İşe sakallı giden memura 'kınama' cezası!

İşe sakallı giden memura 'kınama' cezası!

BRANŞ BRANŞ VE ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE KİM NE KADAR 3600 ALACAK AYRINTILI TABLO İSE SADECE PERSONEL SAĞLIK İNSTAGRAM SAYFASINDA TIKLAYIN

Kamu personelinin kılık ve kıyafeti zaman zaman tartışma konusu olmaktadır. Bunlardan birisi de TCDD'de yaşandı.

Sendikanın almış olduğu eylem kararı çerçevesinde, işe bir süre 'sakallı' giden TCDD memuru, kınama cezası ile cezalandırıldı.

Konu mahkemelik oldu. İdare mahkemesi, '....olayın sendikal bir eylem olduğu düşünülse dahi sakallı bir şekilde işe gitmenin sendika üyelerinin hangi hakları elde etmesine katkıda bulunacağı anlaşılılamamıştır' diyerek, cezanın hukuka uygun olduğu yönünde karar verdi.


Personel Sağlık Sosyal Medya Gurubumuza Ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla


ONLİNE FORMA  KALİTEYİ UYGUN ALABİLECEĞİNİZ ADRES İÇİN TIKLAYINIZ 

Bölge İdare Mahmemesi ve danıştay ise idare mahmesinin tersine hüküm kurdu. İşte kararın ayrıntıları....

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/3213 E. , 2021/4614 K.
"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/3213
Karar No : 2021/4614
TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Genel Müdürlüğü

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:…, Temyiz No:… sayılı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 48. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca verilen, temyiz isteminin incelenmeksizin reddine ilişkin kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: İstanbul ... Gar Müdürlüğünde memur olarak olarak görev yapan davacının, hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/B-(a) maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin TCDD Genel Müdürlüğü Disiplin Amirliğinin … tarih ve … sayılı işleminin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:..., K:… sayılı kararla; Devlet memurlarının kılık ve kıyafetine ilişkin düzenlenmenin 657 sayılı Kanunda ve bu Kanun uyarınca çıkarılan çeşitli mevzuatlarda düzenlendiği, sendikaların memurların kılık ve kıyafeti hakkında karar almasının yasal bir dayanağı olmadığı ve bu durumun hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayacağı, olayın sendikal bir eylem olduğu düşünülse dahi sakallı bir şekilde işe gitmenin sendika üyelerinin hangi hakları elde etmesine katkıda bulunacağı ve sendikanın hangi amacına ulaşmasına katkıda bulunacağı hususunun da anlaşılır bir biçimde ortaya konulamadığı, şapka takmaması konusu ile ilgili olarak; davacının yolcu trenlerini şapka ve disk ile karşılaması hususundaki tebliğin kendisine yapıldığı hakkında ihtilaf olmadığı, davacının şapka takmak istememesine ilişkin sunduğu gerekçenin ise yerinde olmadığı, disiplin kurulunun oluşumunun da TCDD Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğine uygun olduğu; bu durumda, olayın meydana geldiği tarihte kusurlu görünen davacının kınama cezası ile cezalandırılmasına konu dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; davalı idarenin bölge disiplin kurulunun Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte belirtildiği gibi vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında söz konusu yönetmelikte belirtilen diğer görevliler ile toplanması aşikar olup somut olayda ise aktarılan şekilde oluşturulmaması karşısında davacının itirazının etkili şekilde değerlendirilmemesine/ sonuçlanmamasına yol açılması nedeniyle dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ve İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Davalı idare tarafından, anılan kararın temyiz edilmesi üzerine, Bölge İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; Mahkemece verilen karara yönelik istinaf başvurusu üzerine verilen kararın kesin olduğu ve 2577 sayılı Kanun'un 46. maddesinde sayılan temyize tabi davalardan olmadığı anlaşıldığından, kesin olarak verilen karara karşı temyiz başvurusunda bulunulması mümkün olmadığı gerekçesiyle temyiz isteminin incelenmeksizin reddine karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca bölge disiplin kurullarının oluşturulduğu, davacının hakkında tesis edilen disiplin cezasına yaptığı itirazın TCDD 1. Bölge Disiplin Kurulu tarafından reddedildiği, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararının kesin olduğu, davalı idarenin temyiz isteminin hukuki dayanağının bulunmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan temyize konu kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkimi'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle temyiz isteminin incelenmeksizin reddine ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:…, Temyiz No:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 23/09/2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022, 06:21

Sercan Yılmaz

YORUM EKLE
YORUMLAR
bir kişi
bir kişi - 1 hafta Önce

sakal sünnettir

sivaslı
sivaslı @bir kişi - 1 hafta Önce

sünnetin kafanıza göre olanını yapıp; çaba sarfedilmeden olanlarını yapıp ,emek isteyenlerini yapmıyacak mısınız? Peygamber efendimize özeniyorsanız onun gibi dürüst temiz takva sahibi olun önce, ardından kılık kıyafet sünneti düşünüyorsanız onun gibi giyinin en son sakalı dert edinin

Sakallı Bakan
Sakallı Bakan - 1 hafta Önce

Devletin bakanları sakallı, genel müdürler daire başkanları sakallı da personele mi ceza verilebiliyor ? Türbanlı, başı açık bitti sakallı sakalsız mı başladı

mstfa
mstfa - 1 hafta Önce

burada danıştay da cezayı yerinde bulmuş olmuyormu,
temyizin reddinin uygun olduguna kara vermiş,
yani işe sakallı gitmek suç

sağlık memuru
sağlık memuru @mstfa - 1 hafta Önce

istinaf mahkemesi birinci basamak kararını bozuyor. idare buna temyiz ediyor ve danıştay da temyizi reddediyor. yani sakallı işe gelene ceza verilemez..

Serhat
Serhat - 1 hafta Önce

O iş sıkıntılı sakala serbestlik vermezsen türbana da vermemen lazım kot pantolona spor ayakkabıya diz ustu eteğe de vermemen lazım saclar uzun olmamalı favoriler kısa olmalı vs vs onlara da izin vermemek lazım o iş bizi aşar

hortlak
hortlak - 1 hafta Önce

türban konusu hortlatılacak. türbanı da tartışmaya açacaklar

Orhan
Orhan - 1 hafta Önce

Bu şerefsizler sıfır kolluya mini etekliye bı şey yapamaz.

SIRADAKİ HABER