Sağlıkta Yeni Kariyer; Süpervizör, koordinatör hemşire görevlendirmeleri

Sağlıkta Yeni Kariyer; Süpervizör, koordinatör hemşire görevlendirmeleri

Devlet memurlarının görev yetki ve sorumluluklar kanun ve yönetmelikler belirlenmiştir. Bu nedenle de Anayasa'nın 128. maddesinde – "Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır. Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir."hükmü yer almaktadır.

Anayasanın bu maddesine istinaden 657 Devlet Memurları Kanunu ile Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler.Bu kanunun aynı zamanda sınıflandırma, kariyer ve liyakat esaslarını da belirlemektedir. 657 Devlet Memurları Kanunu Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumluluklarını ve Devlet memurlarının görev ve sorumluluklarını da belirlemiştir. Buna göre Devlet memuru

"Devlet memurları kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar" hükmüne istinaden memurlar  amirlerin verdiği emirleri yerine getirmek ile yükümlüdür.

Bu Kanuna istinaden 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile sağlık Bakanlığı Sözleşmeli amir pozisyonunda yer alacak olan  Sözleşmeli yönetci il Sağlık Müdürü, Başkan, Başkan yardımcısı,uzman, Hastane müdürü, müdür yardımcılığı pozisyonlarının görev tanımı  ve kriterlerinin tanımı yapılmıştır.Ayrıca 19 Nisan 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Hemşirelik Yönetmeliği ile de hemşirelerin görev tanımları yapılmıştır. Bizim anlayamadığımız Anayasa, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK  ve Hemşirelik yönetmeliğine uygun yapılmayan Gözetmen hemşire, servis sorumlu hemşire görevlendirmelerine Sağlık Bakanlığının illerdeki temsilcileri İl Sağlık Müdürlükleri ne zamana kadar göz yumacak.

Yine hiçbir kanunda, hiçbir yönetmelikte görev tanımı, sorumluluğu ve yetkisi bulunmayan ama sahada uygulamada Sağlık Bakım Hizmetleri müdür ve müdür yardımcısından sonra en yetkili kişi olarak tanımlanan süpervizör, koordinatör hemşire görevlendirmeleri hangi kanun yada yönetmeliğe dayanılarak yapılmaktadır?

Devlet memurunun kariyer planlaması yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yapılması gerekiyor ise süpervizör yada koordinatör hemşire atanma kriterleri nelerdir?

Kanun ve yönetmeliklerde böyle bir görev tanımı yer almıyor ise bu görevlendirmelerin yapılması mevzuatlara uygun mudur?

Hiç bir kanun ve yönetmelikte görev ve yetkisi belirli olmayan süpervizör veya koordinatör hemşirenin verdiği görevleri yapmak gerekli midir?

Hiç bir kanun ve yönetmelikte görev ve yetkisi belirli olmayan süpervizör veya koordinatör hemşirenin verdiği görevleri yapmaz ise yasal sorumluluğu nedir?

Hiç bir kanun ve yönetmelikte görev ve yetkisi belirli olmayan süpervizör veya koordinatör hemşire görevlendirmesi yapılması Kamu Kaynaklarının etkin kullanılması açısından görevlendirenlere sorumluluk yükler mi?

Sağlık Bakanlığının illerdeki temsilcisi İl Sağlık Müdürlükleri  yasa ve yönetmeliklerde yer almayan bu görevlendirmleri daha ne kadar görmezden gelecektir.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 23:27

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
YORUMLAR
SELİMCAN
SELİMCAN - 1 yıl Önce

PARTİDEN KAĞIDIN VARSA,HER ŞEY OLABİLİRSİN. SAYGILARIMLA.

Ali yilmaz
Ali yilmaz - 1 yıl Önce

Bashemsirenin kankalari

memur
memur - 1 yıl Önce

İl Sağlık Müdürlükleri Birim Sorumlusu kaynıyor.
İş yapacak memur kalmadı.

ss
ss - 1 yıl Önce

ülkemizde ne zaman hakkaniyetle insanlar görev başına gelecek?
neden mevzuatlar çıkarılıyor ve neden mevzuatlara uygun çalışılmıyor?
birileri rahat etsin diye neden ara ünvanlar çıkarılıyor?
SBHM, müdürün yardımcısı, yardımcının yardımcısı,süpervizör,koordinatör, servis sorumlusu derken hastanede asıl işi yapacak personel kalmıyor ÇÜNKÜ herkes birşeyin müdürü

Şube müdürü
Şube müdürü - 1 yıl Önce

Herşeyimiz doğru bunamı takıldınız. Normal insanlar Kpss puanı olmadan memur olamaz iken, Bu insan türleri Kpss puanı olmadan hastane müdür ve müdür yardımcısı olmuşlardır. yine daha önce şube müdürlüğü sınavı için görevde yükselme sınavından 30 alan arkadaşlar başkan ve başkan yardımcısı olmuşlardır. Artık bu bakanlığın çöplüğe döndüğü gerçektir

Resul
Resul - 1 yıl Önce

Bu dururmda bu kişilerin yaptıkları işlemler idari yönden ''yetki yönünden sakatlık'' yada ''Şekil yönünden iptali gerektiren sakatlık'' niteliğinde işlem olarak değerlendirilebilir. Ancak her iki durumda da idari işlemin iptali için idari yargı kararı gerekir düşüncesindeyim.

yaparsın bir sözleşme
yaparsın bir sözleşme @Resul - 1 yıl Önce

Nasılsa sağlıkta torpilli liyakat esaslı olmayan başkan uzman müdür yrd sözleşme ile görevlendiriliyor,ne olacak yeni torpilli pozisyonlar açarlar artık.

Anlamsızım
Anlamsızım - 1 yıl Önce

190 sayılı KHK eki cetvelleri derki özetle "Kamu kurumlarındaki unvanları tek tek saydıktan sonra bu unvanların dışında uyduruk bir unvan ihdas edilemez hele hele reklam bazlı yok koordinatör yok supervizor falan olmaz der" Haaa birilerine bişiler zorla çıkarılacaksa zaten 190 s.KHK'ninde bir anlamı yoktur..Zaten 120'nin üstünde unvan var iken supervizor, koordinat gibi kanunda olmayan ancak zorlaaa birşeyler türetmenin anlamı yok.

Eczacı
Eczacı - 1 yıl Önce

Hastanelerde bulunan başeczacılarda kanunlarımızda hiçbir yetkisi olmamakla birlikte heryerde başeczacı kaşesiyle imzası bulunmakta..


SIRADAKİ HABER