Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı

16 Mayıs 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31837

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 27/4/2012 tarihli ve 28276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Ek İçin Tıklayınız.pdf

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER