Disiplin Cezalarında Geri Alma veya Silme Olur Mu ?

Disiplin Cezalarında Geri Alma veya Silme Olur Mu ?

Memurlar hakkında verilen disiplin cezalarına ilişkin bilgi ve belgeler ilgililerin özlük dosyalarında tutulmakta ve bazı hallerde bu bilgi ve belgeler özlük dosyasından çıkarılabilmektedir

Özlük dosyasına işlenen disiplin cezaları, bazı şartların varlığı halinde memurun talebi üzerine veya af nedeniyle ya da açılan bir davanın sonucuna göre özlük dosyasından silinebilmekte ve bu haller dışında da disiplin cezaları özlük dosyasında kayıtlı kalmaktadır.

A-Disiplin cezasının geri alınması

657 sayılı Devlet Memurları Kanunda; memur hakkında disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların yetkileri ile disiplin cezasına yapılan itirazın kabulü halinde disiplin amirinin nasıl hareket edeceği gibi hususlar ayrıntılı olarak düzenlenirken, süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarının da kesinleşeceği belirtilmiştir. Ayrıca, disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabileceği ile hangi koşullarda disiplin cezasının özlük dosyasından silineceği hususları da açıkça düzenlenirken, kesinleşmiş bir disiplin cezasının geri alınmasına ya da değiştirilebilesine imkan veren herhangi bir hükme ise Kanunda yer verilmemiştir.

Öte yandan, idarenin hatalı işlemlerinin sonradan geri alınabileceği yönündeki idare hukuku ilkelerinden hareketle, memur hakkında verilmiş ve kesinleşmiş disiplin cezalarının da idare tarafından geri alınabileceği yönünde bazı görüşlerin de ileri sürüldüğü ve bu yönde işlemler de yapıldığı görülmekle birlikte, konuya ilişkin olarak idari yargı yerlerince verilen kararlar disiplin cezalarının geri alınamayacağı yönünde olmaktadır.

Bu kapsamda, 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde verilen ve süresinde itiraz edilmeyerek ya da itiraz aşaması tamamlanarak kesinleşen bir disiplin cezasının  hem cezayı veren idare ve hem de cezayı alan memur yönünden bağlayıcı olacağı; bu nedenle de idare tarafından ya da cezayı veren amir ya da kurullarca cezanın geri alınamayacağı ve değiştirilemeyeceği,  ancak bir yargı kararı ya da yasal düzenleme gereği disiplin cezasının geri alınabileceği (kaldırılabileceği) değerlendirilmektedir.

B-Disiplin cezasının silinmesi

Memur hakkında verilmiş ve kesinleşerek özlük dosyasına işlenmiş bir disiplin cezası, bazı şartların varlığı halinde özlük dosyasından silinebilmektedir.

a-) Uygulanmasından itibaren belirli süreler geçtiği için özlük dosyasından silinmesi

Disiplin cezasının bu kapsamda özlük dosyasından silinebilmesi için;

-İlgili memurun, disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi için atamaya yetkili amire yazılı başvuruda bulunması gerekir.

-Uyarma ve kınama cezalarında, cezanın uygulanmasından itibaren 5 yıl; aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında da cezanın uygulanmasından itibaren 10 yıl geçmiş olması gerekir. Devlet memurluğundan çıkarma cezaları ise bu yolla özlük dosyasından silinememektedir.

-Atamaya yetkili amirin, silinmesi istenen disiplin cezasının verilmesinden itibaren geçen süredeki davranışlarının memurun talebini haklı kılacak nitelikte olduğuna kanaat getirilmesi gerekir. (Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılması taleplerinin değerlendirilmesinde, atamaya yetkili amir disiplin kurulunun görüşünü de alır.)

Ancak, süre şartının gerçekleşmiş olması, disiplin cezasının özlük dosyasından mutlaka silineceği anlamına gelmemektedir.

b-) Af sebebiyle özlük dosyasından silinmesi

Verilmiş olan disiplin cezasının yasal bir düzenlemeyle affedilmesi halinde, af kapsamında olan disiplin cezasına ilişkin kayıtlar, ilgili memurun özlük dosyasından silinir. Af kanununda aksine bir hüküm bulunmuyorsa, ilgili memurun müracaat şartı aranmadan ve düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren söz konusu disiplin cezası hükümsüz kalır ve özlük dosyasından çıkarılır.

c-) Mahkeme kararına istinaden özlük dosyasından silinmesi

Disiplin cezasına karşı açılan davada mahkeme tarafından cezanın iptali yönünde karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi hallinde, ilgili memurun müracaat şartı aranmadan en geç 30 gün içerisinde, iptal edilmiş olan disiplin cezası özlük dosyasından silinir.

Memurunyeri.com

Sercan Yılmaz

banner42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER