Memurların yıllık izin kullanımındaki dikkatsizliği geleceklerini karartabilir

Memurların yıllık izin kullanımındaki dikkatsizliği geleceklerini karartabilir

Yıllık izin kullanırken hastalanan memur nasıl hareket etmelidir?

140 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği yıllık izinde iken hastalanan memurların nasıl hareket etmeleri gerektiğini açıklamıştır. Ayrıca, benzer ifadelere Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te de yer verilmiştir.

Buna göre, yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı nedeniyle rapor alan bir memurun hastalık izninin bitiş tarihi, yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde memurun kullanamadığı yıllık iznini kullanmaya devam etmeksizin hastalık izninin bitimini müteakiben göreve başlaması gerekmektedir. Geriye kalan yıllık izni, izin vermeye yetkili amirlerin uygun göreceği tarihte kullanabilecektir.

ÖRNEK- 5.6.2020 tarihinde 17 gün yıllık izin alan ve 22.6.2020 tarihinde göreve başlaması gereken memurun, 19.6.2020 tarihinde 10 gün rapor alması halinde, raporun bitimini izleyen 29.6.2020 tarihinde göreve başlaması gerekmektedir. Alınan yıllık izinden rapor nedeniyle kullanamadığı 3 günlük iznini ise amirin uygun göreceği bir tarihte kullanabilecektir.

Hastalık izninin, kullanılmakta olan yıllık iznin bitiş tarihinden önce sona vermesi halinde; ilgilinin yıllık izninden geri kalan kısmını, izin vermeye yetkili amirinden yeniden izin almaksızın izin süresinin bitiş tarihine kadar kullanması mümkün bulunmaktadır.

ÖRNEK - 10.7.2020 tarihinde 16 gün yıllık izin alan ve 26.7.2020 tarihinde göreve başlaması gereken memurun, 13.7.2020 tarihinde 7 gün rapor alması halinde, raporun bitiş tarihi olan 19.7.2020 tarihinden sonra geri kalan 6 günlük iznini kullanmaya devam edecek ve izninin bitiş tarihini müteakiben (26.7.2020) göreve başlayacaktır. Rapor nedeniyle kullanamadığı 7 günlük izin, ilgilinin isteği halinde amirin uygun göreceği bir tarihte kullandırılabilecektir.

Yıllık izinde iken, hastalık nedeniyle rapor alan bir memurun sağlık izninin bitiş tarihinin, kullandığı yıllık iznin 'bitiş tarihi ile aynı tarihe rastlaması halinde, sağlık izninin bitimini müteakiben görevine başlaması gerekmektedir. Geriye kalan yıllık izninin daha sonra kullandırılması mümkün bulunmaktadır.

ÖRNEK - 7.8.2020 tarihinde 18 gün yıllık izin alan bir memurun hastalanması nedeniyle 14.8.2020 tarihinde 11 gün rapor alması halinde rapor bitim tarihi ile yıllık izin bitim tarihi aynı güne rastladığından memurun 25.8.2020 tarihinde görevine başlaması gerekmektedir. Geriye kalan 11 gün izin, amirin uygun göreceği bir tarihte kullandırılabilecektir.

Sağlık raporu alan memur, durumu kurumuna bildirmek zorundadır

Yönetmeliğe göre, sağlık raporu alan memurun raporunu kurumuna bildirme zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre, kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usül ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir.

Bu usule uyulmadığı takdirde disiplin cezası ile karşılaşılabilir. Çünkü kurumlarca belirlenen usul ve esaslara aykırı davranmanın en hafif disiplin cezası uyarmadır.

Danıştay Kararı'nda neler yer alıyor?

Yıllık izin kullanırken ne kadar dikkatli olunması gerektiği ve başlarına neler gelebileceği 12. Daire 2007/6361 E. , 2010/1193 K. nolu Karar'da daha iyi anlaşılmaktadır. Çünkü, yıllık izinde gerekli özeni göstermeyen memura verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası onanmıştır.

Danıştay Kararı'nda şu ifadelere yer verilmiştir; ... İdare Mahkemesinin ... günlü, E: ..., K: ... sayılı Kararı'yla; yıllık iznini kullandığı sırada sağlık raporu alan davacının, bu rapor nedeniyle kesilen yıllık izninin kalan kısmını da rapor bitimi kullanmakla 140 seri nolu Tebliğ hükmüne aykırı hareket ettiği sabit ise de, kalan izin süresini hastalık izninden sonra kullanıp kullanmayacağı hususunda amirinden izin almamasının 657 sayılı Kanun'un 125/A-a veya B-a maddeleri kapsamında irdelenmesi gerektiği kanaatine ulaşıldığından işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare, işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. Dosyanın incelenmesinden; davacının 4.9.2006 tarihinden itibaren 10 günlük yıllık izne ayrıldığı, yıllık iznini kullanmakta iken rahatsızlandığı ve 8.9.2006 tarihinde 10 günlük hastalık raporu aldığı, rapor bitimi kalan yıllık iznini de kullanarak göreve başlaması üzerine 5 gün özürsüz ve mazeretsiz göreve gelmediği gerekçesiyle dava konusu disiplin cezası ile cezalandırıldığı anlaşılmaktadır.

Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin yıllık izinde hastalanma hali başlıklı 6. maddesinde; "Hastalık izinlerinin süresi kullanmakta oldukları yıllık izin süresinden fazla olan memurlar hastalık izinlerinin bitiminde görevlerine başlar. Bunların hastalanmaları sebebiyle kullanamadıkları yıllık izinlerinin süresi 657 sayılı Kanunun değişik 102'nci maddesi göz önünde bulundurularak hesaplanır ve bu süre aynı Kanunun 103'üncü maddesine göre kullandırılır." hükmü yer almıştır.

17.8.1995 gün ve 22377 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 140 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nin C-1. maddesinde; "Yıllık iznini kullanmakta iken hastalığı nedeniyle rapor alan bir memurun hastalık izninin bitiş tarihinin, yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde, memurun kullanamadığı yıllık iznini kullanmaya devam etmeksizin hastalık izninin bitimini müteakiben görevine başlaması gerekmektedir. Geriye kalan yıllık iznini izin vermeye yetkili amirlerin uygun göreceği tarihte kullanabilecektir." kuralı getirilmiştir.


Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla


ONLİNE FORMA  ile KALİTE ve GÜVEN SİZLER İÇİN TAKIM  79 TL 

Bu durumda 4.9.2006 tarihinden itibaren 10 günlük yıllık izne ayrılan ve yıllık izinde iken hastalanarak 8.9.2006 tarihinde 10 günlük hastalık raporu alan davacının rapor bitimi 18.9.2006 tarihinde görevine başlaması gerektiği açık olduğundan kalan 5 günlük yıllık izin süresini de kullanarak göreve başlaması üzerine tesis edilen dava konusu kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Görüleceği üzere Danıştay, memura yıllık izin kullanımındaki usul aykırılığı sonucunda verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını uygun bulmuştur. Bu nedenle yıllık izin kullanımında nasıl olsa amirime durumu izah ederek iznimi onaylatırım denilmemelidir. Aksi takdirde hiç beklenmedik bir disiplin cezası ile karşılaşılabilir veya müstafi duruma düşülerek memurluğu sona erebilir.

Ceren YILDIZ

banner42
YORUM EKLE
YORUMLAR
112
112 - 2 ay Önce

Bizde ili kadın Arkadaş var, istemedikleri yere görevlendirilince o gün hasta oluyorlar.

SIRADAKİ HABER