İş Eldivenlerini dolabında sakladı! Tazminatsız atıldı

Bir fabrikanın üretim işçisi, İşyeri dolabında şirkete ait 4 eldiven ve 2 adet rulo bulunduğu gerekçesiyle tazminatsız kovuldu. Yerel Mahkeme işvereni haklı bulurken, Yargıtaydan sevindiren tazminat kararı çıktı..

İş Eldivenlerini dolabında sakladı! Tazminatsız atıldı

Bir fabrikanın üretim işçisi, İşyeri dolabında şirkete ait 4 eldiven ve 2 adet rulo bulunduğu gerekçesiyle tazminatsız kovuldu. Yerel Mahkeme işvereni haklı bulurken, Yargıtaydan sevindiren tazminat kararı çıktı..

İşçi, haklı fesihle tazminatsız bir şekilde işten atılınca soluğu mahkemede aldı.İşten atılmasına neden olan olayla ilgili olarak, İş akdinin dolabında şirkete ait 4 eldiven ve 2 adet rulo bulunduğu gerekçesiyle feshedildiğini, istifaya zorlandığını, istifa dilekçesi imzalamaz ise çıkamayacağı söylenip işten çıkışının engellendiğini, kızını ve damadını işyerine çağırdığını, onların gelmesi üzerine işten çıkabildiğini, feshin haksız olduğunu belirttti.

Mahkeme, işçiyi hayrete düşürdü. İşçinin dolabında olması gerekenin üzerinde işyeri malzemesini bulundurmasında, bu malzemelerin işyeri dışına çıkarılma ihtimali var diyerek tazminatsız atılmayı haklı buldu.

KARAR, YARGITAYDAN DÖNDÜ

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Yargıtay, işyeri malzemesini işçinin dolabında saklaması herne kadar hatalı olsa dahi, işçinin dolabının kilitli olmaması ve malzemeleri işyeri dışına çıkarmamış olması nedeniyle işçinin tazminatlarını alması gerektiğine hükmetti. Kararda özetle şöyle denildi:


Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla


ONLİNE FORMA  ile KALİTE ve GÜVEN SİZLER İÇİN TAKIM  79 TL 

Yargıtay, '..işyerinde üretim sırasında kullandığı malzemeleri kullanım alanında bırakması gerekirken davacının iş yeri kurallarına aykırı olarak malzemeleri dolabında saklaması hatalı ise de davacının bahsedilen malzemeleri işyerinden çıkartmadığı, kendi özel işlerinde kullanmadığı, ayrıca dolabının da kilitli olmayıp işverenin ve diğer çalışanların malzemeye ulaşımını engellemediği anlaşıldığından feshin haklı fesih boyut ve ağırlığında bulunmadığı anlaşıldığından kıdem ve ihbar tazminatının kabulü gerekir..'dedi.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkette 16.06.2012 - 25.02.2015 tarihleri arasında çalıştığını, iş akdinin dolabında şirkete ait 4 eldiven ve 2 adet rulo bulunduğu gerekçesiyle feshedildiğini, istifaya zorlandığını, istifa dilekçesi imzalamaz ise çıkamayacağı söylenip işten çıkışının engellendiğini, kızını ve damadını işyerine çağırdığını, onların gelmesi üzerine işten çıkabildiğini, feshin haksız olduğunu belirterek kıdem ve ihbar tazminatının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davacı işçinin dolabında olması gerekenin üzerinde işyeri malzemesini bulundurduğu , buna ilişkin iki kez tutanak tutulduğu, bu malzemelerin işyerinin dışına çıkarılma ihtimalinin bulunması işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturduğu ve iş aktinin işveren tarafından 4857 sayılı yasanın 25/II md.si kapsamında feshedildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davacı taraf temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin haklı ya da geçerli nedene dayanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857 sayılı İş Kanununun 18 ve devamı maddeleridir.
4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir.
İş Kanunu'nun 18. maddesi bakımından işçinin davranışlarından kaynaklanan sebepler, işçinin aynı Kanun'un 25/II. maddesinde öngörülen sebepler niteliğinde ve ağırlığında olmayan işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen, sözleşmeye aykırı davranışlarıdır. İşçinin davranışı ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde geçerli sebep olabilir. İşçinin sosyal açıdan olumsuz bir davranışı, toplumsal ve etik açıdan onaylanmayacak bir tutumu işyerinde üretim ve iş ilişkisi süresince herhangi bir olumsuz etki yapmıyorsa geçerli sebep sayılamaz.
Davacı, davalı işyerinde 16.06.2012 - 25.02.2015 tarihleri arasında üretim işçisi olarak çalışmıştır. Davacı hakkında ilk olarak 11.02.2015 tarihinde tutulan tutanak içeriğinde davacının dolabında 36 çift bez eldiven, 19 çift plastik eldiven 57 adet parmak rulo, 4 adet koli bandı, 11 adet çek pas, 4 adet önlük bir adet tas bulunduğu şeklinde olup davacı kendisine komplo kurulduğunu iddia etmiştir. Bu tutanak nedeniyle davacının uyarıldığı davalı tanıklarınca ileri sürülmüştür. Davalı tanıkları işyerinde işçilere kullanması için iki adet dolap verildiğini, birine şahsi malzemelerini diğerine işyeri malzemelerinin konulduğunu, bayanların genelde dolaplarını kilitlemediklerini, 11.02.2015 tarihindeki aramada da gece vardiyasında malzeme ihtiyacı olan işçilerin davacının kilitli olmayan dolabında bu malzemeleri bularak tutanak tutulduğunu belirtmişlerdir. 25.02.2015 tarihinde tutulan tutanaktaki malzemeler ise sadece 4 adet eldiven ve 2 adet rulo olarak tespit edilmiş, fesih yapılmıştır.
Davacının işyerinde üretim sırasında kullandığı malzemeleri kullanım alanında bırakması gerekirken davacının iş yeri kurallarına aykırı olarak malzemeleri dolabında saklaması hatalı ise de davacının bahsedilen malzemeleri işyerinden çıkartmadığı, kendi özel işlerinde kullanmadığı, ayrıca dolabının da kilitli olmayıp işverenin ve diğer çalışanların malzemeye ulaşımını engellemediği anlaşıldığından feshin haklı fesih boyut ve ağırlığında bulunmadığı anlaşıldığından kıdem ve ihbar tazminatının kabulü gerekirken Mahkemece reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 11.06.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.

SGK REHBERİ. CON

Sercan Yılmaz

banner42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER