Danıştay, Sağlıkta Üst Öğrenim Sayılmada Ana Kıstası Belirledi

Danıştay, Sağlıkta Üst Öğrenim Sayılmada Ana Kıstası Belirledi

Mahkeme, sağlıkta üst öğrenim sayılmada ana kıstası belirledi Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünde sağlık memuru olan personel tarafından, maaş ve diğer ödemelerinin lisans mezunu gibi ödenmesi ve geçmiş aylarda ödenmeyen ek ödeme ve maaş farklarının ödenmesi ve yanlış işlemin iptal edilmesi istemiyle açılan davayı görüşen ilk derece mahkemesi sağlıkta üst öğrenimle ilgili ana kıstasın ne olması gerektiği yönünde önemli bir karar verdi.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin, bitirmiş oldukları bir bölümün sağlık çalışanlarının mesleğiyle ilgili bir üst öğrenim olarak kabul edilmesi için salt anılan bölümden mezun olmaları nedeniyle Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında istihdam edilmeleri gerektiğine, bunun mümkün olmadığı durumlarda mezun olunan bölümlerin üst öğrenim kabul edilececeğine hükmetti.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı     

    2020/2728 E.  ,  2021/3308 K. "İçtihat Metni"

T.C. D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/2728

Karar No : 2021/3308

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı VEKİLİ : Hukuk Müşaviri Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: … Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünde sağlık memuru olan davacı tarafından, maaş ve diğer ödemelerinin lisans mezunu gibi ödenmesi ve geçmiş aylarda ödenmeyen ek ödeme ve maaş farklarının ödenmesi ve yanlış işlemin iptal edilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ...İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 27/12/2018 tarih ve E:2018/3320, K:2018/6924 sayılı bozma kararına uyularak; üniversitelerin İşletme Fakültesi Lisans Bölümünden mezun olanların, salt anılan bölümden mezun olmaları nedeniyle Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında istihdam edilmeleri mümkün olmadığından, İşletme Fakültesi lisans programını bitiren sağlık görevlilerinin bitirmiş oldukları bu bölümün sağlık çalışanlarının mesleğiyle ilgili bir üst öğrenim olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan davacının bitirmiş olduğu Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümünün mesleğiyle ilgili bir üst öğrenim olmadığı açık olduğundan, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI :

Davacı tarafından, üst öğrenime ilişkin intibak yapıldıktan sonra alınmış olan Yükseköğretim Kurulu Kararı uyarınca lisans intibakının iptal edilmesinin kazanılmış hak, idari istikrar ve hukuk güvenliği ilkelerinin ihlaline yol açacağı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, Mahkeme kararının usule ve hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : … DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin dördüncü fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir. Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.


Personel Sağlık Sosyal Medya Gurubumuza Ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla


ONLİNE FORMA  KALİTEYİ UYGUN ALABİLECEĞİNİZ ADRES İÇİN TIKLAYINIZ 

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle; 1.Davacının temyiz isteminin reddine, 2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA, 3.Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 4.Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 5.2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31/05/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


mevzuatinyeri

Sercan Yılmaz

banner42
YORUM EKLE
YORUMLAR
Sağlık çalışanları
Sağlık çalışanları - 1 hafta Önce

Ama polis asker kendi alanlarindan bile olmasa ne olursa okusun maaş da derece kademe ek odemelerde vbvb bütün haklardan yararlanıyorlar da bizler neden yararlanamıyoruz peki adamlar ahcilikta okusa kamu yönetimi de okusa , lojistik de okusa hiç fark etmiyor bütün haklardan yararlanıyorlar bu nasıl oluyor peki

doğrusu
doğrusu @Sağlık çalışanları - 1 hafta Önce

Aynı durum kamu yönetimi için de geçerli.Polislerde hiçbir bölüm ayrımı yok,bizde ise 3600 de bile bölüm ayrımı yapmak istiyorlar.

SAĞLIK
SAĞLIK - 1 hafta Önce

HER KURUM KABUL EDİYOR BİZDE KÖSTEK OLUYORLAR SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİMİ CİDDİYE AL

emekli sağlıkçı
emekli sağlıkçı - 1 hafta Önce

BEN SAĞLIK YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS BİTİRDİM AMA EBE OLDUĞUM İÇİN KABUL EDİLMEDİ UZMANLIĞIM HEMŞİRE OLSAYDIM KABULDU NE SAÇMAKİ İKİ YIL HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ YAPTIM DEMEKKİ SAĞLIK YÖNETİMİ BİZİM İÇİNDE GEREKLİYMİŞ EBEYDİM AMA HEP HEMŞİRELİK YAPTIM AMA HAKKA GELİNCE SEN EBESİN EBELİK OKUYACAKTIN DEDİLER HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

DADAŞ
DADAŞ @emekli sağlıkçı - 1 hafta Önce

KESİNLİKLE KATILIYORUM.BİR SAĞLIK ÇALIŞANI SAĞLIKLA İLGİLİ BÖLÜM BİTİRİYOR,HALEN
GEREKÇELER BAHANELER...
SAĞLIK ÇALIŞANI HİÇBİR DÖNEMDE HİÇ BİR ZAMAN BUKADAR DEĞERSİZLEŞTİRİLMEDİ. SİZ DUYDUNUZMU ŞU KURUMUN ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN FAYDALANMASI UZATILDI DİYE. ARKADAŞ GENEL BİR KARARNAME ÇIKAR SAĞLIK ÇALIŞANLARI TOPLU TAŞIMADAN ARTRIK ÜCRETSİZ FAYDALANACAK BİTTİ. YOOO ZIRT BIT GÜNDEME GETİR, SAKIZ GİBİ ÇİĞNEYİN AĞZINIZDA SAĞLIK ÇALIŞANLARINI.... SADAKA OLSA BUKADAR KONUŞULMAZ YAAA...

emekli sağlıkçı
emekli sağlıkçı @emekli sağlıkçı - 1 hafta Önce

niye beğenmiyorsunuz eminim beğenmeyenler sağlıkçı falan değil artık yorum yapmıyorum burada meslektaştan çok farklı kişiler olduğunu düşünüyorum

sağlıkçı
sağlıkçı - 1 hafta Önce

Diğer kurumlar tüm bölüm mezununu lisans diye tanımlarken sağlıkçılara bu ne diye reddediliyor .bu eşitliğe aykırı

SIRADAKİ HABER