Burada ihale yetkilisi tarafından görevlendirileceklerce piyasa araştırması gerçekleştirilmek suretiyle, gereksinimlerin hızlı biçimde karşılanması temeldir. Genel kural bu olmakla birlikte gereksinimlerin niteliğine göre ilan gerçekleştirilmesi, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerden belirli yeterlik koşullarının aranması tarzı hususlar da idarenin takdirinde yer almaktadır.

Ne var ki Kanunun 22/D maddesi çerçevesinde yapıalcak olan yapım ihalelerinde fiyat araştırmasının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde tespit edilen ortalama maliyetin hesaplanmasına dair esas ve usullere göre yapılması zorunludur.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Nedir?

Kamu ihale kanunu kendi içerisinde teknik yapısı oldukça geniş bir alandır. Bu kapsamda mevcut olan pek çok birinci ve ikinci mevzuat görülür. Buna karşılık 4734 sayılı kanun, yani Kamu İhale Kanunu bunların arasında en önemlisi konumundadır.

Kamumu ihale hukuku kapsamında mevcut olan temel ilkeler geniş bir yapı bulundurmaktadır. Bunların her biri ayrı olarak ele alınmakta olup şöyledir:

 • Saydamlık
 • Rekabet
 • Eşit Muamele
 • Güvenilirlik
 • Gizlilik
 • Kamuoyu Denetimi
 • Farklı nitelikte ihtiyaçların aynı ihalede toplanamaması
 • Planlanabilir ihtiyaçların kısımlara bölünememesi

İdari sözleşmeler farklı basamaklardan geçtikten sonra imzalanabilmektedir. Lakin genel anlamda tüm evreler ihale süreci şeklinde tanımlanır. Söz konusu ihale üzerinde de iki önemli konuna dayanılmakta olup bunlar Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu kapsamındadır.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Nedir?

4735 Sayılı Kanun aynı zamanda Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu olarak da bilinmekte olup yayımlandığı resmi gazete 22/1/2002’dir. Kanun için https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.4735.pdf üzerinden görülebilmektedir. Burada Madde 1’de Kanunun amacı belirtilmekte olup buna göre Kamu İhale Kanununa göre gerçekleştirilen ihalelere dair sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanmasıyla alakalı esas ve usulleri tespit etmektedir.

Madde iki Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen söz konusu Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihaleler neticesinde yapılan sözleşmeleri içermektedir. Ayrıca madde 7 kapsamında sözleşmede yer aması zorunlu hususlar yer almakta olup bunlar çerçevesinde şunlar görülmektedir:

 • İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı
 • Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği
 • Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı
 • Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği
 • Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar
 • İdarenin adı ve adresi
 • Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi
 • Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları
 • Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi
 • Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

Bunların yanı sıra Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamda aynı maddede belirtilen farklı durumlar da yer almakta olup bunların her biri paylaştığımız link üzerinden görülebilmektedir.

Kamu İhale Kanunu’na Nereden Ulaşabilirim?

4734 Sayılı Kanun internet üzerinden kolay bir şekilde ulaşılabilmekte olup https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4734&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 adresine gitmek yeterlidir. Bu kanunun yayınlandığı Resmi Gazete ise 22/1/2002’dir.

Muğla’da hastane otoparkında yangın: Otomobil küle döndü! Muğla’da hastane otoparkında yangın: Otomobil küle döndü!

Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz 4735 Sayılı Kanun’a da yukarıda verdiğimiz link ve Resmi Gazete numarası üzerinden ulaşılabilir. Ancak unutulmaması gereken bir durum, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Hukuku’nun çok geniş bir konu olduğudur. Bu bakımdan konuyla ilgili olarak hukuk bürolarından destek almalıdır.

Editör: Sercan Yılmaz