Mesai Saatinde İl Dışından Sağlık Raporu Alınması Hk Görüş

Mesai Saatinde İl Dışından Sağlık Raporu Alınması Hk Görüş

Devlet memurlarının mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışından aldığı hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi mümkün bulunmamakta olup

ÖZET: Devlet memurlarının mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularının acil servislerinden aldığı hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilip çevrilemeyeceği hk. (07/09/2012-14312)

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünüzde şef olarak görev yapan personelin 12/07/2012-27/07/2012 tarihleri arasında yıllık izin kullandığını, söz konusu personelin yıllık izninin bitimini takip eden 30/07/2012 Pazartesi günü göreve başlaması gerekirken ilgilinin bahsi geçene tarihte saat 13:23”te Sivas İli Gurun İlçesi Devlet Hastanesinin Acil Polikliniğinden 5 günlük hastalık raporu aldığını belirterek, bahsi geçen personelin mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışından almış olduğu hastalık raporunun hastalık iznine çevrilip çevrilemeyeceği hususunda görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 105 inci maddesinin altıncı fıkrasına istinaden hazırlanarak 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında;  “Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.” hükmü,  söz konusu madeninin beşinci fıkrasında ise “ Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, mezkur Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere Devlet memurlarının mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışından aldığı hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi mümkün bulunmamakta olup, bahsi geçen personelin yıllık izninin bitimini takip eden 30/07/2012 Pazartesi günü mesai saatinde görev yerinde bulunması gerekirken yıllık iznini geçirdiği Sivas İlinde kalarak Pazartesi günü saat 13:23”de acil polikliniğinden almış olduğu hastalık raporunun hastalık iznine çevrilemeyeceği mütalaa edilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022, 14:28

Sercan Yılmaz

YORUM EKLE
YORUMLAR
mutemed
mutemed - 1 ay Önce

Rapor alınmaz,tedavi için gerek görülmesi halinde tabip istirahat etmesi için tarafından verilir

sağlıkçııı
sağlıkçııı - 1 ay Önce

bir gün önce rapor alsa hiç bir problem yaşamazdı

Hekim seçme hakkı
Hekim seçme hakkı - 1 ay Önce

Kişi hekim tercih hakkını kullanmıştır. Görüş hatalıdır. İdari mahkeme yolu açıktır. Sınırsız limitsiz sağlık hizmeti işte budur.

realite
realite - 1 ay Önce

30/07/2012 Pazartesi günü Sabah 05 te başka ilden sağlık raporu almış olsa idi, sorun olmaz idi.

kimin görüşü
kimin görüşü - 1 ay Önce

bu görüş kimin veya hangi kurumun görüşü. eğer Devet Personel Başkanlığı ise öyle bir kurum mu kaldı ki görüşü kalsın.

Acil
Acil - 1 ay Önce

Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.”Adam acilden almış zaten:))

gariban
gariban - 1 ay Önce

Ani gelişen bir durumdan dolayı izin bitiminde rapor almak mecburiyetinde kaldığım için tutanak tutuldu, idare savunma istedi.
çalışma hayatımda bu kadar üzüldüğüm bir anı hatırlamıyorum. kanundan kuraldan haberim vardı ancak yaşadığım yoğun stresten dolayı aklım başımdan gitmişti. Sonuçta kanunda karşılığı olan bir cezası yok olmakla birlikte sizin mesai arkadaşlarınızı ve bulunduğunuz çalışma ortamını anlam için çok kötü bir deneyimdi.
Allah kimseyi darda bırakmasın, muhanete muhtaç etmesin.

ALİ TEL
ALİ TEL - 1 ay Önce

Eskiden muayene olacak personel özlük biriminden vizite kağıdı alırdı.Bu uygulama çıkarılan torba yasa ile kaldırldı ve bürokratik engelleri ortadan kaldırmak adına vatandaş,personel vizite kağıdı almadan ve hekim seçme hakkını kullanarak Türkiye içinde heryerde muayene olabilir.Dolayısı ile yıllık izninin bitiminde izinde olduğu mahallin ister acilinde isterse herhangi bir poliklinikten muayene olursa ve buradan rapor alırsa mevzuata göre buna bir engel yok.İdareci gerekirse hakem hastane yolunu seçebilir.Yine aynı şekilde memuriyet mahalli Ankara olan memur Eskişehirde ikamet ediyorsa(yine torba yasa ile çıkan kanunda memur belediye sınırları dışında ikamet edebilir hükmü getirildi)ve hafta sonu Eskişehirde ise burada muayene olur ve buradan rapor alabilir.Bu arada doğru bilinen yanlış da şudur.Yıllık izin alınırken izin adresi sorulur.Bu uygulamaya da torba yasa ile sonlandırıldı.Kanun uygulayıcı liyakatsiz idareciler kanunları açıp okusalar ne yapmaları gerektiğini çok iyi anlayacaklar.

gariban
gariban @ALİ TEL - 1 ay Önce

izin bitmeden rapor alması gerekmekte


SIRADAKİ HABER