SAĞLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SAĞLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

SAĞLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Bağlı kuruluş: Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Devlet Personel Başkanlığı” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşar” ibaresi “Bakan Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – (1) Yarışma sınav kurulu, Bakan Yardımcısının veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında birim amirleri, birim amir yardımcıları, daire başkanları ve sağlık uzmanları ile lüzumu halinde yükseköğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından toplam beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Gerektiğinde, bölümler itibarıyla birden fazla yarışma sınav kurulu oluşturulabilir.

(2) Sınav Kurulu asıl ve yedek üyelerini belirlemeye Bakan Yardımcısı yetkilidir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve onuncu fıkralarında yer alan “, TODAİE’ye” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı veya” ibaresi “Bakan Yardımcısının görevlendireceği" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Genel Müdürlüğe” ibaresi “Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne” şeklinde; üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi “Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavı komisyonu, Bakan Yardımcısının veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, birim amiri ve yardımcıları, daire başkanları ve lüzumu halinde yükseköğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından Bakan Yardımcısı tarafından seçilecek üyeler ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Ayrıca, Bakan Yardımcısı tarafından yedi yedek üye tespit edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “, TODAİE’ye” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Devlet Personel Başkanlığına” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 –Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/6/2012

28322

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/5/2013

28660

2-

26/10/2013

28803

3-

17/11/2015

29535

Ceren YILDIZ

banner43
YORUM EKLE
YORUMLAR
sağlığın uzmanı doktordur
sağlığın uzmanı doktordur - 10 ay Önce

sağlığın uzmanı doktordur, NOKTA

DOKTORLARIN DA MUTLULUĞU İÇİN SAĞLIKTA UZMANLAŞMA ŞART
DOKTORLARIN DA MUTLULUĞU İÇİN SAĞLIKTA UZMANLAŞMA ŞART @sağlığın uzmanı doktordur - 8 ay Önce

TARAFSIZ BAKALIM

SAĞLIK UZMANLARI İLE ÖZLENEN KURUMSALLAŞMIŞ BİR BAKANLIK YENİDEN DOĞACAK
SAĞLIK UZMANLARI İLE ÖZLENEN KURUMSALLAŞMIŞ BİR BAKANLIK YENİDEN DOĞACAK @sağlığın uzmanı doktordur - 8 ay Önce

BÖYLECE BU GERİ KALMIŞ ZİHNİYET SON BULACAK

SIRADAKİ HABER