banner1

Danıştay Yüksek Lisans Yapmayı Tayin Nedeni Saydı

Danıştay Yüksek Lisans Yapmayı Tayin Nedeni Saydı

Bilindiği üzere Adalet Bakanlığı'nca 2013 yılında Eğitim Mazereti Nedeniyle tayinlerin kaldırıldığı açıklanmış, Anayasal bir hak olan eğitim - öğrenim hakkının engellenmesine yönelik bir karara imza atılmıştır.

Konuya ilişkin Danıştay 2. Dairesi'nin 2004/7892 esas, 2007/1397 sayılı kararı ile memurun eğitim hakkının engellenmeyeceği yönünde kararı da bulunmaktadır.

Danıştay'ın bu yönde vermiş olduğu emsal karar örneği aşağıda sunulmuştur.

DANIŞTAY 
İkinci Daire
Esas No : 2004/7892
Karar No : 2007/1397

Özeti : Her ne kadar dava konusu olan ve iptali istenilen işlem, mahkeme kararının uygulanmasına yönelik olarak tesis edilmiş olsa da; kamu hizmetinde etkinliğin ve verimliliğin sağlanmasının yalnızca idarenin tasarrufları ile mümkün olmadığı, idarenin üzerinde tasarrufta bulunduğu kamu görevlisinin sosyal ve psikolojik durumunu da göz önüne alması gerektiği, davacının öğrenim durumu ve kardeşinin sağlık durumu dikkate alınarak; il sınırları içinde, yüksek lisans öğrenimi için, kayıtlı olduğu fakülteye günlük geliş-gidiş yapılabileceği bir yere atanması gerektiği hakkında.

İsteğin Özeti : Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 14.9.2004 günlü, E: 2004/130, K:2004/947 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Bu durumda, her ne kadar dava konusu olan ve iptali istenilen 20.02.2004 günlü 7116 Konya Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü işlemi mahkeme kararının uygulanmasına yönelik olarak tesis edilmiş olsa da kamu hizmetinde etkinliğin ve verimliliğin sağlanması yalnızca idarenin tasarrufları ile mümkün olmayıp, idarenin üzerinde tasarrufta bulunduğu kamu görevlisinin sosyal ve psikolojik durumunu da gözönüne alması gerektiğinden; davacının öğrenim durumu ve kardeşinin sağlık durumu dikkate alınarak il sınırları içinde yüksek lisans öğrenimi için kayıtlı olduğu fakülteye günlük geliş- gidiş yapabileceği bir yere atanması gerektiği açık olup, İl Merkezi veya merkeze yakın ilçelerdeki kadro durumu incelenmeden tesis edilen işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında isabet bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Sercan Yılmaz

YORUM EKLE
YORUMLAR
SELİMCAN
SELİMCAN - 6 ay Önce

ÇOK YERİNDE BİR KARAR. OKUYANIN ÖNÜNE VE EMEĞİNİN ÖNÜNE GEÇMEMEK LAZIM.YARINLARIMIZ ONLARA EMANET. SAYGILARIMLA.

SIRADAKİ HABER