Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında 2021/1 İller Arası Aile Hekimliği Yerleştirme İşlemi

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında 2021/1 İller Arası Aile Hekimliği Yerleştirme İşlemi
24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak
hazırlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre, mezkûr Yönetmeliğin 15 inci maddesine
göre belirlenen münhal yerler için aşağıda belirtilen şartlar ve belirlenen takvim çerçevesinde noter
huzurunda bilgisayar ortamında hizmet puanı ve tercih sırası ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.
GENEL ESASLAR
1- İller arası aile hekimliği yerleştirme işlemleri, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre
yapılacaktır.
2- İllerdeki boş aile hekimliği pozisyonlarına bir yerleştirme işlemi neticesinde doldurulamayan
pozisyonlar münhal birim olarak ilan edilecektir.
3- Münhal olarak açılan birimin bulunduğu aile sağlığı merkezinde aile hekimliği uzmanı
kontenjanı yok ise bu pozisyona aile hekimliği uzmanları başvuramayacaktır. Aile hekimliği
uzmanı kontenjanı var ise hem aile hekimliği uzmanı hem de diğer hekimler başvurabilecektir.
4- Münhal birime yerleştirme işlemi için Bakanlığımıza bildirilen boş pozisyonlara, iller arası
yerleştirme işlemi tamamlanıncaya kadar (noter sonuçlarının ilan edildiği tarih), il içinde
yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.
A- BAŞVURU ŞARTLARI
1- İller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine sözleşmeli olarak görev yapan aile hekimleri ile
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 04/02/2020 tarih ve 2020/1 sayılı
“Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu genelgesi doğrultusunda muvafakatı
uygun görülen diğer hekimler başvurabilecektir. Başvuruda bulunacak adaylar fiilen görev
yaptığı ildeki münhal birimleri tercih edemeyecektir.
2- Halen Aile hekimi pozisyonunda görev yaptığı ilde fiilen 1 (bir) yıl süreyle çalışmayan aile
hekimleri, aile hekimliği yerleştirme işlemine başvuramayacaktır. Son başvuru tarihi
itibariyle bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet Hizmeti Yükümlüsü (DHY) ve 4924 sayılı Kanun
kapsamında görev yapanların ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında
sözleşmeli olarak çalışanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (DHY, son başvuru tarihi
itibariyle sonlandırılmış olmalıdır.)
4- Aile hekimliği pozisyonunda görev yapmakta iken bulunduğu ilde usulüne uygun olmayan
şekilde sözleşmesini feshedenler 1 (bir) yıl süreyle iller arası aile hekimliği yerleştirme
kurasına başvuramayacaktır.
5- Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin 9 uncu fıkrasına istinaden, Aile
hekimi pozisyonunda görev yapmakta iken iller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine
katılan, fakat yerleştirildiği farklı ildeki birimde görevine başlamayan aile hekiminin çalıştığı
ildeki sözleşmesi feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle aile hekimliği yerleştirmesine başvuramaz.
6- İl içinde yapılan aile hekimliği yerleştirme sonucunda kamu dışı aile hekimliği pozisyonlarına
yerleşen ve halen aile hekimi olarak görev yapan personel tercih ettiği ilde kamu dışı aile
hekimi kontenjanı var ise başvurabilecektir.
B- BAŞVURULARIN YAPILMASI
1- Başvurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde
(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- Devlet
Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler
içinde yapılacaktır.
2- Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılan münhal
yerlerden ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla 5 (beş) tercih, 5 (beş) münhal yerin
bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabileceklerdir.
3- Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru
formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.
Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır.
Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
4- Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
5- Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin 10.03.2021 Çarşamba
– 19.03.2021 Cuma günü saat 18.00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal
başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya
yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.
6- İller arası yerleştirmeye açılan birimin bulunduğu aile sağlığı merkezlerinde aile hekimliği
uzmanı için kontenjan olup olmadığı ilanda belirtilecektir.
7- Hizmet puanı itirazları PBS üzerinden alınacaktır. Alınan itirazlar değerlendirilerek PBS
üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre
yapılacaktır.
8- Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri
ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek elektronik ortamda
itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.
C- YERLEŞTİRME İŞLEMİ VE TEBLİGAT
1- Tercih formunu eksik veya hatalı dolduran, tercih yapmayan, tercihlerini kesinleştirmeyenler
kuraya alınmayacaktır.
2- İl dışından yerleştirmeye açılan aile hekimliği pozisyonlarında sözleşme ile çalıştırılacak aile
hekimleri aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilir.
a) İl dışından yerleştirmeye açılan aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği
kontenjanı var ise; pozisyonun bulunduğu il dışında aile hekimliği yapan aile hekimliği
uzmanları, hizmet puanı ve tercih sıralamasına göre yerleştirilir.
b) Münhal pozisyonun bulunduğu ilin dışında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan
tabipler, hizmet puanı ve tercih sıralamasına göre yerleştirilir.
c) Diğer hekimler (Tabip ve Uzman Tabipler)
3- Hizmet puanlarının eşit olması hâlinde tercih sıralamasına bakılır. Tercih sıralamasının aynı
olması durumunda ise toplam sözleşmeli aile hekimliği süresi fazla olan öncelikli olarak
yerleştirilecektir.
4- Yerleştirme sonuçları ve tebligat yerine geçecek ilan, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri
Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.
3
5- Yerleştirme işlemine dahil edilen ve iller arası yerleştirilen personelin müracaat şartlarını
taşımadığı sonradan anlaşılırsa atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir.
D- AYRILIŞ VE BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ
1- Yerleştirme işlemi yapılan hekimler, kura tarihini müteakip 15 (on beş) gün içerisinde
yerleştikleri birime başlayış yapacaklardır. Ancak hizmet mekânı olmayan birime yerleşen
hekimler için bu süre 30 (otuz) gün olarak uygulanır.
2- Kura tarihi itibariyle en fazla 90 güne kadar mazeretlerini (doğum, hastalık, askerlik vb.
zorunlu hallerde) belgelendirenlerin mazeretleri kabul edilecektir. 90 gün içinde göreve
başlamayanların yerleştirmeleri iptal edilir.
3- Aile hekimi olarak yerleştirmesi yapılan personelin kadro nakilleri, Sağlık Bakanlığı Atama
ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16. maddesinin 2. fıkrasının e) bendine göre
değerlendirilecektir

Ceren YILDIZ

banner43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER