WhatsApp sohbet grubunda amirlerini eleştirdi disiplin cezası aldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir grup personel WhatsApp üzerinde bir sohbet grubu oluşturdu. Sohbet grubunda yer alan bir personel amirleri hakkında bazı eleştirilerde bulundu. Bir başka arkadaşı ise bu eleştirileri bir tutanak ile yönetime sundu. Bu gelişme üzerine sohbet grubunda eleştiri yapan personel hakkında bir yıl kademe ilermesi cezası verildi. Konu bu kez yargıya taşındı.

WhatsApp sohbet grubunda amirlerini eleştirdi disiplin cezası aldı!

stanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir grup personel WhatsApp üzerinde bir sohbet grubu oluşturdu. Sohbet grubunda yer alan bir personel amirleri hakkında bazı eleştirilerde bulundu. Bir başka arkadaşı ise bu eleştirileri bir tutanak ile yönetime sundu. Bu gelişme üzerine sohbet grubunda eleştiri yapan personel hakkında bir yıl kademe ilermesi cezası verildi. Konu bu kez yargıya taşındı.

İşte ilginç davanın ayrıntıları:

Olay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaşandı. Bazı belediye personeli, WhatsApp üzerinde bir sohbet grubu oluşturdu.

Grupta üye olan Kültür Müdürlüğü'nde bilgisayar işletmeni, yönetim hakkında bazı eleştirilerde bulundu.

Sohbet grubunda yer alan bir başka personel ise, arkadaşının eleştirilerini tutanak haline getirerek, yönetime sundu.

Belediye Başkanlığı ise, bilgisayar işletmeni hakkında idari soruşturma açtı. Soruşturma sonucunda bilgisayar işletmeni personele, bir yıl kademe ilerleme cezası verildi.

Konu yargıya taşındı. İdare mahkemesi, davayı red ederken, Danıştay ise, eleştirilerde isim olmadığı gerekçesiyle kararın bozulması yönünde hüküm kurdu.

İşte davanın ayrıntıları:

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas : 2016/2694

Karar : 2019/2648

Tarih : 10.04.2019

İSTEMİN KONUSU : İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 19/11/2015 tarih ve E:2015/824, K:2015/2082 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kültür Müdürlüğü'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan davacının, işlediği ileri sürülen fiilleri nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(l) maddesi uyarınca "bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin 04/03/2015 tarih ve 2015/5 sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Olayda, davacının sosyal medya (whatsapp) üzerinden arkadaşlarıyla kurduğu grupta 14/12/2014 tarihinde mesajlaşırken amirleri hakkında devlet memuruna yakışmayacak bir üslup ile paylaşımlar yaptığı ve amirlerine karşı hakarette bulunduğu sabit olduğundan, davacının hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, özel hayatının gizliliği ihlal edilerek, hukuka aykırı yöntemlerle kişilere özel whatsapp konuşmalarının tutanak haline getirilmesi suretiyle hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı, whatsapp gurubunda dışarıya açık olmayan özel görüşmeler yapıldığı, güvenlik müdürünün bu gruba üye olmadığı, bu haliyle delil elde edilme yolunun usulsüz olduğu, aleyhine olduğu kadar lehine olan delillerinde toplanması gerektiği, geçmişten gelen kin ile hakkında usulsüz soruşturma yürütüldüğü, verilen disiplin cezasının amacına uygun, orantılı ve adil bir ceza olmadığı, soruşturmanın eksik yapıldığı, soruşturmada adı geçen kişilerin tanık olarak dinlenilerek özel sohbetin içeriğinin konuşmanın taraflarına sorulmadığı, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmadığı, mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, davacının temyiz dilekçesinde belirttiği tüm hususların mahkemece dava safahatında irdelendiği ve bu şekilde hüküm kurulduğu, davacının temyiz dilekçesinde Yasada sayılan temyiz nedenlerinin bulunmadığı belirtilerek isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ AYFER DİKME'NİN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Dosyanın incelenmesinden, davacı ile iş arkadaşlarının cep telefonlarına kurmuş oldukları whatsapp isimli program üzerinden iletişim kurmak için bir sohbet grubu oluşturarak birbirleri ile yazıştıkları, davacı ve diğer arkadaşlarının whatsapp grubu içindeki yazışmalarının aynı grup içerisinde yer alan bir kişi tarafından Belediyenin Güvenlik Müdürlüğü'ne iletildiği, bunun üzerine davacının whatsapp üzerinden Güvenlik Müdürlüğü personeli hakkında devlet memuruna yakışmayacak bir üslup ile asılsız, mesnetsiz ve hakaret içeren ifadeler paylaştığı iddiasıyla disiplin soruşturması başlatıldığı, soruşturma sonucunda davacının üzerine atılı fiillerin sübut bulduğundan bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(l) maddesi uyarınca "bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası" ile cezalandırılmasının önerildiği, öneri doğrultusunda tesis edilen dava konusu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.


İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (l) alt bendinde; "Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek" fiilinin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve hallerden olduğu hükme bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Memurlara disiplin cezası verilmesindeki amaç, kamu hizmetinin yerine getirilmesinde, mevzuat ile belirlenen kuralları eksiksiz bir şekilde yerine getirmekle yükümlü ve yine mevzuat ile getirilen yasaklı davranışları yapmakla yasaklı kamu görevlilerinin hizmeti aksatan veya disiplin düzenini bozan davranışlarının cezalandırılarak, bozulan kamu hizmeti düzeni sağlanması ve kamu personelini disiplini bozacak davranışlardan caydırmaktır.

Bu şekilde verilecek cezalarda, mevzuatta belirlenen usule göre görevlendirilen soruşturmacı tarafından, soruşturma onayında belirlenen konularla ilgili yapılacak soruşturma sonucunda, kamu görevlisi hakkında lehe ve aleyhe deliller toplanarak, hangi fiille hangi kuralı ihlal ettiğinin açık bir şekilde ortaya konulması, ceza teklif edilen fiillerin, her türlü şüpheden uzak kesin, somut ve inandırıcı delillerle açık bir şekilde ortaya konulması zorunludur. Bu husus, hakkında soruşturma yapılan kamu görevlisinin hukuki güvenliğinin korunmasına ilişkindir.


Bakılan olayda, davacının dava konusu disiplin cezası ile cezalandırılmasına sebep olan whatsapp grubunda yazmış olduğu yazıların içeriği incelendiğinde, yazılarda birtakım hakaret içeren ifadelerin yer aldığı görülmekte ise de, davacının bu ifadelerinde kimi veya kimleri muhattap aldığını açıkça ismen belirtmediği, soruşturma sırasında da bu hususun açıklığa kavuşturulması için whatsapp grubuna dahil olan diğer kişilerden hiçbirisinin ifadesine başvurulmadığı, bu durumda davacının hakaret içeren ifadelerinin muhattabının belli veya belirlenebilir olmadığı görüldüğünden, davacının üzerine atılı fiilin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle ortaya konulamadığı, bu haliyle davacının eyleminin sübuta erdiğinden söz edilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda, davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1.2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 19/11/2015 tarih ve E:2015/824, K:2015/2082 sayılı kararının BOZULMASINA,


3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 10.04.2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY :


Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla


PERSONEL SAĞLIK İNSTAGRAM HESABI İÇİN TIKLAYINIZ 

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkün olup, İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olduğundan, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği görüşüyle, kararın bozulmasına ilişkin Daire kararına katılmıyorum.

memurlar.net

Sercan Yılmaz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER