Sağlık çalışanları ile ilgili teklif Genel Kurul'da kabul edildi

Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Sağlık çalışanları ile ilgili teklif Genel Kurul'da kabul edildi

Daha fazla haber ve paylaşım için personel sağlık instagram sayfasını buraya tıklayarak  ziyaret edininiz.

Kanuna göre, 1 Ocak 2029'a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek.

Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara, 26 bin gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak.

Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulacak.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Kanunla, personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarları da belirleniyor.

Sağlık Bakanlığı bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri, Sosyal Güvenlik Kurumundan elde edilen tüm kaynaklar ile diğer nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilecek.

Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşviki, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkanlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi; eğitim, araştırma, geliştirme faaliyetlerinin ve bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi amacıyla yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 6'sını geçmemek üzere, bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktaracak.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine yüzde 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise yüzde 265'i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın, merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacak.

İl sağlık müdürlüğünün ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipler ile bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrosunda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılanlar için de bu hüküm uygulanacak.

- Alacak tahsili

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerince, sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet bedellerinden, 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarları 10 bin lira ve altındaysa tamamı resen, alacak tutarının yarısının 10 bin liranın altında olması halinde 10 bin lira terkin edilerek, bakiye kısım tahsil edilecek.

Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişikle, üniversite hastanelerinde görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile paralel düzenleme yapılması öngörülüyor.

- Merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme

Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alması sağlanacak. Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit imkanları esas alınarak personele ek ödeme yapılabilecek.

Kanunla, öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerinden dolayı aldıkları ilave ücretler için belirlenen tavan yükseltilecek.

Adli Tıp Kurumu personelinin sabit ek ödemeleri de merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak.

Döner sermaye geliri, Adli Tıp Kurumunda ve birimlerinde görevli memur ve sözleşmeli personele unvanı, görevi, sınıfı, çalışma şartları, hizmet nitelikleri, hizmete katkısı, performansı ve benzeri hususlar dikkate alınarak ödenebilecek.

Yapılacak ödemenin tavanı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık, yan ödeme ve her türlü tazminat toplamının, hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk ve risk derecesi yüksek olduğu belirlenen personel ile otopsi görevlileri için yüzde 215'e, diğer personel için ise yüzde 200'e çıkarılacak.

Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenecek. Bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemeyecek.

Kanunla, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak ilk defa veya yeniden atamalara ve kuraya ilişkin şartlar da düzenleniyor. Kura ve bunların Sağlık Bakanlığındaki atamalarına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini, ilgili dalda tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve başasistanlar verecek. Doktor öğretim üyesi ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitimi verebilmeleri için uzmanı oldukları alanda fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şart olacak.

Kanun, Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da değişiklik yapıyor. Buna göre, ilgili kanun kapsamında devlet hizmeti yükümlülüğünü yapan personel, bulundukları ilde ilgili kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışabilecek.

Pozisyon yetersizliği sebebiyle sözleşmeli personel istihdamında güçlük yaşandığında, bu güçlüğü aşmak üzere pozisyon sayısı artırılacak.

Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri ve eğitim görevlilerine asıl kurumlarında da ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı araştırmacı kadrosunda bulunan personele döner sermaye bütçesinden yapılan ek ödeme, uygulama birliğinin sağlanmasını teminen merkezi yönetim bütçesinden yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022, 09:45

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
YORUMLAR
hemsire olmayan saglikcilar
hemsire olmayan saglikcilar - 2 hafta Önce

tavandan 0 tl ye devam

Sağlıkçı
Sağlıkçı @hemsire olmayan saglikcilar - 1 hafta Önce

heey, sayısı yüzbinlerce olan memnun sen ve küçük ortağı malum sene üye olan meslekdaşlarım. sizler büyük çoğunluksunuz ama bir gram etkiniz olmadı hakkımızı almaya. sizin memnuniyetiniz yüzünden biz küçük azınlık yoksulluk sınırı altında eziliyoruz. ne yeyip içiyorsunuz böyle tepkisiz kalmak için bana da buradan yazın da bileyim arkadaş. Demem o ki, çocuklarımızı marketlerde rahatça dolaştıramadığım için sizlere hakkımı helal etmiyorum. Çünkü, Reisi cumhur ve bakan diyor ki, memurların çoğu memnun senimizde demek ki hallerinden memnunlar diyor.

Alim
Alim @hemsire olmayan saglikcilar - 2 hafta Önce

Dr 2008 sonrası emeklilikte hak kaybı yok ama bize gelince emeklilikte yarı maaş. Ya insan utanır böyle bir ayrım yaparken. 2008 sonrası bir memur 2008 öncesine oranla yarı maaş alacak. Doktorda öyle idi ama şimdi doktora veriyor bize vermiyor. Sendika nerelerde sendika kafasını kum gömmüş

Sağlık memuru
Sağlık memuru @hemsire olmayan saglikcilar - 2 hafta Önce

Aralıkta Aslan kesilen sendikalar(Sağlık Sen -Türk Sağlık Sen) Haziranda sesini çıkaramadı yardımcı sağlık personeli için değişen bir şey yok acı gerçek bu sabit döner sermaye mahsuplaşma yapılacağı için döner sermaye alma ihtimalide sıfır. Sabit dönerde genel bütçeden emekliliğe yansımayacak bir şekilde verilecek elde var sıfır bu tasarı komisyona geldiğinde sendikaların meydanlara inmesi gerekiyordu aralıkta doktorlara verilen miktarlarda %50 Düştü kısaca net durumun özeti

ferdi
ferdi @hemsire olmayan saglikcilar - 2 hafta Önce

sağlık sen neredesin hiç sesin çıkmıyor. 2008 sonrası doktor 2008 öncesi ile emekli maaşı eşitlensin ama bizlerin eşitlenmesin. noldu suskunsun nerdesin başkan yoksa antalyada 5 yıldızlı otelin havuzunda mısın

Filozof
Filozof - 2 hafta Önce

YİNE BİZLERİ BİLİNMEZLERE SEVK ETTİNİZ. YİNE BİZLERİ UCU AÇIK YALANLARLA OYALADINIZ.
HANİ BİZDE HAKİM GİBİ OLACAKTIK?
PERFORMANSIN OLDUĞU YERDE KALİTE OLMAZ.
HANİ EN AZ 25.000 ALACAKTIK?
HANİ MAAŞIMIZ ARTACAKTI?
BEKLE BİZİ 2023. NE YAPACAĞIMIZI ÇOK İYİ BİLİYORUZ.

realite
realite @Filozof - 2 hafta Önce

tam gün yasası performans olmadan işlemez
şu an sağlık sistemi niye çöktü neden MHRS ler kapalı gişe , sabitler % 20 artınca , ek ödeme katsayısı o kadar çok düştü ki , hekim baktı ne kadar çalışır isem çalışıyım tepeye ulaşmam , ciddi ek ödeme almam imkansız dedi. Ve randevusuz hasta almamaya başladı. Özelikli birimm yandal uzman hekimleri ve özelde ciddi gelir elde eden hekimler gitti. Yapılması greken özelikli birimlerde ki branşların uzman hekimlerinin katsayısı daha çok artmalı. Yönetmelik sürekli uzman hekim ihtiyacına göre ilgili branş katsayıları revize edilmeli.Aksi takdirde hekim kaçısı devam eder Aralık ta ki düzenleme çok hatalı idi hatadan dönüldü. Çalışan özelikli birim hekimi 30 bin alacak diğer kliniği bile olmayan uzman hekim 25 bin sonra orda çalışan hekim duracak: Hekimler arasında mesai dışı çalışmaya da izin verilmeli ve özellkli birim hekim mesala akademik oran nakli hekimi 200 bin alırken iyi çalışan KVC hekimi 60 bin yandal uzmanı tıbbi onkoloji uzmanı sözleşmeli yapılıp 80 bin ama kliniği olmayan bir hekim ise 15 bin yeter Sistem devamı için uzman hekimlere yeterli para kaynağı ayrrılmalı
emin olun zaten istifa edenler dağıtılan ek ödemeler azalmadan önce ciddi ek ödeme alan hekimler . Düşük performans yapan hekimi özel neylesin. Yardımcı sağlık personeli istediği zaman istifa edebilir.( dışarda devlete girmek için bekleyen yüzbinler asgari ücret ile çalışıyor ) Performansı düşük olan veya kliniği olmayan hekimler istifa edebilir.GİH personeli hemen istifa edebilir.Ara elemanları mutlu edceğiz diye ellerinde ki çalışakn uzman hekimleri kaybetti bakanlık. Sonuç MHRS ler kapalı gişe, ciddi tedaviler ve ameliyatlar özelde , pamuk eller cebe modu oldu.
Uluslarası büyük şirketlerin maaş politikasını benimsemezseniz. Hastalar pamuk eller cebe modu artarak devam eder: şu olabilir ek ödeme değil özel hizmet ek ödeneği 4-5bin tl hekim için , 1-2 bin tl de ( sadece hastanede labratuar , radyoloji ve klinikte çalışan hemşire , ebe , sağlık teknikerleri ve 1-2 bin tl de eczacılar için artabilir. ) onun içindekriz dönemi bitmesi beklenmeli hemşirelerde uzmanlaşma gelmeli , uzman hemşirelere 1-2 bin tl fazla maaş verilmeli ( ek ödeme değil ) özelikli birimlerde çalışan , sahada çalışan personele %30-50 daha fazla ek ödeme verilmeli.
özel hastanede bir personel asgari ücret alırken , akademik özellikli tanınmış prof 800 bin tl alabiliyor
eşitlik adalet değildir.

doktor
doktor @Filozof - 2 hafta Önce

Keşke sizin gibi 2023'den umutlu olabilsem.Memlekette ''İQ'sü tavanda'' olan sürüyle insan var.

Yusufhan
Yusufhan - 2 hafta Önce

Tenekeyi parlatsan ceyrek altın edermi bu kanunda teneke misali parlıyor ama para etmiyor.

hemşire
hemşire - 2 hafta Önce

1,5 milyon sağlıkçı var. maddi bir iyileşme cebe girecek bir şey var mı?

ali veli
ali veli - 2 hafta Önce

Allah sizi bildiği gibi yapsın..emek hırsızları..

sağlık memuru
sağlık memuru - 2 hafta Önce

yardımcı sağlık personelinin kazanımı nedir açıklayacak kimse yok sanırım

ne oldu şimdi
ne oldu şimdi - 2 hafta Önce

kimsenin bir fikri yok . ne yaptılar. iyi mi ??? kötü mü ?? , anlamadık . BİZE BİR ŞEYLER YAPILIYOR AMAM NE YAPILDIĞINI ANLAMADIK BU NASIL BİR İŞ. maaşlarımızı aldığımızda ortaya çıkacak, umarım iyi bir şeyler olmuştur ve yine kandırılmadık. UMARIM ..............

köle sağlıkçı
köle sağlıkçı - 2 hafta Önce

Allah belanızı versin.Allah belanız...


SIRADAKİ HABER