Bu bağlamda Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün üst derece kamu yöneticilerine ilişkin görevleri de dikkate alındığında devletin sevk ve idaresinde görevli üst kademe yöneticileri hakkında toplanacak bilgilerin önemli ölçüde anılan kişilerin mesleki ve özel durumlarını yansıtan sicil bilgileri, iş ve sosyal yaşamını içine alacak şekilde özgeçmişleri gibi kişisel veri niteliği taşıyan bilgilerden oluşacağı açıktır.

Bu itibarla kural kişisel verilere ilişkin bir düzenleme niteliğinde olup CBK ile düzenlenemeyecek yasak alan içinde kalmaktadır.

Açıklanan nedenlerle kural, Anayasamın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci cümlesine aykırıdır. İptali gerekir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2018/118
Karar Sayısı: 2023/180
Karar Tarihi: 26/10/2023

İPTAL DAVASINI AÇAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin ALTAY, Özgür ÖZEL, Engin ÖZKOÇ ile birlikte 137 milletvekili (E.2018/118)

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (E.2020/100)

DAVA VE İTİRAZIN KONUSU: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karamamesi’nin
A.    8. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) bendinde yer alan "...bilgi toplamak..." ibaresinin,
B.    12. maddesinin;
C.    13. maddesinin;
1.    (2) numaralı fıkrasının;
a.    İkinci cümlesinde yer alan "Cumhurbaşkanı tarafından atananlar hariç olmak üzere...” ibaresinin,
b.    Üçüncü cümlesinin,
2.    (3) numaralı fıkrasının;
a.    Birinci cümlesinde yer alan "...ile adli ve idari yargı mensuplan..." ibaresinin,
b.    Üçüncü cümlesinde yer alan "...izin, disiplin ve sağlık hak ve işlemleri yönünden bu Kararname hükümlerine tâbidir ” ibaresinin,
3.    (7) numaralı fıkrasının,
Ç. 14. maddesinin;
1.    (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...657 sayılı Kanunun ve diğer kanunların sözleşmeli personele ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın... ibaresinin,
2.    (3) ve (4) numaralı fıkralarının,
D.    15. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan "...hâkim ve savcı sınıfından olanların terfileri mümıazen... ” ibaresinin,
E.    21. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,
F.    33. maddesinin (3) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...her türlü bilgi ve belgeyi..." ibaresinin,
G.    35. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,
H.    36. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...gerekli olan bilgileri..." ibaresinin,
İ.    46. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ğ) bendinin,
1.47.    maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “...ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile..." ibaresinin,
B.    58. ve 91. maddelerinin,
J.    97. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç), (ğ), (h). (n) ve (o) bentlerinin,
K.    102. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (g) ve (k) bentlerinin,
L.    106. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;
1,    (c) bendinin "...bu alanlarda mülk sahiplerinden altyapı katılım bedellerinin tahsiline ilişkin düzenlemeler yapmak, “ bölümünün,
2,    (d) bendinin,
M.    107. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (h) bendinde yer alan "...mimarlık ve mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak ve bunları denetlemek, ” ibaresinin,
N.    159. maddesinin,
0.160. maddesinin;
1.    (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin,
2.    (2) numaralı fıkrasının (c) bendinin,
Ö, 163. maddesinin (7) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...şifahi... ” ibaresinin,
P. 203. maddesinin,
R.    231. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (j) bendinin,
S.    240. maddesinin,
Ş. 254. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) bendinin,
T. 260. maddesinin (2) numaralı fıkrasının.
U.    297. maddesinin,
Ü. 320. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,
V.    328. maddesinin,
W.    338. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "...bunlara doğrudan emir verebilir. ” ibaresi ile üçüncü cümlesinin,
Z. 378. maddesinin,
AA. 380. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,
BB. 384. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,
CC. 405., 435. ve 468. maddelerinin,
ÇÇ. 490. maddesinin;
1,    (2) numaralı fıkrasının (b) bendinin.
2,    (3) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin,
DD. 499. maddesinin,
EE. 529. maddesinin (1) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "...ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri... ” ibaresinin,
FF. 535. maddesinin,
Anayasa'nın 2., 6„ 7., 8., 10., 13., 20., 35., 73., 104., 106., 123., 127., 128., 135., 137., 138. ve 140. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebidir.

CBK’nın 8. Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (f) Bendinde Yer Alan “... bilgi toplamak..." İbaresinin İncelenmesi
İptal Talebinin Gerekçesi
6.    Dava dilekçesinde özetle; kural uyarınca toplanacak bilgilerin kişisel veri olduğu, kişisel verilerin ancak kanunla öngörülen hâllerde işlenmesinin mümkün bulunduğu, bu konuda münhasıran kanunla düzenleme yapılması gerekmekte olup CBK ile düzenleme yapılamayacağı, hangi tür kişisel bilgilerin toplanabileceği, bilginin nasıl elde edileceği, kaydedileceği, muhafaza edileceği, kullanılacağı gibi hususlarda düzenleme yapılmamasının hukuki belirlilik ilkesine aykırı bulunduğu, toplanacak bilgi yönünden sınırlamaya yer verilmemesinin ölçüsüz olduğu belirtilerek kuralın Anayasa’nın 13., 20. ve 104. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Anayasa’ya Aykırılık Sorunu
7.    Dava dilekçesinde konu bakımından yetki yönünden kuralın Anayasa’nın 13. ve 20. maddelerine de aykırı olduğu İleri sürülmüş ise de CBK’ya ilişkin konu bakımından yetki kuralları Anayasamın 104. maddesinin on yedinci fıkrasında düzenlendiğinden bu husustaki inceleme anılan fıkra kapsamında yapılacaktır.

8.    CBK’nın 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının birimlerinden biri olan Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri düzenlenmiş; anılan fıkranın (f) bendinde ise devletin sevk ve idaresinde görevli üst kademe yöneticileri hakkında bilgi toplamanın, sicil özetlerini ve biyografilerini tutmanın anılan Müdürlüğün görevi olduğu öngörülmüştür. Dava konusu kural anılan bentte yer alan '"...bilgi toplamak...'' ibaresidir.

9.    Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci cümlesinde CBK ile düzenlenemeyecek konular Anayasa’nın İkinci Kısmı’nın Birinci ve İkinci Bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi haklan ve ödevleriyle Dördüncü Bölümümde yer alan siyası haklar ve ödevler olarak belirtilmiştir.

10.    Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı Anayasa’nın 20. maddesi kapsamında anayasal güvenceye bağlanmıştır. Anılan maddenin üçüncü fıkrasında herkesin, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu ifade edilmiş; kişisel verilerin, ancak kanunda öngörülen hâllerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği, kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. Buna göre Anayasa’nın anılan maddesinde düzenlenen ve '"Kişinin Hakları ve Ödevleri" başlıklı İkinci Bölüm’ünde yer alan kişisel verilerin korunması hakkına ilişkin olarak CBK ile düzenleme yapılması mümkün değildir (AYM, E.2019/96, K.2022/17,24/02/2022, § 74).

11.    CBK’nın 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasında Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün üst derece kamu yöneticileri ile ilgili olarak bu kişilerin atanmasını Anayasa, kanunlar, CBK’lar ve hukukun genel ilkeleri açısından inceleyerek gerekli işlemleri yapmak, devletin sevk ve idaresinde görevli üst kademe yöneticileri hakkında sicil özetlerini ve biyografilerini tutmak, onların hizmet içi eğitimleriyle ilgili işlemleri yapmak hususlarında görevli kılındığı anlaşılmaktadır.

12.    Anayasa Mahkemesinin yerleşik kararlarında belirtildiği üzere "...adı. soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri. İP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler..." kişisel veri olarak kabul edilmektedir (AYM, E.2013/122, K.2014/74, 9/4/2014; E.2014/149, K.2014/151, 2/10/2014; E.2014/74, K.2014/201, 25/12/2014; E.2014/180, K.2015/30, 19/3/2015; E.2015/32, K.2015/102,12/11/2015).

13.    Bu bağlamda Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün üst derece kamu yöneticilerine ilişkin görevleri de dikkate alındığında devletin sevk ve idaresinde görevli üst kademe yöneticileri hakkında toplanacak bilgilerin önemli ölçüde anılan kişilerin mesleki ve özel durumlarını yansıtan sicil bilgileri, iş ve sosyal yaşamını içine alacak şekilde özgeçmişleri gibi kişisel veri niteliği taşıyan bilgilerden oluşacağı açıktır.

14.    Bu itibarla kural kişisel verilere ilişkin bir düzenleme niteliğinde olup CBK ile düzenlenemeyecek yasak alan içinde kalmaktadır.

15.    Açıklanan nedenlerle kural, Anayasamın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci cümlesine aykırıdır. İptali gerekir.

Kural, Anayasamın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci cümlesine aykırı görülerek iptal edildiğinden ayrıca aynı fıkranın birinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri yönünden incelenmemiştir.

Kural, konu bakımından yetki yönünden Anayasa’nın 104. maddesinin on yedinci fıkrasının ikinci cümlesine aykırı görülerek iptal edildiğinden içerik yönünden incelenmemiştir.

 I. İPTAL KARARININ YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ GÜN SORUNU
440.    Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasında "Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez." denilmekte, 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrasında da bu kural tekrarlanarak Mahkemenin gerekli gördüğü hâllerde Resmî Gazete’de yayımlandığı günden başlayarak iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihi bir yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırabileceği belirtilmektedir.
441.    CBK’nın;
-    12. maddesinin (4) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin, üçüncü cümlesinin "Bu Bakanlık ve ilgili..." ibaresi dışında kalan kısmı ile cümlede yer alan “...İlgili..." ibaresinin ve (5) numaralı fıkrasının;
-    13. maddesinin (3) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin “...izin, disiplin ve sağlık hak ve işlemleri yönünden bu Kararname hükümlerine tâbidir." bölümü ve (7) numaralı fıkrasının,
-    14. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...657 sayılı Kanunun ve diğer kanunların sözleşmeli personele ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın...” ibaresi ile (3) ve (4) numaralı fıkralarının
- 35. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,
-    47. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “...ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile...'' ibaresinin,
-    58. maddesinin (2), (3), (4) ve (5) numaralı fıkralarının,
-    97. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç), (ğ), (h), (n) ve (o) bentlerinin,
-    102. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (g) ve (k) bentlerinin,
-    107. maddesinin (h) bendinin,
-    160. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile (2) numaralı fıkrasının (e) bendinin,
-    254. maddesinin (f) bendinin,
-    260. maddesinin (2) numaralı fıkrasının “...ve mülkiye müfettişlerinin..." ibaresinin,
-    378. maddesinin,
-    529. maddesinin (1) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “...ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri..." ibaresinin
iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek nitelikte görüldüğünden iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğun doldurulabilmesi amacıyla TBMM tarafından gerekli düzenlemelerin yapılması için Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince bu maddeye, fıkralara, bentlere, ibarelere, cümleye ve bölüme ilişkin iptal hükümlerinin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.

İsraf yapan hesap verecek İsraf yapan hesap verecek

 II. YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI TALEBİ
443. Dava dilekçesinde ve başvuru kararında özetle, dava konusu kuralların uygulanması hâlinde telafisi güç veya imkânsız zararlar doğabileceği belirtilerek yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talep edilmiştir.
10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;
A. 1.8. maddesinin (f) bendinde yer alan “... bilgi toplamak..." ibaresine,
2.13.    maddesinin;
a.    (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Cumhurbaşkanı tarafindan atananlar hariç olmak üzere... ” ibaresi ile üçüncü cümlesine,
b.    (3) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...ile adli ve idari yargı mensupları,...” ibaresine,
3.    15. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “...hâkim ve savcı sınıfından olanların terfilerimümtazen...." ibaresine,
4.    33. maddesinin (3) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...her türlü bilgi ve belgeyi..." ibaresine,
5.    36. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...gerekli olan bilgileri... ” ibaresine,
6.    328. maddesinin (2) numaralı fıkrasına,
7.    380. maddesinin (3) numaralı fıkrasına,
7.490,    maddesinin;
a.    (2) numaralı fıkrasının (b) bendinin “...%6,5..." ibaresi dışında kalan kısmına,
b.    (3) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin “...%10'a..." ve “...%3’e..." ibareleri dışında kalan kısmına,
yönelik yürürlüğün durdurulması taleplerinin, koşullan oluşmadığından bu fıkralara, cümleye, ibarelere ve kısımlara ilişkin yürürlüğün durdurulması taleplerinin REDDİNE,
8.    1.12. maddesinin;
a.    (4) numaralı fıkrasının;
i.    Birinci cümlesine,
ii.    Üçüncü cümlesinin “Bu Bakanlık ve ilgili... ” ibaresi dışında kalan kısmına,
b.    (5) numaralı fıkrasına,
2.13.    maddesinin;
a.    (3) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin",..izin, disiplin ve sağlık hak ve işlemleri yönünden bu Kararname hükümlerine tâbidir. ’’ bölümüne,
b.    (7) numaralı fıkrasına,
3.14.    maddesinin;
a.    (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “... 657 saydı Kanunun ve diğer kanunların sözleşmeli personele ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın... ” ibaresine,
b.    (3) ve (4) numaralı fıkralarına,
4.35.    maddesinin (2) numaralı fıkrasına,
5.47.    maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “...ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile... ” ibaresine,
6.58.    maddesinin (2), (3), (4) ve (5) numaralı fıkralarına,
7.97.    maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç), (ğ), (h), (n) ve (o) bentlerine,
8.    102. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (g) ve (k) bentlerine,
9.    107. maddesinin (h) bendinin “...mimarlık ve mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak ve bunları denetlemek, “ bölümüne,
10.    160. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile (2) numaralı fıkrasının (c) bendine,
11.254.    maddesinin (f) bendine,
12.    260. maddesinin (2) numaralı fıkrasının “...ve mülkiye müfettişlerinin..." ibaresine,
13.    378. maddesine,
14. 529. maddesinin (1) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “...ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri... ” ibaresine,
yönelik iptal hükümlerinin yürürlüğe girmelerinin ertelenmeleri nedeniyle bu maddeye, fıkralara, bentlere, cümleye, bölümlere, ibarelere ve kısma ilişkin yürürlüğün durdurulması taleplerinin REDDİNE,
C. 1.12. maddesinin,
a.    (1) numaralı fıkrasının ‘'...üçüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla...” ibaresi dışında kalan kısmına,
b.    (2) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerine,
e.    (3) numaralı fıkrasına,
2.21.    maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesine,
3.58.    maddesinin (1) numaralı fıkrasına.
4.159.    maddesine,
5. 163. maddesinin (7) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...şifahi... ” ibaresine,
6.203.    ve 240. maddelerine,
7.    260. maddesinin (2) numaralı fıkrasının “...ve mülkiye müfettişlerinin..." ibaresi dışında kalan kısmına,
8.    297. maddesine,
1.2.    320. maddesinin (3) numaralı fıkrasının “...Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, görevlendirilmeleri, çalışma merkezlerine dağılımları, merkezler arasında yer değiştirmeleri ve diğer hususlar..." bölümü dışında kalan kısmına,
10.328.    maddesinin (1) numaralı fıkrasına,
11.405.    , 435., 499. ve 535. maddelerine,
yönelik iptal talepleri 26/10/2023 tarihli ve E.2018/118, K.2023/180 sayılı kararla reddedildiğinden bu maddelere, fıkralara, cümlelere, ibareye ve kısımlara ilişkin yürürlüğün durdurulması taleplerinin REDDİNE,
Ç. 1.12. maddesinin,
a.    (1) numaralı fıkrasında yer alan “...üçüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla..." ibaresi ile (2) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesine,
b.    (4) numaralı fıkrasının ikinci cümlesi ile üçüncü cümlesinde yer alan “Bu Bakanlık ve ilgili..." ibaresine,
2.46.    maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ğ) bendine,
3.91.    maddesine,
4.    106. maddesinin (c) bendinin “...bu alanlarda mülk sahiplerinden altyapı katılım bedellerinin tahsiline ilişkin düzenlemeler yapmak," bölümü ile (d) bendine,
5.    231. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (j) bendine,
6.    320. maddesinin (3) numaralı fıkrasının “ ...Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, görevlendirilmeleri, çalışma merkezlerine dağılımları, merkezler arasında yer değiştirmeleri ve diğer hususlar..." bölümüne,
7.    338. maddesinin (i) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ' ...bunlara doğrudan emir verebilir." ibaresi ile üçüncü cümlesine,
8.    384. maddesinin (1) numaralı fıkrasına,
9.    468. maddesine,
10.490.    maddesinin;
a.    (2) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “...%6.5... ” ibaresine,
b.    (3) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “...%10’a..." ve “...%3’e..." ibarelerine,
yönelik iptal talepleri hakkında 26/10/2023 tarihli ve E.2018/118, K.2023/180 sayılı kararla karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinden bu maddelere, fıkraya, bentlere, cümlelere, bölümlere ve ibarelere ilişkin yürürlüğün durdurulması talepleri hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞIN A,
26/10/2023 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

VIII. HÜKÜM
10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;
A.    8. maddesinin (f) bendinde yer alan “...bilgi toplamak..." ibaresinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
B.    12. maddesinin;
1.    (1) numaralı fıkrasının;
a.    “...üçüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla.,/' ibaresine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
b.    Kalan kısmının;
i.    Konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, M. Emin KUZ’un karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
ii.    İçeriği itibarıyla Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
2.    (2) numaralı fıkrasının;
a.    Birinci ve ikinci cümlelerinin;
i.    Konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal taleplerinin REDDİNE, M. Emin KUZ’un karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
ii.    İçeriği itibarıyla Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    Üçüncü cümlesine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
3.    (3) numaralı fıkrasının;
a.    Konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, M. Emin KUZ’un karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
b.    İçeriği itibarıyla Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
4.    (4) numaralı fıkrasının;
a.    Birinci cümlesinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    İkinci cümlesine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
e. Üçüncü cümlesinin;
i.    ‘"Bu Bakanlık ve ilgili...” ibaresine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
ii.    20/4/2021 tarihli ve (73) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. maddesiyle değiştirilen "...İlgili...’’ ibaresinin 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
iii.    Kalan kısmının konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
5.    (5) numaralı fıkrasının konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
C. 13. maddesinin;
1.    (2) numaralı fıkrasının;
a.    İkinci cümlesinde yer alan ‘‘Cumhurbaşkanı tarafindan atananlar hariç olmak üzere... ” ibaresinin,
b.    Üçüncü cümlesinin,
konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, OYBİRLİĞİYLE,
2.    (3) numaralı fıkrasının;
a.    Birinci cümlesinde yer alan "...ile adli ve idari yargı mensupları...." ibaresinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
b.    Üçüncü cümlesinin "...izin, disiplin ve sağlık hak ve işlemleri yönünden bu Kararname hükümlerine tâbidir. ” bölümünün konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
3,    (7) numaralı fıkrasının konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
Ç. 14. maddesinin;
1.    (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...657 sayılı Kanunun ve diğer kanunların sözleşmeli personele ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın... " ibaresinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
2.    (3) numaralı fıkrasının konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile
6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
3.    (4) numaralı fıkrasının;
a.    Birinci ve ikinci cümlelerinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE,
b.    Üçüncü cümlesinin 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,
iptal hükümlerinin Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
D.    15. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “...hâkim ve savcı sınıfından olanların terfileri mümtazen.... ” ibaresinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
E.    21. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin;
1.    Konu bakımından yetki yönünden Anayasa’va aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, M. Emin KUZ’un karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
2.    İçeriği itibarıyla Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
F.    33. maddesinin (3) numaralı fıkrasının;
1.    Birinci cümlesinde yer alan “...her türlü bilgi ve belgeyi...” ibaresinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
2.    Kalan kısmının 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
G.    35. maddesinin (2) numaralı fıkrasının konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
Ğ. 36. maddesinin;
1.    (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...gerekli olan bilgileri..." ibaresinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
2.    Kalan kısmının 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE.
H.    46. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ğ) bendine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
1.47. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan "...ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile..." ibaresinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
t. 58. maddesinin;
İ.    (1) numaralı fıkrasının;
a.    Konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, M. Emin KUZ’un karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA.
b.    İçeriği itibarıyla Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,    '
J.    (2), (3), (4) ve (5) numaralı fıkralarının konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
K.    91. maddesine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
L.    97. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç), (ğ), (h), (n) ve (o) bentlerinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
M.    102. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (g) ve (k) bentlerinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
M. 106. maddesinin;
1.    (c) bendinin "...bu alanlarda mülk sahiplerinden altyapı katılım bedellerinin tahsiline ilişkin düzenlemeler yapmak. ” bölümüne ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
2.    (d) bendine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
N. 107. maddesinin (h) bendinin;
1.    "...mimarlık ve mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak ve bunları denetlemek," bölümünün konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
2.    Kalan kısmının 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
0.159. maddesinin;
1.    Konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, M. Emin KUZ’un karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
2.    İçeriği itibarıyla Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,    '
Ö. 160. maddesinin;
1    .(1) numaralı fıkrasının (b) bendinin,
2    , (2) numaralı fıkrasının (c) bendinin,
konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
P. 163. maddesinin (7) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...şifahi..." ibaresinin;
1.    Konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve İptal talebinin REDDİNE, M. Emin KUZ’un karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
2.    İçeriği itibarıyla Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
R. 203. maddesinin,
1.    Konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, M. Emin KUZ’un karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
2.    İçeriği itibarıyla Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
5.    231. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (j) bendine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
Ş. 240. maddesinin;
1.    Konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, M. Emin KUZ’un karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
2.    İçeriği itibarıyla Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
T.    254. maddesinin (f) bendinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Muhterem İNCE’nin karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
U.    260. maddesinin (2) numaralı fıkrasının;
1.    "...ve mülkiye müfettişlerinin..." ibaresinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Kadir ÖZKAYA, Muammer TOPAL. Yıldız SEFERİNOĞLU, Basri BAĞCI, İrfan FİDAN ile Muhterem İNCE’nin karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
2.    Kalan kısmının konu bakımından yetki ve içeriği itibarıyla Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
Ü. 297. maddesinin;
1.    Konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykın olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, M. Emin KUZ’un karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
2.    İçeriği İtibarıyla Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
V. 320. maddesinin (3) numaralı fıkrasının;
1,    "...Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, görevlendirilmeleri, çalışma merkezlerine dağılımları, merkezler arasında yer değiştirmeleri ve diğer hususlar.. " bölümüne ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
2,    Kalan kısmının konu bakımından yetki ve içeriği itibarıyla Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
Y. 328. maddesinin;
1.    (1) numaralı fıkrasının;
a.    Konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, M. Emin KUZ’un karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
b.    İçeriği itibarıyla Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
2.    (2) numaralı fıkrasının konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
Z. 338. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "...bunlara doğrudan emir verebilir, ” ibaresi ile üçüncü cümlesine ilişkin iptal talepleri hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
AA. 378. maddesinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
88.    380. maddesinin (3) numaralı fıkrasının konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykın olduğuna ve İPTALİNE OYBİRLİĞİYLE,
CC. 384. maddesinin (I) numaralı fıkrasına ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
ÇÇ. 405. ve 435. maddelerinin;
1.    Konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal taleplerinin REDDİNE, M. Emin KUZ’un karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
2.    İçerikleri itibanyla Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal taleplerinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
DD. 468. maddesine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
EE. 490. maddesinin;
1.    (2) numaralı fıkrasının (b) bendinin;
a.    "...%b,5... ” ibaresine ilişkin iptal talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
b.    6/4/2022 tarihli ve (98) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 10. maddesinin (b) bendi ile değiştirilen “...%10..." ibaresinin 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,
e.    Kalan kısmının konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
OYBİRLİĞİYLE,
2.    (3) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin;
a.    “...%10’a..." ve “„.%3’e... ” ibarelerine ilişkin iptal talepleri hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
b.    (98) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 10. maddesinin (c) bendi ile değiştirilen “...%30'a..." ve “...%5’e..." ibarelerinin 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALLERİNE,
c.    Kalan kısmının konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
OYBİRLİĞİYLE,
FF. 499. maddesinin;
1.    Konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, M. Emin KUZ’un karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
2.    İçeriği itibarıyla Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
GG. 529. maddesinin (1) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “...ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri... ” ibaresinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa’nm 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince
KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
ĞG. 535. maddesinin;
İ. Konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE, M. Emin KUZ’un karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
3.    İçeriği itibarıyla Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
26/10/2023 tarihinde karar verildi.

Editör: Sercan Yılmaz