Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, personel alımı uygulama ve sözlü sınavla yapılacak.

Ortaöğretim mezunu adaylarda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, harita-tapu-kadastro, inşaat teknolojisi, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, kimya teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, ulaştırma hizmetleri ile bunlara denkliği kabul edilen alanları bitirme ve 2022'deki Kamu Personel Seçme Sınavı'nda "KPSSP94" puan türünden en az 60 almış olma şartı aranacak.

Ön lisans mezunlarının ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla, ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların "Acil Durum ve Afet Yönetimi" veya "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik" programları ile bunlara denkliği kabul edilen programları bitirme ve 2022'deki sınavda "KPSSP93" puan türünden en az 60 alma şartı bulunuyor.

Başvurular, Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak

Adaylar başvurularını, 9 Ekim saat 10.00 ile 17 Ekim saat 17.00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Kariyer Kapısı üzerinden başvurmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.

Başvuru sonuçları, Başkanlığın internet adresi "www.afad.gov.tr"de yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligatta bulunulmayacak.

*****************

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
SÖZLEŞMELİ ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ ALIM İLANI

1.    GENEL AÇIKLAMALAR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, pozisyon sayısı ve nitelikleri belirtilen toplam 215 adet boş pozisyona giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacaktır.

Tablo 1. Pozisyon ve Niteliklerin Dağılımı

SIRA NO

İLİ

ORTAÖĞRETİM (KPSSP 94)

ÖNLİSANS (KPSSP 93)

TOPLAM

1

Adana

1

1

2

Ağrı

6

2

8

3

Aksaray

3

1

4

4

Ardahan

6

2

8

5

Artvin

7

3

10

6

Bartın

2

1

3

7

Batman

1

1

8

Bayburt

5

2

7

9

Bilecik

1

1

10

Bingöl

6

2

8

11

Bitlis

2

1

3

12

Bolu

1

1

13

Burdur

2

1

3

14

Çorum

1

1

2

15

Düzce

1

1

2

16

Edirne

4

2

6

17

Erzurum

11

3

14

18

Gaziantep

1

1

2

19

Gümüşhane

3

1

4

20

Hakkâri

1

1

2

21

Iğdır

6

3

9

22

İstanbul

30

7

37

23

Karaman

1

1

24

Kars

7

3

10

25

Kastamonu

2

1

3

26

Kırklareli

3

2

5

27

Kırşehir

2

1

3

28

Kilis

3

1

4

29

Mardin

2

1

3

30

Niğde

2

1

3

31

Osmaniye

1

1

32

Siirt

6

2

8

33

Sinop

1

1

2

34

Şırnak

6

3

9

35

Tekirdağ

2

1

3

36

Trabzon

1

1

37

Tunceli

3

1

4

38

Uşak

1

1

39

Van

13

4

17

40

Yalova

1

1

TOPLAM

149

66

215

2.    SINAVA KATILMA ŞARTLARI
2.1.    Genel Şartlar
2.1.1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2.1.2.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
2.1.3.    Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
2.1.4.    Erkek adaylar için uygulama ve sözlü sınav tarihlerinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
2.1.5.    Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. (17.10.1994 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.)
2.1.6.    Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
2.1.7.    Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak.
2.1.8.    Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.
2.1.9.    Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.
2.1.10.    Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
2.1.11.    Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumu için başvuruda bulunabilecektir.
2.1.12.    Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere)
2.2.    Özel Şartlar
2.2.1.    Ortaöğretim Mezunları
a)    Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Harita-Tapu-Kadastro; İnşaat Teknolojisi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Kimya Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Ulaştırma Hizmetleri alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen alanlardan mezun olmak.
b)    ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2.2.2.    Önlisans Mezunları
a)    Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla; ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların “Acil Durum ve Afet Yönetimi” veya “Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” programları ile bunlara denkliği kabul edilen programlarından mezun olmak.
b)    ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

3.    BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
3.1.    Adaylar başvurularını, 09 Ekim 2023 saat 10:00 - 17 Ekim 2023 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
3.2.    Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
3.3.    Son başvuru tarihinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
3.4.    Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
3.5.    Sınav modülünde adayların ortaöğretim mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
3.6.    Sınav modülünde adayların önlisans mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. Önlisans mezunu adayların “mesleki ve teknik ortaöğretim mezunu olmak” şartının kontrol edilmesi amacıyla ortaöğretim düzeyi mezuniyet bilgilerinin otomatik olarak gelmemesi durumunda adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip ortaöğretim bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
3.7.    Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.8.    Adayların sürücü belgesi bilgileri otomatik olarak gelmektedir.
3.9.    Adayların, boy ve kilo bilgilerini sınav modülünde beyan etmeleri gerekmektedir.
3.10.    Adaylar, her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.
3.11.    Adayların KPSS sonuç bilgileri otomatik olarak gelmektedir.
3.12.    Erkek adayların askerlik bilgileri otomatik olarak gelmektedir.
3.13.    Adayların e-Devlet üzerinden alınan “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesini” sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.14.    Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belgeyi sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.15.    Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir).
3.16.    Adli sicil bilgileri otomatik olarak gelmektedir.
3.17.    Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

4.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ
4.1.    Başkanlıkça, süresi içinde yapılan başvurular belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Her ilde belirtilen pozisyon sayısı ve öğrenim durumu için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak belirlenecektir. Sıralamaya göre en son adayın aldığı puanla eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.
4.2.    Başvuru sonuçları Başkanlık internet adresinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
4.3.    Başvuruları olumlu sonuçlanarak uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların “her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye ve fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel herhangi bir engelinin olmadığını gösterir” sağlık kurulu raporunu tam teşekküllü devlet hastanelerinden alarak uygulama sınav tarihinde Uygulama Sınav Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Söz konusu raporu teslim etmeyen adaylar uygulama sınavına kabul edilmeyecektir.
4.4.    Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede giriş sınavına katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır.
4.5.    Giriş sınav başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

5.    UYGULAMA SINAVI
5.1.    Uygulama Sınavının Yeri ve Tarihi
5.1.1.    Uygulama sınavı 25 Kasım - 03 Aralık 2023 tarihleri arasında Afyonkarahisar ilinde yapılacaktır.
5.1.2.    Adaylar, uygulama sınavına katılacakları gün, saat ve sınav adresine ilişkin bilgileri Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
5.1.3.    Başkanlık gerekli görmesi halinde uygulama sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlık internet adresi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
5.2.    Uygulama Sınavının Şekli ve Uygulanması
5.2.1.    Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde spor kıyafetleri ile hazır bulunmaları gerekmektedir.
5.2.2.    Adayların onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Onaylı kimlik belgelerinden herhangi birini ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
5.2.3.    Adayların tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporunu Uygulama Sınav Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Sağlık kurulu raporunu teslim etmeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
5.2.4.    Adayların boy ve kilo ölçümleri yapılarak ilanda belirtilen koşullara uygun olmayan adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
5.2.5.    Adaylara kayıt esnasında parkura giriş numarası verilecektir.
5.2.6.    Adaylar uygulama sınavı süresince baret takacaktır. Baretler sınav komisyonu tarafından adaylara verilecektir.
5.2.7.    Parkurun başlangıcında ve sonunda herkes tarafından görülebilecek boyutta dijital fotosel kullanılarak adayların parkur tamamlama süreleri kayıt altına alınacaktır. Ayrıca parkura 2 farklı noktadan etapların tamamını görecek şekilde kamera yerleştirilerek adayların performansları kayıt altına alınacaktır.
5.2.8.    Sınava girecek adaylara parkurun tanıtımı yapılarak, uyulması gereken kurallar hatırlatılacaktır.
5.2.9.    Uygulama sınav sürecinde adaylarda oluşabilecek herhangi bir yaralanma/sakatlık durumundan uygulama sınav komisyonu sorumlu değildir.
5.2.10.    Uygulama sınavı, adayların fiziki kondisyon ve yetenekleri bakımından değerlendirildiği 9 (dokuz) etaptan oluşan parkur ile ekip çalışmasına yatkınlığının ölçüleceği ekip çalışması etabı olmak üzere ekteki şemada belirtildiği şekilde yapılacak olup, kadın ve erkek adaylar için aynı parkur kullanılacaktır.
5.2.11.    Adaylar parkura başlamadan önce adı, soyadı ve parkura giriş numarasını kayıt yapmakta olan kameraya söyleyerek parkur alanına gelecektir.
5.2.12.    Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır.
5.2.13.    Parkur ve Etaplar
1.    Etap-Slalom Koşusu: 6 adet slalom çubuğu dışından dolaşılarak tamamlanacaktır. Çubuklar 150 cm yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 3 metre aralığında olacaktır. Her bir eksik geçiş ve çubuk devirme durumunda adayın bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.
2.    Etap-Tünel Geçişi: Tünel uygulama sınavı parkur şemasında belirtilen şekilde, perdeyle her iki ucu kapatılmış, 100 cm genişliğinde 90 cm yüksekliğinde ve toplamda 10 metre uzunluğunda olacaktır. Tünel girişinde kare kutuda bulunan sağlık topu (erkek adaylar için 5 kg, kadın adaylar için 3 kg) alınarak tünel boyunca sürüklenecek ve tünel çıkışında bulunan kare kutu içerisine bırakılacaktır. Sağlık topu kare kutu içerisine bırakılana kadar etap bitmiş sayılmayacak ve aday bir sonraki etaba geçemeyecektir.
3.    Etap-Dikkat ve Eşleştirme: Kare kutular içerisinde bulunan kırmızı, yeşil ve mavi renklerdeki toplar, 3 metre uzaklıkta bulunan toplarla aynı renkteki kutulara sıra gözetmeksizin bırakılacaktır. Toplar tek tek alınarak bırakılacaktır. Aday istediği renkteki toptan başlayabilecektir. Doğru eşleştirme yapılmadan etap bitmiş sayılmayacak ve aday bir sonraki etaba geçemeyecektir.
4.    Etap-Kule Merdiven: 8 metre yüksekliğindeki kuleye merdivenlerden çıkılarak, çıkılan platformdan zeminde bulunan bir ağırlık (erkekler için 5 kg, kadınlar için 3 kg) halat yardımı ile yukarı çekilecek ve platform üzerine bırakılacaktır. Ağırlık platforma bırakılmadan etap bitmiş sayılmayacak ve aday bir sonraki etaba geçemeyecektir.
5.    Etap-Engel Geçişi: 4 adet engel üstten-alttan-üstten-alttan olmak üzere geçilecektir. Üstten geçilecek engelin yüksekliği 50 cm, alttan geçilecek engelin yüksekliği 110 cm, her bir engel arasındaki mesafe 150 cm ve engel genişlikleri 140 cm’dir. Bu etap sırasında engel çubuğundan eksik ve hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme (engel çubuğunun bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. Her bir hata için bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.
6.    Etap-Ağırlık Taşıma: Ağırlıklar (erkekler için 30 kg (15x2), kadınlar için 20 kg (10x2) işaretli alandan alınıp, 3 metre uzaklıkta bulunan dubanın etrafından dolaşılarak, işaretli alana geri bırakılacaktır. Aday, ağırlıkları işaretli alana herhangi bir mesafeden atmayacaktır. Ağırlıklar işaretli alana bırakılmadan etap bitmiş sayılmayacak ve aday bir sonraki etaba geçemeyecektir. Dubanın devrilmesi durumunda ise bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.
7.    Etap-Takla Atma: Yer minderinde öne doğru düz bir takla atılacaktır. Takla hareketini yapmayan veya hiç yapamayan aday bir sonraki etaba geçemeyecektir. Öne doğru düz bir biçimde atılmayan takla için bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.
8.    Etap-Denge Tahtası: Yüksekliği 50 cm, genişliği 10 cm ve uzunluğu 3 metre olan denge tahtası başlama çizgisinden bitiş çizgisine kadar geçilecektir. Başlama çizgisinden başlamayan, bitiş çizgisini geçmeyen veya denge tahtasından düşen aday etabı baştan tekrarlayacaktır. Denge tahtası başarı ile geçilmeden etap bitmiş sayılmayacak ve aday bir sonraki etaba geçemeyecektir.
9.    Etap-Labirent: 30 metre uzunluğunda 150 cm genişliğindeki etap zemindeki ok işaretlerini takip ederek tamamlanacaktır. Adayın labirent ekipmanlarını devirmesi durumunda bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.
10.    Etap-Ekip Çalışması: Etkinliğin amacı adayların ekip çalışmasına yatkınlığının değerlendirilmesidir. Su dolu bir kovaya (5 kg) eşit aralıklarla tutturulmuş 4 (dört) adet ip 4 (dört) aday tarafından tutulacaktır. Her çalışma ilk 9 (dokuz) etabı bitiren 4 (dört) adayla yapılır ve çalışma dördüncü aday geldiğinde bekleme yapılmadan başlayacaktır. Adaylardan, kendi aralarında koordine olarak kovadaki suyu dökmeden başlangıç noktasından bitiş noktasına taşımaları beklenir. Başlangıç ve bitiş arasındaki mesafe 5 (beş) metredir. Fiziki kondisyon ve yeteneklerin değerlendirildiği ilk 9 (dokuz) etapta elenen adaylar ekip oyununa katılamazlar.
5.2.14.    Adaylar fotosel bulunan bitiş çizgisini geçerek parkuru tamamlayacaktır. Bitiş çizgisini geçmeyen adayların süresi işlemeye devam edecektir.
5.2.15.    Fotoselin herhangi bir sebeple çalışmaması durumunda, parkur görevlisi tarafından tutulan kronometre süresi esas alınacaktır.
5.2.16.    Adayların parkurda bir kez yarışma hakkı bulunmaktadır. Teknik arızalar dışında hiçbir aday ikinci kez sınava alınmayacaktır.
5.2.17.    Parkurda meydana gelebilecek herhangi bir sorunda uygulama sınav komisyonu kararına uygun olarak hareket edilecektir.
5.2.18.    Her durumda kadın adayların parkurda kalabileceği süre en fazla 190 saniye, erkek adayların parkurda kalabileceği en fazla süre ise 180 saniyedir. Bu süreler içerisinde parkuru tamamlayamayan adaylar uygulama sınavında başarısız sayılacaktır.
5.2.19.    Parkur bitirme süreleri ve puan karşılıkları aşağıda yer almaktadır.

Tablo 2. Fiziki Kondisyon ve Yetenek Değerlendirme Etap (İlk 9 Etap) Süresi ve Puan Tablosu

ERKEK

KADIN

PUAN

SÜRE

PUAN

SÜRE

100

80 saniye ve daha altı

100

90 saniye ve daha altı

99

81

99

91

98

82

98

92

97

83

97

93

96

84

96

94

95

85

95

95

94

86

94

96

93

87

93

97

92

88

92

98

91

89

91

99

90

90

90

100

89

91

89

101

88

92

88

102

87

93

87

103

86

94

86

104

85

95

85

105

84

96

84

106

83

97

83

107

82

98

82

108

81

99

81

109

80

100

80

110

79

101

79

111

78

102

78

112

77

103

77

113

76

104

76

114

75

105

75

115

74

106

74

116

73

107

73

117

72

108

72

118

71

109

71

119

70

110

70

120

1

179

1

189

0

180

0

190

Adayların parkuru bitirme sürelerinde saliseler dikkate alınmayacak olup sadece saniyeler baz alınarak puanlama yapılacaktır.


5.3.    Uygulama Sınavının Değerlendirilmesi, Sonuçları ve İtiraz
5.3.1.    Her adayın fiziki kondisyon ve yetenek puanının %90’ı (yüzde doksan) ve komisyon üyelerince 100 (yüz) tam puan üzerinden verilecek ekip çalışmasına yatkınlık puanının aritmetik ortalamasının %10’u (yüzde on) esas alınarak uygulama sınav puanı belirlenecek ve değerlendirme formu ile kayıt altına alınacaktır.
5.3.2.    Uygulama sınavında başarılı sayılmak için, uygulama sınav puanının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
5.3.3.    Uygulama sınav sonuçları her il ve öğrenim durumuna göre en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralanacak olup, boş pozisyon sayısının 2 (iki) katına kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır.
5.3.4.    Adaylar, uygulama sınav sonuçlarını Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
5.3.5.    Uygulama sınav sonuçları ile ilgili itirazlar uygulama sınav sonucunun ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

6.    SÖZLÜ SINAV
6.1.    Sözlü Sınavın Yeri ve Tarihi
6.1.1.    Sözlü sınavı 08- 19 Ocak 2024 tarihleri arasında Başkanlık hizmet binasında yapılacaktır.
6.1.2.    Adaylar, sözlü sınavına katılacakları gün, saat ve adrese ilişkin bilgilerini Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
6.1.3.    Başkanlık gerekli görmesi halinde sözlü sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlık internet adresi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
6.2.    Sözlü Sınavın Şekli ve Uygulanması
6.2.1.    Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
6.2.2.    Giriş sınavında adaylar;
a)    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (25 puan),
c)    Liyakati, temsil kabiliyeti, sevk ve idare becerisi (25 puan),
d)    Öfke kontrolü, strese dayanıklılık, iletişim teknikleri, zaman yönetimi, ekip çalışmasına yatkınlığı, görev bilinci, dikkat seviyesi gibi davranış ve tepkilerinin Arama ve Kurtarma Teknisyenliğine uygunluğu (25 puan),
e)    Arama ve kurtarma konularındaki farkındalığı (25 puan),
değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle ölçülecektir. Yapılan değerlendirmede psikolog tarafından uygulama sınavında yapılan gözlemler de dikkate alınacaktır.
6.2.3.    Adayların “Arama ve kurtarma konularındaki farkındalığı”nın değerlendirilmesinde; 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm maddeleri, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü (afad.gov.tr internet adresinden erişim sağlanabilmektedir) konuları esas alınacaktır.
6.3.    Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Sonuçları ve İtiraz
6.3.1.    Sözlü sınavda değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü Sınav Komisyonu üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların başarı puanları belirlenecektir.
6.3.2.    Adayların başarılı sayılabilmeleri için sözlü sınav puanlarının en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir.
6.3.3.    Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
6.3.4.    Sözlü sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

7.    ATAMAYA ESAS BAŞARI LİSTELERİNİN İLANI
7.1.    Adayların uygulama sınav puanının %60’ı (yüzde altmışı) ve sözlü sınav puanının %40’ı (yüzde kırkı) hesaplanarak sınav puanı belirlenecek; sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması hesaplanarak başarı puanı belirlenecektir.
7.2.    Her il için öğrenim durumuna göre alım yapılacak pozisyon sayısı dahilinde başarı puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlayarak her il için asıl olarak kazananların listesi oluşturulacak, ayrıca öğrenim durumuna göre her il için ayrı ayrı ilan edilen pozisyon sayısının yarısı oranında da yedek aday belirlenecektir.
7.3.    Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

8.    ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ
8.1.    Atama için istenilen belgelerin teslim tarihi ve yerleri Başkanlık internet adresinde ilan edilecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların ilan edilecek süre içinde istenilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir. İstenilen belgeler şahsen veya posta yoluyla teslim edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
8.2.    Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgeleri kontrol edilerek başvuru şartlarını sağlayan adayların atama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir.
8.3.    Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın atama belgelerini belirtilen süre içinde teslim etmeyenlerin atama işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.
8.4.    Atanma hakkından feragat eden adayların atama işlemi gerçekleştirilmeyecektir.
8.5.    Ataması yapılan adaylarla sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmenin imzalanacağı tarih ve yere ilişkin duyuru Başkanlık internet adresinde ilan edilecektir.
8.6.    Sözleşmede belirtilen tarihte belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın göreve başlamayan adaylar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.
8.7.    Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan, süresi içinde belgelerini teslim etmeyen, atanma hakkından feragat eden, süresi içinde göreve başlamayan veya sözleşme yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine sınav sonucunun ilanından itibaren yeni bir sınav yapılmaması ve 6 (altı) aylık süreyi aşmamak kaydıyla yedek adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılacaktır. Yedek adayların hakları, daha sonra yapılacak sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.

9.    DİĞER HUSUSLAR
9.1.    Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atama ve sözleşme yapılmış olanların ise atama ve sözleşmeleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
9.2.    Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarla ilgili belge talep edebilecektir.
9.3.    Bu ilanda belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

10.    İLETİŞİM BİLGİLERİ
T.C. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:159 Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 258 23 23
NOT: Uygulama sınavına katılacak adaylar spor kıyafetlerini yanlarında getireceklerdir.
EK: Uygulama Sınavı Parkur Şeması
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Sıradaki Haber

#KPSS #İş İlanları

Harran Üniversitesi 4/B'li Sağlık Personeli Alacak Harran Üniversitesi 4/B'li Sağlık Personeli Alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 91 Sözleşmeli Personel Alacak

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 91 (doksan bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

FacebookTwitterWhatsappTelegramURL Kopyala

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 91 Sözleşmeli Personel Alacak

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 91 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Adaylar, 18 Eylül-29 Eylül arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubundan 60 ve üzeri puan alanların sıralaması esas alınacak. Her il ve pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere pozisyon sayısı kadar asıl ve 2 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Başvurular sonucunda belirlenen asıl ve yedek aday listesi, "www.uab.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesi uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 91 (doksan bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

A.    GENEL ŞARTLAR
1.    Türk Vatandaşı olmak,
2.    Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4.    Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5.    Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7.    Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
8.    Kamu görevinden çıkarılmamış olmak,
9.    Tam zamanlı ve/veya vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
10.    Başvurunun son günü itibariyle ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşımak.

B.    ÖZEL ŞARTLAR

Pozisyon

Kontenjan

Teşkilat

İl

Öğrenim Durumu

KPSS

Puan

Türü

KPSS

Taban

Puanı

Öğrenim Koşulu ve Aranan Nitelikler

Mühendis

1

Merkez

Ankara

Lisans

P3

60

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar

Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar

Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim

Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve

Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve

Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Mühendis

1

Taşra

Tekirdağ

Lisans

P3

60

Mühendis

1

Taşra

Bursa

Lisans

P3

60

Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Mühendis

1

Taşra

Tekirdağ

Lisans

P3

60

Mühendis

1

Taşra

Ankara

Lisans

P3

60

Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Mühendis

1

Taşra

Adana

Lisans

P3

60

Mühendis

1

Merkez

Ankara

Lisans

P3

60

Elektronik Mühendisliği, Mikroelektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Mühendis

1

Taşra

İzmir

Lisans

P3

60

Mühendis

2

Merkez

Ankara

Lisans

P3

60

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Mühendis

1

Taşra

Adana

Lisans

P3

60

Mühendis

1

Taşra

Antalya

Lisans

P3

60

Mühendis

2

Taşra

Bursa

Lisans

P3

60

Mühendis

1

Taşra

Bolu

Lisans

P3

60

Mühendis

1

Taşra

İstanbul

Lisans

P3

60

Mühendis

1

Taşra

İzmir

Lisans

P3

60

Mühendis

1

Taşra

Samsun

Lisans

P3

60

Mühendis

1

Taşra

Ankara

Lisans

P3

60

Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

Mühendis

1

Taşra

Antalya

Lisans

P3

60

Mühendis

1

Taşra

Bursa

Lisans

P3

60

Mühendis

1

Merkez

Ankara

Lisans

P3

60

Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Tekniker

1

Taşra

Tekirdağ

Ön Lisans

P93

60

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker

1

Taşra

İstanbul

Ön Lisans

P93

60

Güverte, Deniz Ulaştırma ve İşletme ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Tekniker

1

Taşra

Samsun

Ön Lisans

P93

60

Tekniker

1

Merkez

Ankara

Ön Lisans

P93

60

İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Büro Personeli

1

Merkez

Ankara

Lisans

P3

60

Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden mezun olmak.

Büro Personeli

1

Merkez

Ankara

Ön Lisans

P93

60

Adalet ön lisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.

Büro Personeli

1

Taşra

Ankara

Ön Lisans

P93

60

Büro Personeli

1

Taşra

Diyarbakır

Ön Lisans

P93

60

Büro Personeli

2

Taşra

İstanbul

Ön Lisans

P93

60

Büro Personeli

1

Merkez

Ankara

Ön Lisans

P93

60

Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Büro Personeli

1

Taşra

Ankara

Ön Lisans

P93

60

Büro Personeli

1

Taşra

Antalya

Ön Lisans

P93

60

Büro Personeli

1

Taşra

Çanakkale

Ön Lisans

P93

60

Büro Personeli

1

Taşra

Edirne

Ön Lisans

P93

60

Büro Personeli

1

Taşra

İstanbul

Ön Lisans

P93

60

Büro Personeli

1

Taşra

Trabzon

Ön Lisans

P93

60

Koruma ve

Güvenlik Görevlisi

1

Taşra

Antalya

Ön Lisans

P93

60

1) Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, 2) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu ve 14’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik kimlik kartına sahip olduğunu belgelemek,

  1. Boy ölçümü erkek adaylar için 170 cm, kadın adaylar için 160 cm’den kısa olmamak.
  2. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Koruma ve

Güvenlik Görevlisi

1

Taşra

Bolu

Ön Lisans

P93

60

Koruma ve

Güvenlik Görevlisi

1

Taşra

İzmir

Ön Lisans

P93

60

Koruma ve

Güvenlik Görevlisi

1

Taşra

Mersin

Ön Lisans

P93

60

Koruma ve

Güvenlik Görevlisi

1

Taşra

Muğla

Ön Lisans

P93

60

Koruma ve

Güvenlik Görevlisi

1

Taşra

Sinop

Ön Lisans

P93

60

Koruma ve

Güvenlik Görevlisi

4

Taşra

Tekirdağ

Ön Lisans

P93

60

Destek Personeli (Aşçı)

1

Taşra

Antalya

Ön Lisans

P93

60

Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Destek Personeli (Bahçıvan)

2

Merkez

Ankara

Ortaöğretim

P94

60

Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “Bahçıvanlık” iş koluyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı sertifika ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek.

Destek Personeli (Boyacı)

1

Merkez

Ankara

Ortaöğretim

P94

60

Ortaöğretim Kurumlarının Kimya Teknolojisi Alanı - Sınai Boya / Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği Dalından mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “Boyacılık” iş koluyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı sertifika ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek.

Destek Personeli (Garson)

4

Merkez

Ankara

Ortaöğretim

P94

60

Ortaöğretim Kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dallarından veya Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı - Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Dalından mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “Garsonluk” iş koluyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı sertifika ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek.

Destek Personeli (Kaloriferci)

1

Merkez

Ankara

Ortaöğretim

P94

60

Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi Alanı ve Dalları, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının birinden mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “Kalorifercilik” iş koluyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı sertifika ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek.

Destek Personeli (Sıhhi Tesisatçı)

2

Merkez

Ankara

Ortaöğretim

P94

60

Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi Alanı ve Dalları, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının birinden mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “Sıhhi Tesisatçılık” iş koluyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı sertifika ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek.

Destek Personeli

(Temizlik

Görevlisi)

10

Merkez

Ankara

Ortaöğretim

P94

60

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

Destek Personeli

(Temizlik

Görevlisi)

1

Taşra

Antalya

Ortaöğretim

P94

60

Destek Personeli

(Temizlik

Görevlisi)

3

Taşra

Balıkesir

Ortaöğretim

P94

60

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

1

Taşra

Bartın

Ortaöğretim

P94

60

Destek Personeli

(Temizlik

Görevlisi)

1

Taşra

Bolu

Ortaöğretim

P94

60

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

Destek Personeli

(Temizlik

Görevlisi)

1

Taşra

Çanakkale

Ortaöğretim

P94

60

Destek Personeli

(Temizlik

Görevlisi)

1

Taşra

Edirne

Ortaöğretim

P94

60

Destek Personeli

(Temizlik

Görevlisi)

1

Taşra

Hatay

Ortaöğretim

P94

60

Destek Personeli

(Temizlik

Görevlisi)

3

Taşra

İstanbul

Ortaöğretim

P94

60

Destek Personeli

(Temizlik

Görevlisi)

3

Taşra

İzmir

Ortaöğretim

P94

60

Destek Personeli

(Temizlik

Görevlisi)

1

Taşra

Kastamonu

Ortaöğretim

P94

60

Destek Personeli

(Temizlik

Görevlisi)

1

Taşra

Mersin

Ortaöğretim

P94

60

Destek Personeli

(Temizlik

Görevlisi)

1

Taşra

Muğla

Ortaöğretim

P94

60

Destek Personeli

(Temizlik

Görevlisi)

1

Taşra

Samsun

Ortaöğretim

P94

60

Destek Personeli

(Temizlik

Görevlisi)

2

Taşra

Tekirdağ

Ortaöğretim

P94

60

TOPLAM

91

C.    BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1.    Adaylar, 18 Eylül 2023 (saat:00.00) - 29 Eylül 2023 (saat:17.00) tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2.    Adayların, sadece 1 (bir) başvuru hakkı olacaktır.
3.    Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve ÖSYM web servisleri üzerinden; adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler ise ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
4.    Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine YÖK’ten alınmış denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
5.    Adaylar; sertifika, belge istenilen sözleşmeli pozisyonlar için bilgi ve belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
6.    Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik kimlik kartının ön ve arka yüzünü pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
7.    Bir adet vesikalık fotoğraf. (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.)
8.    Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
Ç. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1.    Başvurulan pozisyon için aranılan niteliklere uygunluk yönünden yapılacak inceleme sonucunda ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubundan 60 (altmış) ve üzeri puan alanların sıralaması esas alınmak suretiyle her il ve pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere pozisyon sayısı kadar asıl ve 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
3.    Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının aynı olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun da aynı olması halinde; mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde ise yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
4.    KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.    Başvurular sonucunda belirlenen asıl ve yedek aday listesi, “www.uab.gov.tr” web adresinden ilan edilecek olup kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” üzerinden görüntüleyebilecektir.
6.    Belirlenen asıl adaylar arasından; feragat eden, süresi içerisinde başvurmayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
7.    Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-atama sürecinin her aşamasında Bakanlığımızca geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
D.    DİĞER HUSUSLAR
1.    Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.
2.    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.
3.    Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Bakanlığımız; Bölge Müdürlükleri, Denizdibi Tarama Başmühendislikleri, Bölge Liman Başkanlıkları, Liman Başkanlıkları, Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı ve bunlara bağlı iller olup merkez ve taşra teşkilatı birimlerimizi, “www.uab.gov.tr” internet adresimizden inceleyebilirler.
4.    Adayların, il bazında tercih ederek yerleştiği illerde bulunan Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinden herhangi birine ataması yapılabilecektir.
5.    Bakanlığımız, başvuru ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
6.    Atamaya hak kazanan asıl adayların haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama iş ve işlemleri başlatılacaktır.
7.    Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır.
E.    İLETİŞİM
Adres : Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek Çankaya/ANKARA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Telefon: 0312 203 10 00 / 1260-1309-1332-3199
İlanen duyurulur.

Editör: TE Bilisim