Radyoopak madde enjeksiyonu yapmak radyoloji teknisyeninin görevi değil

Danıştay Onuncu Dairesi, skopi, radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapmanın radyoloji teknisyeninin görevi olmadığına hükmetti.

Radyoopak madde enjeksiyonu yapmak radyoloji teknisyeninin görevi değil
22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

Genel Sağlık-İş tarafından tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikerlerinin görev tanımında yer alan (f) ve (g) bentlerinin, düzenlemelerinin iptali için Danıştay nezdinde iptal davası açılmıştır. Danıştay Onbeşinci Dairesi 23/02/2016 günlü, E:2015/87, K:2016/1148 sayılı kararı ile davanın reddine karar vermiştir. Bu karara karşı Genel Sağlık-İş tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz yoluna başvurulmuştur. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 22.10.2018 tarih 2016/2646 E 2018/4385 K sayılı kararı ile Genel Sağlık-İş'in temyiz başvurusunun kısmen kabulüne vermiştir. Bozma kararın üzerine Danıştay Onuncu Dairesi 2020/1123 E 2020/4632 K sayılı dosyasında aşağıdaki gerekçe ile skopi ve radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapmanın radyoloji teknisyeninin görevi olmadığına karar vermiştir.

".Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin yukarıda yer verilen hükmünde "her türlü radyografileri yapmak" röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmasına karşılık, "uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler ve skopi ile ilişkili grafiler"in, röntgen teknisyenlerinin görev ve yetkileri dışında tutulduğu açıkça düzenlenmiş olup, skopi cihazlarının kullanımının uzman tarafından gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, söz konusu Yönetmelikte röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmayan skopi cihazı kullanma ve buna bağlı olarak radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapma görevinin, dava konusu Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1'in "Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri" başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinde, röntgen teknisyenleri ile aynı görevi yapan tıbbi görüntüleme teknisyenlerinin iş ve görev tanımı içinde yer almasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır."

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 23:05

Ceren YILDIZ

banner43
YORUM EKLE
YORUMLAR
röntgen tek
röntgen tek - 3 ay Önce

röntgen teknisyenlerinin yetkisi uzman dr çeksin diyor röntgen birimlerinde çalışan çevre sağlığı teknisyenleri ne röntgende ne tomografide ne mr üniitesinde ne skobi de çalışamaz
röntgen birimlerinde çalışan çevre sağlığı teknisyenleri derhal bu işlerden el çektirilmelidir.
çevre sağlığı teknisyenleri nin yaptıkları bu flim çekmeler yasal değildir suç işlenmektedir çevre sağlığı teknisyenlerinin işi bellidir su numunesi almak esnafı denetlemek kısaca halk sağlığıdır flim çekmek görev ve yetkileri içinde değildir bir hemşirenin ameliyat yapması gibi böyle birsey olabilir mi
çevre sağlığı teknisyenleri ne hikmetse röntgene tomo ya veriliyor hastanelerde bir ihtiyaç olmadığı halde sadece tıbbı atık işlerinde çalışabilirler yoksa buralarda çalışamazlar.

röntgen tek
röntgen tek - 3 ay Önce

ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENLERİNİN RÖNTGEN BİRİMİNDE TOMOGRAFİ BİRİMİNDE MR ÜNİTELERİNDE VBVB YERLERDE ÇALIŞMASI SUÇTUR YASAL DEĞİLDİR
.röntgen teknisyenlerinin yetkisi yoksa o zaman röntgen birimlerinde çalışan çevre sağlığı teknisyenleri ne röntgende ne tomografide ne mr üniitesinde ne skobi de çalışamaz röntgen birimlerinde çalışan çevre sağlığı teknisyenleri derhal bu işlerden el çektirilmelidir.

çevre sağlığı teknisyenleri nin yaptıkları bu flim çekmeler yasal değildir suç işlenmektedir çevre sağlığı teknisyenlerinin işi bellidir su numunesi almak esnafı denetlemek kısaca halk sağlığıdır flim çekmek görev ve yetkileri içinde değildir bir hemşirenin ameliyat yapması gibi böyle birsey olabilir mi çevre sağlığı teknisyenleri ne hikmetse röntgene tomo ya veriliyor hastanelerde bir ihtiyaç olmadığı halde sadece tıbbı atık işlerinde çalışabilirler yoksa buralarda çalışamazlar.

hemşire bile çalışır sağlık memuru bile çalışır da çevre sağlığı teknisyenlerinin çalışması ne alakadır sağlıkçı bile denmez kendilerine ne kemikten anotomiden ne hastalık bilgisinden ne başka birşey bilirler lise okulda bile bunları görmezler yahu .

hemşireler
hemşireler - 3 ay Önce

aynı şekilde kan alma ünitelerinde birimlerinde halen hemşireler çalışıyor çalıştırılıyor bu da suçtur yasal değildir kan almak laboratuar teknisyeninin, teknikerinin işidir sağlık bakanlığı yönetmenliğinde bu şekilde yazar .biz hemşirelere neden bir başkanın görevini yapıyoruz laborantlar gelip bizlerin işlerini yapıyorlar mı.

röntgen tek
röntgen tek - 3 ay Önce

ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENLERİNİN RÖNTGEN BİRİMİNDE TOMOGRAFİ BİRİMİNDE MR ÜNİTELERİNDE VBVB YERLERDE ÇALIŞMASI SUÇTUR YASAL DEĞİLDİR
.röntgen teknisyenlerinin yetkisi yoksa o zaman röntgen birimlerinde çalışan çevre sağlığı teknisyenleri ne röntgende ne tomografide ne mr üniitesinde ne skobi de çalışamaz röntgen birimlerinde çalışan çevre sağlığı teknisyenleri derhal bu işlerden el çektirilmelidir. çevre sağlığı teknisyenleri nin yaptıkları bu flim çekmeler yasal değildir suç işlenmektedir çevre sağlığı teknisyenlerinin işi bellidir su numunesi almak esnafı denetlemek kısaca halk sağlığıdır flim çekmek görev ve yetkileri içinde değildir bir hemşirenin ameliyat yapması gibi böyle birsey olabilir mi çevre sağlığı teknisyenleri ne hikmetse röntgene tomo ya veriliyor hastanelerde bir ihtiyaç olmadığı halde sadece tıbbı atık işlerinde çalışabilirler yoksa buralarda çalışamazlar. hemşire bile çalışır sağlık memuru bile çalışır da çevre sağlığı teknisyenlerinin çalışması ne alakadır sağlıkçı bile denmez kendilerine ne kemikten anotomiden ne hastalık bilgisinden ne başka birşey bilirler lise okulda bile bunları görmezler yahu .

HEMŞİRELER
HEMŞİRELER - 3 ay Önce

BİZ HEMŞİRELER ARTIK KAN ALMA ÜNİTELERİNDE ÇALIŞMAK İSTEMİYORUZ .ARTIK BİR BAŞKASININ GÖREVİ OLAN BİR İŞİ YAPMAK İSTEMİYORUZ .

Laboratuar Teknisyeni ve Laboratuar Teknikeri 22 Mayıs 2014 Görev Yönetmeliği
İşte Laboratuvar Teknisyeni ve Laboratuvar Teknikerlerinin yeni İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik;

Laboratuar Teknisyeni

a) Laboratuarına numune kabul birimlerinde numuneyi kabul eder. Numunelerin analizi için ön hazırlığını yapar.b) Laboratuarı başvuran kişilerden usulüne uygun olarak klinik örnekleri alır.

c) Kan alma ünitesinde, kan alma işlemini yapar.

ç) Acil olan testleri ayırarak çalışır ve muhafazası gerekenleri usulüne göre ayırır, saklar.

d) Ret kriterlerine göre ret edilmesi gereken örnekleri ret ederek yeni örnek ister. Durumu, Laboratuar uzmanı, örneği gönderen hemşire ve/veya hekime bildirir.

e) Laboratuar araç-gereçlerini kullanarak hekim tarafından istenilen deney, test ve analizleri yapar, bulgularını rapor haline getirerek onaya sunar, çıkan panik değerleri Laboratuar uzmanına ve/veya ilgili klinik hekimine ve/veya hemşiresine bildirilir.
Servislerde hemşire ihtiyacı varken personel eksikliği varken neden arkadaşlarımız bir başkasını görevi olan yerlerde çalıştırılıyor. yeterince laborataur teknisyeni var bir makine başında en az 4 kişi var her laboratuartda en az 7,8 ,kişi var yapılan iş bellidir gelen numuneyi makineye koymak ne kadar zor alabilir ne kadar personele ihtiyaç olabilir ki.biz hemşireler olarak artık yeter diyoruz herkes kendi işini yapsın istiyoruz.

hemşireler
hemşireler - 3 ay Önce

BİZ HEMŞİRELER ARTIK KAN ALMA ÜNİTELERİNDE ÇALIŞMAK İSTEMİYORUZ .ARTIK BİR BAŞKASININ GÖREVİ OLAN BİR İŞİ YAPMAK İSTEMİYORUZ .

Laboratuar Teknisyeni ve Laboratuar Teknikeri 22 Mayıs 2014 Görev Yönetmeliği İşte Laboratuvar Teknisyeni ve Laboratuvar Teknikerlerinin yeni İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik;

Laboratuar Teknisyeni a) Laboratuarına numune kabul birimlerinde numuneyi kabul eder. Numunelerin analizi için ön hazırlığını yapar. b) Laboratuarı başvuran kişilerden usulüne uygun olarak klinik örnekleri alır. c) Kan alma ünitesinde, kan alma işlemini yapar. ç) Acil olan testleri ayırarak çalışır ve muhafazası gerekenleri usulüne göre ayırır, saklar. d) Ret kriterlerine göre ret edilmesi gereken örnekleri ret ederek yeni örnek ister. Durumu, Laboratuar uzmanı, örneği gönderen hemşire ve/veya hekime bildirir. e) Laboratuar araç-gereçlerini kullanarak hekim tarafından istenilen deney, test ve analizleri yapar, bulgularını rapor haline getirerek onaya sunar, çıkan panik değerleri Laboratuar uzmanına ve/veya ilgili klinik hekimine ve/veya hemşiresine bildirilir.

Servislerde hemşire ihtiyacı varken personel eksikliği varken neden arkadaşlarımız bir başkasını görevi olan yerlerde çalıştırılıyor. yeterince laborataur teknisyeni var bir makine başında en az 4 kişi var her laboratuartda en az 7,8 ,kişi var yapılan iş bellidir gelen numuneyi makineye koymak ne kadar zor alabilir ne kadar personele ihtiyaç olabilir ki.biz hemşireler olarak artık yeter diyoruz herkes kendi işini yapsın istiyoruz.

SIRADAKİ HABER