haklarının mevcut statülerine uygun şekilde devam etmesini öngören mülga kuralın Anayasa'nın İkinci Kısmı'nın İkinci Bölümü'nde yer alan mülkiyet hakkıyla ilgili düzenleme içerdiğini, dolayısıyla söz konusu düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasını öngören kuralla mülkiyet hakkına müdahalede bulunulduğu belirtmiş ve düzenlemeyi iptal etmiştir. İptal kararı hemen yürürlüğe girecektir.hemen yürürlüğe girecektir.

Hazine Müsteşarlığındaki iki genel müdürlükle ilgili karar

(ç) Bendiyle 4059 Sayılı Kanun'un Geçici 14. Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasının İncelenmesi

Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü ile Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünde yönetici kadrolarında bulunmakta iken müşavirlik kadrolarına atananların mali ve sosyal haklarının herhangi bir hak kaybına uğramadan devam etmesine imkan tanıyan düzenlemenin; dava konusu kuralla yürürlükten kaldırılmasının bu kişilerin kazanılmış haklarım ihlal edeceği belirtilerek kuralın Anayasa'nın 2. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasını öngören kuralla mülkiyet hakkına müdahalede bulunulduğu belirtmiş ve düzenlemeyi iptal etmiştir. İptal kararı hemen yürürlüğe girecektir.

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON MERKEZLERİ

KHK'nın 18. Maddesinin (b) Bendiyle 3152 Sayılı Kanun'un Başlığı İle Birlikte Değiştirilen 28/A Maddesinin (2) Numaralı Fıkrasının İncelenmesi

Kuralla merkezi idareye valilikler aracılığıyla belediyelerin görev ve yetki alanlarına doğrudan müdahale yetkisi verilmiştir. 3152 sayılı Kanun'un 28/A maddesinde illerde yapılacak yatırım ve hizmetlerin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları tarafından yürütülmesine ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Maddenin dava konusu (2) numaralı fıkrasında ildeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz yönde etkilediğinin vali veya ilgili bakanlıkça tespit edilmesi durumunda bu yatırımların yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi, iptali istenen hükmün "Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacı taşımadığı" gerekçesiyle iptal kararı vermiştir. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

KAYMAKAMLIKLARDA DERNEK BİRİMİ KURULAMAYACAK

H. KHK'nın 19. Maddesinin (b) Bendiyle 5253 Sayılı Kanun'a Eklenen Ek 1. Maddenin İncelenmesi

5253 sayılı Kanun'a dava konusu kuralla eklenen ek 1. maddede büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe kaymakamlıklarında ayrıca demekler birimi oluşturulmayacağı hüküm altına alınmıştır. AYM iptali istenen kuralın 6771 sayılı Kanun ile Anayasa'da yapılan değişikliklerle ilgisinin olmadığını belirterek iptal kararı vermiştir. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir. İptal kararı hemen yürürlüğe girecektir.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNİ ASILSIZ İHBAR

I. KHK'nın 20. Maddesiyle 5326 Sayılı Kanun'un 42. Maddesinden Sonra Gelmek Üzere Eklenen 42/A Maddesinin İncelenmesi

5326 sayılı Kanun'un dava konusu kuralla eklenen 42/A maddesinde 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere bu Kanun'a göre il valileri tarafından ikiyüzelli Türk lirası idari para cezası verileceği, tekerrür halinde bu cezanın iki katının uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 163. Anayasa'nın 38. maddesinde idari ve adli cezalar arasında bir ayrım yapılmamış, ayrıca ceza yerine geçen güvenlik önlemleri de madde kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla adli suç ve cezalar kadar katı değerlendirilmemekle birlikte idari suç ve cezalar da Anayasa'nın 38. maddesinde öngörülen ilkelere tabidir. Nitekim Anayasa Mahkemesi de 11/6/2009 tarihli ve E.2007/115, K.2009/80 sayılı kararında kabahatlerin cezai nitelikte olduğunu kabul etmiştir. Anayasa'nın 38. maddesi, Anayasa'nın İkinci Kısmı'nın İkinci Bölümü'nde yer almaktadır. Bu bölümde yer alan kişi hakları ve ödevleri Anayasa'nın mülga 91. maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek konular kapsamına girmektedir. AYM bu nedenle düzenlemeyi iptal etmiştir. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

MİLLİ MAYIN MERKEZİ

J. KHK'nın 23. Maddesinin (e) Bendiyle 1325 Sayılı Kanun'a Eklenen Ek 14. ve Ek 15. Maddelerin İncelenmesi

Kuralla eklenen ek 14. maddede Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı tarafından mayın faaliyetlerine ilişkin yapılacak mal ve hizmet alımlarının 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılması ve bu alımlarda eşit koşullarda yerli firmalara öncelik verilmesi öngörülmektedir. Ek 15. maddede ise Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliği faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere yurt dışından getirilecek her türlü araç, makine, teçhizat ve mayın aramak üzere eğitilmiş hayvanların gümrük vergilerinden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır. Anayasa Mahkemesi düzenlemenin yetki kanunu kapsamında olmadığına karar vermiş ve düzenlemeyi iptal etmiştir. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

TİCARET BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ GELİRLERİ

K. KHK'nın 30. Maddesinin (b) Bendiyle 637 Saydı KHK'nın Değiştirilen 26. Maddesinin İncelenmesi

Anılan maddenin; birinci cümlesinde Ticaret Bakanlığı döner sermaye işletmesi gelirlerinin; Bakanlığın teşkilatına ilişkin CBK'da sayılan gelir getirici faaliyetlerden elde edilen gelirler ile İhracatçı Birliklerinin aylık gerçekleşen gelirlerinin en çok %10'u, TOBB'un aylık gerçekleşen gelirlerinin en çok %1'i olmak üzere, Bakan tarafından onaylanarak kesinleşen katkı paylarından oluşacağı belirtilmiş, ikinci cümlesinde ilgili kurumlarca bir önceki ayın gerçekleşen gelirlerine ait katkı paylarını müteakip ayın onbeşine kadar döner sermaye hesabına aktarılacağı düzenlenmiştir. Maddenin üçüncü cümlesinde de maddede belirtilen şekilde hesaba aktarılmayan katkı paylarının amme alacağı sayılacağı ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır. Anayasa Mahkemesi düzenlemenin yetki kanunu kapsamında olmadığına karar vermiş ve düzenlemeyi iptal etmiştir. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

YÖK- YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI

M. KHK'nın 43. Maddesiyle 2547 Sayılı Kanun'un 34, Maddesine Eklenen Üçüncü fıkrası

210. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun dava konusu kuralın da yer aldığı 34. maddesi yükseköğretim kuramlarında yabancı uyruklu öğretim elemanı çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Maddenin dava konusu üçüncü fıkrasında ise bu madde ve 2914 sayılı Kanun'un 16. maddesine göre yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısının dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının %2'sini geçemeyeceği, bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğretim elemanının yükseköğretim kurumlan itibarıyla dağılımı, isim, ücret ve sözleşme örneğinin vizesi, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesinin YÖK tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Anayasa Mahkemesi düzenlemenin yetki kanunu kapsamında olmadığına karar vermiş ve düzenlemeyi iptal etmiştir. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI PERSONELİ VE YAŞ HADDİ

N. KHK'nın 46. Maddesinin (b) Bendiyle 2879 Sayılı Kanun'un 4. Maddesine Eklenen Dokuzuncu ve Onuncu Fıkraların İncelenmesi

İptali istenen Kural, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı personelinden Cumhurbaşkanınca atananlara yaş haddi uygulanmamasını ve emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanların kendileri talepte bulunmadıkça aylıklarının kesilmemesini öngörmektedir. Anayasa Mahkemesi "kamu hizmetine girme hakkına ilişkin olarak KHK ile düzenleme yapılması mümkün değildir." gerekçesiyle ilgili hükmü iptal etmiştir. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Yine, eklenen ek 10. fıkrasında Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özelliği ve güvenlik şartına uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla; 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 2886 sayılı Kanun, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı KamuKonutları Kanunu, 4734 sayılı Kanun, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinin

Cumhurbaşkanlığı Makamı ve İdari İşler Başkanlığı hakkında uygulanmayacağ

ı; söz konusu kanunlarda düzenlenen hususlar ile mali iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanlığınca belirlenmesi hüküm altına alınmıştır. AYM bu düzenlemeyi de yetki kanunu kapsamında olmadığı gerekçesiyle iptal etmiştir. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI

O. KHK'nın 71. Maddesinin (e) Bendiyle 6458 Sayılı Kanun'un 121. Maddesinden Sonra Gelmek Üzere Eklenen 121/A Maddesinin İncelenmesi

Kanun'un dava konusu kuralla eklenen 121/A maddesinde geçici barınma merkezlerine ayrılacak ödenekler, bu ödeneklerin kullanım amacı, ödeneklerin kamu kuramlarına verilmesi veya kamu kuramlarından Genel Müdürlüğe ödenek aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. AYM bu düzenlemeyi de yetki kanunu kapsamında olmadığı gerekçesiyle iptal etmiştir. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KHK'nın 95. Maddesinin;
(ç) Bendiyle 2954 Sayılı Kanun'un Başlığıyla Birlikte Değiştirilen 13. Maddesinin İncelenmesi
 

283. 2954 sayılı Kanun'un dava konusu kuralla değişik 13. maddesinde TRT Genel Müdürüne en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylık ve sözleşme ücretinin (ikramiye dahil) ödeneceği, aylık ödemelerinde ek gösterge, kıdem ve taban aylıktan ile sosyal yardım, zam ve tazminatlann esas alınacağı hüküm altına alınmıştır. Mülkiyet hakkına ilişkin düzenleme KHK ile yapıldığıu için Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

(ı) Bendiyle 2954 Sayılı Kanun'un Başlığıyla Birlikte Değiştirilen 37. Maddesinin İncelenmesi

İptali istenen Kuralda TRT Yönetim Kurulunun, Kurumun amaçlarına uygun olmak şartıyla, özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabileceği gibi yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar yapabileceği, mevcut ortaklıklara veya şirketlere iştirak edebileceği gibi, yurt içinde veya yurt dışında yerli veya yabancı ortaklıkları veya şirketleri tamamen satın alabileceği veya devralabileceği hüküm altına alınmaktadır.AYM, 703 sayılı KHK ile yapılan düzenlemenin Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacı taşımadığını beliertmiş ve iptal kararı vermiştir. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

(i) Bendiyle 2954 Sayılı Kanun'un Değiştirilen 47. Maddesinin İncelenmesi

Dava konusu kuralla madde metninde değişiklik yapılarak TRT'nin her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işleri ile bu hususlara ilişkin ihale işlemlerinin 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmadığı hüküm altına alınmıştır. AYM, 7142 sayılı Kanun'un 1. maddesinin (1) numaralı fikrasmın (a) ila (d) bentlerinde belirtilen konulara yönelik bir düzenleme içermediğinden Yetki Kanunu kapsamında olmadığına karar vermiş ve düzenlemeyi iptal etmiştir. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

(j) Bendiyle 2954 Sayılı Kanun'un 50. Maddesinin;
a. (f) Bendinin İkinci Cümlesinde Yer Alan "...Bakanlar Kurulunca..." İbaresinin "...Cumhurbaşkanınca..." Şeklinde Değiştirilmesinin İncelenmesi
 

TRT Genel Müdürlüğünde genel idare hizmetleri sınıfına dahil kadrolara uygulanacak ek göstergelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesini öngören kural Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

b. (g) Bendinin Değiştirilen Birinci Paragrafının İncelenmesi

TRT'de kadro karşılığı çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin sınav, işe alınma, atanma ve görevde yükselme gibi hususların Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmesi, mali ve sosyal haklara ilişkin usul ve esasların da Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi öngörülmüştür. Bu kural, mülkiyet hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden Anayasa mahkemesince iptal edilmiştir. . İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

TRT'DEKİ ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ PERSONELİN DURUMU

(h) Bendinde Yer Alan "...sözleşmeli personel..." İbaresinin "...özel hukuk hükümlerine tabi personel..." Şeklinde Değiştirilmesinin İncelenmesi

Kuralla, TRT'de 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre özel hukuk hükümlerine tabi personel çalıştırılması öngörülmüştür.Düzenleme, Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacı taşımadığından iptal edilmiştir. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Değiştirilen (ı) Bendinin İncelenmesi

2954 sayılı Kanun'un 50. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sözleşmeli personelin istihdamına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmekte iken dava konusu kuralla belirtilen hususlarda özel hukuk hükümlerine tabi personelle ilgili düzenlemeler öngörülmüştür. Bendin birinci cümlesinde, özel hukuk hükümlerine tabi personelin, kurumca yapılacak sınavla istihdam edilen, istihdama, sözleşmeye, sözleşmenin feshine, feshi halinde ödenecek tazminat ile ücretlerine, her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenen yerli veya yabancı uyruklu personel olduğu ifade edilmiş, ikinci cümlesinde de özel hukuk hükümlerine tabi personelin yönetici kadrolarında görevlendirilebileceği hüküm altına alınmıştır. KHK'nın 6. maddesinin (b) bendiyle 6004 sayılı Kanun'un başlığıyla birlikte değiştirilen 8. maddesine yönelik gerekçeler dava konusu kural bakımından da geçerlidir. 322. Buna göre özel hukuk hükümlerine tabi personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin düzenleme öngören kural Anayasa'nın İkinci Kısmı'nm ikinci Bölümü'nde yer alan mülkiyet hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden Anayasa'nın mülga 91. maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kalmaktadır. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

KHK'nın 110. Maddesinin;
- (c) Bendiyle 6328 Sayılı Kanun'un 27. Maddesinin Değiştirilen (2) ve (3) Numaralı Fıkralarının,
- (ç) Bendiyle 6328 Sayılı Kanun'un 33. Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının Değiştirilen ikinci ve Üçüncü Cümlelerinin,
414. Maddenin (2) numaralı fıkrasında Kurum Genel Sekreterine Başbakanlıktaki genel müdürlere uygulanan mali ve sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümlerin uygulanacağı hüküm altına alınmakta iken KHK'nın 110. maddesinin dava konusu (c) bendiyle bu kişi hakkında bakanlık genel müdürlerine uygulanan mali ve sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.
415. Maddenin (3) numaralı fıkrasının önceki halinde Kamu Denetçiliği uzmanlarına aynı derecede bulunan Başbakanlık uzmanlan, Kamu Denetçiliği uzman yardımcılarına Başbakanlık uzman yardımcılan ve Kurumun diğer personeline ise Başbakanlıkta aynı ünvanlı ve aynı dereceli kadrolarda çalışanlara uygulanan mali ve sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümlerin uygulanacağı düzenlenmiş, dava konusu kuralla yapılan değişiklikle söz konusu personele Adalet Bakanlığındaki emsal personele uygulanan mali ve sosyal hak ve yardımlara ilişkin hükümlerin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
416. Kanun'un 33. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde başdenetçi ve denetçilerin sigorta primine esas kazanç tutarlarının, başdenetçi için Başbakanlık Müsteşarı, denetçiler için Başbakanlık müsteşar yardımcılan esas alınarak belirleneceği; üçüncü cümlesinde emeklilik yönünden başdenetçinin Başbakanlık Müsteşan, denetçilerin Başbakanlık müsteşar yardımcılan için belirlenmiş olan ek gösterge, makam tazminatı ile temsil tazminatından aynı usul ve esaslara göre yararlandırılacağı hüküm altına alınmakta iken dava konusu kuralla yapılan değişiklikle başdenetçinin en yüksek devlet memuru; denetçilerin de bakanlık genel müdürleri ile eşitlenmesi öngörülmüştür.
AYM, mülkiyet hakkına yönelik düzenlemeler içerdiği için ilgili hükümleri iptal etmiştir. İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

MAPEG

KHK'nın 118. Maddesinin (c) ve (ç) Bentleriyle 3213 Sayılı Kanun'a Ek 16. Maddeden Sonra Gelmek Üzere Eklenen Ek 16., Ek 17. ve Ek 18. Maddeler ile Geçici 30. Maddeden Sonra Gelmek Üzere Eklenen Geçici 31 ila Geçici 37. Maddelerin İncelenmesi
Madenlerin bulunması, ruhsatlandırılması, denetlenmesi gibi konularda görevli olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile petrolün aranması, arama ruhsatı verilmesi gibi konularda görevli olan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre oluşturulan idari teşkilat yapısına geçiş sürecinde 703 sayılı KHK İle kapatılmıştır. Bu kurumlarının yerine ise (4) numaralı CBK ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) kurulmuştur. MAPEG'in kuruluşu, görev ve yetkileri, teşkilat yapısı, gelirleri, hizmet birimleri ve personel yapısı (4) numaralı CBK'nın 763 ila 784. maddelerinde düzenlenmiştir.
3213 sayılı Kanun'a dava konusu kurallarla eklenen maddelerde ise MAPEG'e tanınan muafiyetler, tebligat işlemleri, mülga Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile mülga Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün taşınır ve taşınmazlar ile personelinin MAPEG'e devri gibi hususlar düzenlenmiştir.
AYM yetki kanuna aykırı düzenlemeler ile mülkiyet ve adil yargılanma haklarına ilişkin düzenlemeler içerdiği için iptal kararı almıştır.

İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.
 

AYM Geçici 31., Geçici33, Geçici 32. ve Geçici 36. Maddeler yönünden ise Anayasa'ya aykırı bir durum görmemiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI- KÖİ UYGULAMALARI

KHK'nın 120. Maddesinin (c) Bendiyle 6428 Sayılı Kanun'a Eklenen Geçici 2. Maddenin İncelenmesi

487. Sağlık hizmetlerinde uygulanacak "Kamu Özel İş Birliği" (KÖİ) modelinin yasal altyapısını oluşturmak amacıyla çıkarılan 1/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da KÖİ modelinin temel unsurları düzenlenmiştir. 488. Kanun'un 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca yapılmasına ihtiyaç duyulan tesislerin, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde sözleşmede belirtilen sabit yatırım dönemi hariç otuz yılı geçmemek üzere bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı tesis edilmek suretiyle yaptırılması, mevcut tesislerin yenilenmesinin sağlanması ve bunlara ilişkin danışmanlık, araştırma-geliştirme hizmetleri ile ileri teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren bazı hizmetlerin yürütülmesi KÖİ modeliyle yapılabilecek ve bu kapsamda akdedilecek KÖİ sözleşmesi de özel hukuk hükümlerine tabi olacaktır.
İptali istenen kural 7142 sayılı Kanun'un 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ila (d) bentlerinde belirtilen konulara yönelik bir düzenleme içermediğinden Yetki Kanunu kapsamında değildir.

İptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Kaynak: rss